Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

27.10.2014, Брой 3/2014 / Бизнес / Въздух, Почви

  • Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

Бизнес

 

Четири наредби, с които се постига съответствие между националните и европейските изисквания в областта на емисиите парникови газове, бяха приети в края на месец август т.г. от Министерски съвет.

В рамките на първата се регламентират изисквания относно докладването на емисиите парникови газове от операторите на инсталации и авиационните оператори в съответствие със Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК) и съобразно европейския регламент относно мониторинга и докладването на емисиите парникови газове.

Изисквания по отношение на мониторинга на емисиите парникови газове се въвеждат чрез друга наредба, приета на правителственото заседание. С нея се определят редът и начинът за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии.Министерски съвет прие и Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите вредни вещества и парникови газове в атмосферата. Приемането й произтича от ангажиментите на България за докладванията по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и на емисиите на парникови газове по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото.


 

Документът съдържа нови текстове, както и изменения и прецизиране на сега действащите. Актуализира се наименованието на някои от компетентните органи и се включват нови.
Одобрена е и Наредба относно реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

С нея се въвеждат допълнителни изисквания по отношение на документите, които се представят за откриване на партида и за извършване на трансакция в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари, ЗОИК и с европейския регламент.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

МОН, Геновева Жечева: Хоризонт 2020 ще има пряко отражение върху прехода към нисковъглеродна икономика

Началникът отдел в дирекция Наука, МОН, представя същността, основните функции, целите и приоритетните области на рамковата програма за наука и иновации Хоризонт 2020.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top