брой 4, юли, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Акцент в бр. 4/2017 на сп. Екология & Инфраструктура е темата "Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия", която обхваща приложимите за сектора мерки за подобряване на ресурсната ефективност, редуциране на газовите и водните емисии и управление на отпадъци. От материала в рубрика "Проекти" може да научите повече за политиката за устойчиво развитие и екологичните проекти в пивоварна Загорка. В рубрика "Бизнес" може да намерите информация за проведените семинари в рамките на второто издание на конкурса "Екообщина", както и подробности за Конвенцията Минамата относно живака, която се очаква да влезе в сила през август 2017 г.
Други интересни теми в броя са "Джет миксери и аератори за отпадъчни води", "Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване" и др.Отпадъците от електрическо и електронно оборудване като тегло представляват едва 2% от депонираните отпадъци, но в тях се съдържат 70% от опасните компоненти – олово в електроннолъчевите тръби и спойките, живак в превключвателите, полибромирани забавители на горенето в платките, пластмасовите корпуси и кабелите, както и селен, кадмий, хром, кобалт и др. Начините и технологиите за събирането и третирането им - в  статията "Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване" в броя.


Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

 • Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
 • Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
 • Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Бизнес

 

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния бройПолитика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка Проекти


Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Прочетете цялата публикация

› Реклами в специалния брой

 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

 • Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване
 • Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване
 • Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технически статии

 

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

 • Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
 • Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
 • Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

Технически статии

 

За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни мерки, като ако не е посочено друго, те са приложими и за нови, и за съществуващи инсталации.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

 • Джет миксери и аератори за отпадъчни води
 • Джет миксери и аератори за отпадъчни води
 • Джет миксери и аератори за отпадъчни води

Технически статии

 

Системите за джет аерация използват по-малко енергия от другите системи за дифузна аерация. Непосредственото сравнение в реалните условия на пречиствателна станция за отпадъчни води показва, че с джет аераторите може да се реализира 40% по-ниска консумация на енергия.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния бройКонвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август Бизнес


Разпоредбите на Конвенцията регулират целия жизнен цикъл на живака и въвеждат ограничения за първичния добив на живак и международната търговия с него, забрана на производството, вноса и износа на широка гама от продукти с добавен живак.

Прочетете цялата публикация

› Реклами в специалния брой

 Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини Бизнес


Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Прочетете цялата публикация


Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017 Бизнес


И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Прочетете цялата публикация

› Реклами в специалния брой

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top