Спектри проектира транспортен шумозащитен екран

23.05.2013, Брой 1/2013 / Проекти /

  • Спектри проектира транспортен шумозащитен екран
  • Спектри проектира транспортен шумозащитен екран

Проекти

 

Фирма Спектри разработи проект за инсталация на транспортен шумозащитен екран за жилищата в с. Въглевци и с. Вонеща вода на път II-55 Велико Търново - Гурково (прохода Хаинбоаз). Целта на проекта е удовлетворяване на хигиенните изисквания за шум за близките до пътя територии с нормиран шумов режим – обекти на въздействие от страна на транспортния поток.

""Шумозащитните екрани са строителни съоръжения, които се проектират и изграждат успоредно на транспортни артерии с цел намаляване на нивата на шума до пределно допустимите норми за урбанизираните територии. Акустичното проектиране, като част от цялостния проектен обхват включва определяне на размерите на шумозащитните екрани (геометрични размери), избор на конкретната комбинация от акустични материали, както и респективната корелация с подходящо конструктивно и архитектурно решение. Размерите на екраниращото съоръжение се определят в зависимост от необходимата резултантна акустична ефективност, разглеждайки разпространението на акустичната вълна по направлението източник на шум – екран – защитаван обект"", поясниха от Спектри.

За определяне на размерите на шумозащитните екраниращи съоръжения са приложени изчислителни профили, отчитащи най-близко разположените до пътното платно жилищни сгради. При изчисленията са взети предвид параметри, характеризиращи всеки индивидуален профил: разстояния между източника на шум и жилищната сграда и между източника на шум и екрана, разлика между кота пътно платно и кота корниз на сградата. Екраните се разполагат успоредно на пътното платно на 1,5 m от края му.

""При анализите на шума са използвани комбинация от национална и европейска изчислителни методики, както и реални верификационни измервания и изчисления на шумови контури посредством инструментариум от възможно най-високо световно ниво (акустични анализатори тип 2250 от Bruel & Kjaer, както и изчислителна платформа за шумови симулации (създаване на локални, глобални и стратегически шумови карти) LIMA 5 VER (Bruel & Kjaer). LimA е най-мощният софтуер за моделиране и изчисляване на показателите на шум от автомобилен, железопътен, авиационен транспорт и индустриален шум"", заявиха от компанията.

Оразмеряване и избор на шумозащитни екрани
Основните изходни данни при определяне размерите на шумозащитните съоръжения (височина и дължина) са шумовата характеристика на транспортния поток, очаквано ниво на шума, достигащо до обекта на въздействие и хигиенните норми за шум за този обект. Определящо е най-строгото изискване за шумовия режим – хигиенната норма за нощния период (23,00 h – 07,00 h).

Шумовата характеристика на транспортния поток по път II-55 (еквивалентно ниво на шума Leq, dBA) е определена за прогнозната 2020 г., въз основа на данни за транспортното натоварване от последното преброяване на автомобилното движение и съответни прогнозни коефициенти, предоставени от Възложителя. Използвани са данните от преброителни пунктове, характеризиращи натоварването в разглеждания пътен участък. Еквивалентното ниво на шума е определено на стандартно разстояние 25 m от оста на близката лента за движение за проектна скорост 80 km/h и за скорост 50 km/h при преминаване през населените места.

Обекти на шумово въздействие около трасето на път II-55 В.Търново – Гурково, подлежащи на защита от шума чрез екрани са жилищна територия на с. Въглевци, отляво на пътя, по посока на нарастващия километраж; жилищна територия на с. Вонеща вода (Черновска махала), отляво на пътя, по посока на нарастващия километраж; терен на лечебен SPA комплекс Демина на с. Вонеща вода, отдясно на пътя, по посока на нарастващия километраж.

За жилищните терени на посочените села, разположени отдясно на пътя по посока на нарастващия километраж, няма условия за защита чрез екраниране в близост до източника на шум – разположени са във височина спрямо пътното трасе или непосредствено до него.

Проведени са дневни измервания на шума в режим 1/3 октавен анализ, логинг и насочен целево според END. Скаларните стойности от полевите измервания са използвани за верификация при шумовите симулации.

Използвания изчислителен стандарт (метод): за отчитане шума от автомобилния трафик (одобрен от Европейската комисия за целите на създаване на шумови карти е Френският национален метод за изчисляване NMPB-Routes-96 или френският стандарт XPS 31-133. Алгоритъмът на приложение е в съответствие с препоръките, залегнали в ""Ръководство за добра практика за изготвяне на шумови карти и представяне на свързаните данни за шумова експозиция"" (издание на ""Работната група на ЕК за оценяване експозицията на шум"").Разработено е решение за три броя шумозащитни бариери
в упоменатите по-горе села, които ще осигурят намаляване на транспортния шум под пределно допустимите норми. Трите бариери са оформени като самостоятелни подобекти.

""Предложението ни бе бариерата в с. Въглевци да се разположи зад охранителната крайпътна мантинела от източната страна на пътя. Височината на бариерата е променлива – 3,20 m, 2,80 m и 2,40 m. Конструктивното решение предвижда надземната част от стоманени колони да се анкерира върху стъпаловидни стоманобетонни ивични основи. Ивичните основи с дължина на тронзоните 24 бр. х 10,50 m служат за ростверк на микропилоти от арматурно желязо с дължини 3 и 2 m. Първата бариера в с. Вонеща вода е звукова защита на санаториум и жилища и се разполага зад охранителната крайпътна мантинела от западната страна на пътя.

Височината й е постоянна – 4,50 m. Конструктивното решение предвижда разполагането на надземната част от стоманени колони да се анкерира върху стоманобетонни ивични основи на едно и също ниво. Ивичните основи с дължина на тронзоните 17 бр. х 10,50 m служат за ростверк на микропилоти с дължини 4 m. Втората бариера в с. Вонеща вода защищава жилища и се разполага зад охранителната крайпътна мантинела от източната страна на пътя. Височината на бариерата е постоянна – 2,40 m. Конструктивното решение предвижда разполагането на надземната част от стоманени колони да се анкерира върху стъпаловидни стоманобетонни ивични основи. Ивичните основи с дължина на тронзоните 17 бр. х 10,50 m служат за ростверк на микропилоти от арматурно желязо с дължини 2 m”, обясниха от Спектри.

Към началото и края на екраните, извън дължината им, се препоръчват преходни участъци с постепенно намаляваща височина за елиминиране на краевите дифракционни ефекти от страничните ръбове на екраните и по-добро визуално възприемане.

За разглеждания пътен участък е целесъобразно повърхността на екраните откъм транспортния поток да бъде звукопоглъщаща, което ще повиши акустичната им ефективност в резултат на поглъщането на преки и отразени от насрещния склон звукови вълни.


 

Експлоатационни характеристики на екраните
Акустичните и неакустичните експлоатационни характеристики на екраните се определени в БДС EN 14388:2006 ""Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Спецификации” и са: звукоизолация от въздушен шум; звукопоглъщане (ако съоръжението е звукопоглъщащо); натоварване от вятър; устойчивост на удар от камъни; динамично натоварване вследствие на снегопочистване; устойчивост на горски пожар; отразяване на светлина и прозрачност.

Акустичните показатели на елементите за екраните (индекс на звукоизолация R, dB, коефициент на звукопоглъщане б) се установяват чрез изпитвания, съгласно изискванията на съответните Европейски норми EN ISO 140-3:1995, EN ISO 354:2003. Тези Европейски норми са въведени и у нас като БДС EN.

Примерно решение за противошумови бариери
Специално с цел изграждане на крайпътни екраниращи съоръжения, предлагаме технически вариант със затворени алуминиеви клетки (пяна). Това решение води до значителна звукова абсорбция. С оглед постигане на оптимален ефект, предлагаме съоръжението да бъде със следните размери и тегла на абсорбиращите панели: 1000x500 mm и 500x500 mm алуминиева вата с дупки, дебелина 10 mm.

Теглото на панела 1000x500 mm е 2 kg/бр., а теглото на 500*500 mm е 1 kg/бр. За една секция с размери 2 m дължина и 4 m височина, ще се използват 4 бр. 1000x500 mm долен панел + 4 бр. 1000x500 mm, какозрачен прозорец по средата. Допълнително ще има 1.2 mm галванизирана стоманена пластина отзад. Продуктът е от чист алуминий и е негорим материал от клас А.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Проведе се втората част на Национална конференция „Акустика 2014”Събития

Проведе се втората част на Национална конференция „Акустика 2014”

Hа 28 и 29 ноември т.г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top