Резултати от търсене на: рекултивация

Одобрен е проектът за рекултивация на депото в Благоевград

... Одобриха проекта на община Благоевград за рекултивация на депо за неопасни отпадъци, ... се предвиждат дейности по изпълнение на техническа рекултивация на клетка 3 в обекта. Тя се ... с изчерпан обем и подлежи на рекултивация с цялата си площ от 21,8 дка ... още

http://industryinfo.bg

Каолин изгражда кариера в находище Балабана

... ), част от които в последствие ще се оползотворят за рекултивация; открит склад за временно съхранение на добитата суровина; 2 ... още

http://industryinfo.bg

Стартира рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Обзор

На 19 март т. г. стартира проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр. Обзор, ... ,63 лв. - национално съфинансиране. Целта е извършване на техническа рекултивация на спряното от експлоатация депо за твърди битови отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Кула търси изпълнител за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

Община Кула обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци. Целта на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изпълнението на проекта за закриване на депото за отпадъци в Шабла

... т. г. започна реализацията на проекта за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в община Шабла. Инвестицията ... околната среда (ПУДООС), и 92 024 лв. за биологична рекултивация, които са за сметка на общината. Понастоящем заетата площ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Международна конференция за повторно използване на водите

... -ата конференция на Международната асоциация по водите (IWA) за рекултивация и повторно използване на водите ще се проведе от ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик

... на компостираща инсталация, а след лятото ще пристъпим към рекултивация на старото депо. В късната есен ще имаме работен ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОПОС предоставя допълнително финансиране в секторите "Въздух" и "Отпадъци"

... Шумен. Новата мярка по приоритетна ос "Отпадъци" е за рекултивация на закрити депа за отпадъци. Ресурсът е 120 млн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Несебър откри търг за закриване и рекултивация на депо

Община Несебър обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ... тарла". Поектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на площта, която е с нарушена структура и почвено ... още

http://ecology-bulgaria.com

Биоминерал стана концесионер на находищата Ябланица и Нановица

... на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея. още

http://industryinfo.bg

Община Белене избира фирма за рекултивация на депо

Община Белене обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци ... . Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането им следва да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Средец търси фирма за рекултивация на депо за отпадъци

... Средец обяви обществена поръчка за техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. Предметът ... факли за тях; полагане на слоевете от техническата рекултивация, описани в съответната част; изграждане на обходните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свищов търси фирма за закриване и рекултивация на депо за отпадъци

... Община Свищов обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО ... обществената поръчка обхваща изпълнението на техническата и биологичната рекултивация на депото, включващи подготвителни работи на строителната ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО търси фирма за изготвяне на проект за рекултивация

... изготвяне на комплексна проектна разработка на тема "Рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията ... на НХРАО (Проект за техническа рекултивация и Проект за биологична рекултивация) и ландшафтноустройствен проект на зелените ... още

http://ecology-bulgaria.com

Асарел-Медет отбеляза фирмения и професионалния си празник

... получихме също наградата "Зелена иновация" заради уникалния проект за рекултивация на действащо минно насипище", изтъкна председателят на Управителния съвет ... още

http://industryinfo.bg

Проучват скалнооблицовъчни материали в област Видин

... по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. още

http://industryinfo.bg

Брикел откри търг за изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци

... по обществената поръчка е с цел закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Малко Търново откри търг за рекултивация на депо

... Община Малко Търново обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци в м. ... м. Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането им се изисква подготовка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Брикел откри търг за полагане на запечатващ слой на депо

... дейностите по поръчката е с цел закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха ново депо за битови отпадъци в регион Пазарджик

... втора клетка, инсталации за рециклиране и компостиране, както и рекултивация на досегашното сметище в Пазарджик. още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй откри търг за рекултивация на депо за нерадиоактивни и битови отпадъци

... за избор на изпълнител, който да извърши закриване и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни и битови ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Твърдица откри търг за закриване и рекултивация на депо

... и разпилени, е 23,452 da, от които на рекултивация подлежат 18,257 da. Обемът на натрупаните отпадъци по ... 115 m3. С изпълнението на проекта за закриване и рекултивация (техническа и биологична) ще се ограничи неблагоприятното въздействие на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Раднево откри търг за закриване на сметище за битови отпадъци

... на техническа рекултувация, свързаните с нея СМР и биологична рекултивация в съответствие с одобрените работни проекти. От направени проучвания ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси фирма за приемане на утайки от ПСОВ

... от пречиствателна станция за отпадъчни води, предназначение за биологична рекултивация на терени. Избраният изпълнител трябва да е оператор на ... води, както и да разполага с терен/и за рекултивация в границите на община Варна. Количествата на утайките ... още

http://water-bulgaria.com

Горубсо-Кърджали ще проучва метални полезни изкопаеми в Ивайловград и Крумовград

... на миннодобивния обект са 195 хил. лв., а за рекултивация на нарушените терени – 163,6 хил. лв. Очакваните концесионни ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ изпълни предварителните условия от споразумението за партньорство с ЕК

... , доизграждане на канализационни системи и водопроводни мрежи, закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци и др. Основната цел ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Силистра обяви търг за закриване и рекултивация на клетка от депо

... Силистра откри обществена поръчка с предмет закриване и рекултивация на клетка 1 от регионалното депо за неопасни ... Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница. С техническата рекултивация трябва да бъде оформен горният изолиращ екран, който трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалното депо за битови отпадъци в Разлог

... като заместител на хумуса при бъдеща рекултивация на клетките на депото, както и при рекултивация на площите от закритите минно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложението за зелени технологии Ecomondo ще се проведе в Римини

... ; пречистване на битови и производствени води; пречистване на въздух; рекултивация на нарушени терени; оценка и мониторинг на замърсени територии. още

http://ecology-bulgaria.com

Асарел-Медет инвестира 120 млн. лв. в циклично-поточни технологии

... -Медет работи и по проект за техническа и биологична рекултивация на окисно насипище, чиито отработени стъпала се възстановяват още ... още

http://industryinfo.bg

Иновации в управлението на отпадъци на ISWA World Congress 2016

... теми: Оценка на въздействието върху околната среда на депа; Рекултивация на закрити депа; Управление на минни отпадъци; Кръговата икономика ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Русе откри търг за изграждане на депо

... поръчка обхваща и изграждане на преградна стена на обект Рекултивация на нарушен терен на територията на съществуващ сгуроотвал на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нестле България представи политиките си за устойчиво развитие и опазване на околната среда

... изграждане на регионални системи за управление и закриване и рекултивация на стари сметища", коментира Антон Пейчев, старши експерт в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

... на форума. Различните методи могат да са изгаряне, компостиране, рекултивация на нарушени терени и др., като необходимите съоръжения и ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха търг за изготвяне на инвестиционен проект за рекултивация на депо

... изпълнител, който да изготви инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. Работният проект ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Варна търси изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ

... от населените места с код 190805, предназначени за биологична рекултивация на терен/и. Количествата на утайките от пречистване на ... още

http://water-bulgaria.com

ПУДООС отчете работата си по проекта за закриване на общински депа

... 2007-2013". Проектът „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ откри търг за рекултивация на сметища

... и водите откри обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на четири съществуващи сметища в община Севлиево, област ... на движението и други временни работи; техническа и биологична рекултивация и др. Прогнозната стойност на поръчката е 66 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира първа фаза от проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в регион Ямбол

Първата копка на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Нова ... всички етапи на техническата и първият етап на биологичната рекултивация. Сметището ще се закрива и рекултивира на етапи, за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана избира фирма за рекултивация на депо за отпадъци

... етапа – техническа и биологична рекултивация. В рамките на техническата рекултивация ще бъде извършено предепониране на отпадъците ... на дренажна и газосъбирателна система. Биологичната рекултивация има за цел окончателното възстановяване на нарушения ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС отчете работата по проекта за закриване и рекултивация на депа за отпадъци

... работа по проекта „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Благун, Венстрой-2008, Перфект Керамик, Интерпром и Стал 20 Роман получиха разрешения за проучване на подземни богатства

... . Стойността на дейностите по опазване на околната среда и рекултивация за срока на договора е 188 000 лв. Венстрой ... ., а на разходите за опазване на околната среда и рекултивация - 3500 лв. Перфект Керамик ще проучва възможностите за добив ... още

http://industryinfo.bg

Конференция за добив на полезни изкопаеми във Варна

... технологии при проектиране, геологопроучвателна, маркшайдерски и минни дейности; екология, рекултивация и опазване на околната среда и др. Официалните езици ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Започват рекултивация на депото в Стралджа

... . ще се състои първа копка на обект "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Лъки инвест и Булгнайс ще проучват подземните богатства в общините Лъки, Чепеларе и Ивайловград

... сумата за дейности по опазване на околната среда и рекултивация възлиза на 10 000 лв. Булгнайс ще проучва наличието ... още

http://industryinfo.bg

БМГК връчи годишните си награди в Деня на миньора

... и Нипроруда за няколко реализирани проекта: техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на окисно насипище; геотехнически доклади и ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в община Благоевград

... . Вторият етап обхваща строежа на 2-ата клетка и рекултивация на съществуващото сметище. още

http://ecology-bulgaria.com

Община Балчик избира фирма за рекултивация на депо за отпадъци

Община Балчик откри обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци. Избраният изпълнител ... строителни съоръжения, работи по разстилане на хумусен пласт, рекултивация на почвата и на замърсени земи, както и засяване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Претоварна станция за отпадъци беше открита в Балчик

... на строителни отпадъци. Предстои община Балчик да премине към рекултивация на старото депо. През септември е планирано да заработи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се семинар за устойчиво управление на отпадъци

... за третиране на отпадъците. Продължават усилията за закриване и рекултивация на депата", заяви по време на форума министър Василева ... още

http://ecology-bulgaria.com

Асарел-Медет проведе Ден на отворените врати

... . Мариела Джиджинкова запозна посетителите с технологията и етапите на рекултивация на отработени минни терени, както и с процесите за ... още

http://industryinfo.bg

Предстои II етап на рекултивация на депото в Сливен

... да извърши СМР и дейности по проект "Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Въвеждат в експлоатация депото във Видин

... компостиране; – съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци; – закриване и рекултивация на съществуващото депо; – доставка на необходимите машини и съоръжения ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обявиха търг за работен проект за рекултивация на депото в Павликени

... , който да изготви работен проект за техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в общината ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектираха строежа на завода за МБТ край с. Яна

... от 1997 г. Като част от дейностите по биологична рекултивация е предвидено залесяване с дървесна, тревна и храстова растителност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Рекултивират общинското депо за отпадъци в Чипровци

... на фирма, която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за битови (неопасни) отпадъци в местността ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ямбол започва рекултивация на депо за неопасни отпадъци

... на фирма, която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци. Рекултивацията обхваща два ... слой на рекултивацията и др. Вторият етап обхваща биологична рекултивация на зоната като част, от която ще се извърши ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвя се рекултивацията на общинското депо в Иваново

... и водите, включва дейности свързани с техническата и биологична рекултивация на площта, на която се намира зактритото през ... 2009 г. сметище. Техническата рекултивация предвижда отнемане на хумусен пласт с дебелина между 30 ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС прие Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.

... такива съоръжения. С документа ще бъдат осигурени инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на ... още

http://ecology-bulgaria.com

18 български проекта кандидатстват в новия инвестиционен план на ЕК

... за преработка на отпадъци в три региона, закриване и рекултивация на сметища в девет общини и младежко предприемачество. още

http://industryinfo.bg

Три български компании инвестират 960 хил. лв. в проучване на подземни богатства

... сумата за дейности по опазване на околната среда и рекултивация възлиза на 96 300 лв. още

http://industryinfo.bg

Започна рекултивацията на клетка 1 в депото за отпадъци в Русе

... м хумус. Дейностите по извършването на биологичната рекултивация включват изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, ... и мелиоративни мероприятия. Теренът, предвиден за биологична рекултивация, е 30 декара. Предвижда се изграждане на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Главиница обяви процедура за рекултивация на депо за ТБО

Община Главница започна процедура за избор на фирма, която да извърши всички необходими дейности по закриването и рекултивацията на съществуващо депо за твърди битови отпадъци. Изпълнението на поръчката включва строителни и монтажни работи: направа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Грийнпийс България излезе с доклад за използването на водите в България

... инсталации и екологичен контрол. "Голяма част от опитите за рекултивация на въглищни мини в Европа и САЩ са по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Топлофикация Русе рекултивира 12 дка край Дунав мост

Терен с площ от 12 дка ще бъде рекултивиран от Топлофикация Русе. На площта ще се извърши техническа и биологична обработка за възстановяване. Мястото се намира между насипа на сгуроотвала на дружеството и насипа на помпената станция за отпадни води ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Каолиново търси фирма за рекултивация на депо

... започна процедура за избор на фирма, която да извърши рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. По ... възложителя. Небоходимо е да бъде извършена техническа и биологична рекултивация на депото, които са описани в приложенията на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас избира фирма за изпитване на компоненти на околната среда

... ., 2016 г. и 2017 г. За обект "Закриване и рекултивация на Първо окислително езеро съгласно Наредба №13/06.11 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Кнежа планира рекултивация на общинско депо

... на поръчката е извършване на техническа и биологична рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на община ... прилежащите земеделски земи. Техническото решение за закриване и рекултивация на сметището във фаза работен проект обхваща следните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Бяла Слатина търси фирма за рекултивацията на депо за ТБО

... която да извърши дейностите по закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на ... екологичните условия на района на депото”, “Техническа рекултивация”, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране”, „Мониторинг на площадката ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чистота-Искър търси доставчик на геосинтетични материали

... в горния изолационен екран на инсталацията за закриване и рекултивация на сметоразтоварище в с. Долни Богров и депото за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна процедура за избор на фирма за рекултивация на депото в Килифарево

... етапа на закриване на депото. Първият етап включва техническа рекултивация, върху 6900 кв. м, а вторият етап – биологична ... рекултивация. Освен отпадъците, депонирани в зоната на сметището, се предвижда ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ търси фирма за закриването на депо за отпадъци в Поморие

Министерството на околната среда и водите започна процедура за избор на изпълнител на закриването и рекултивацията на депо за отпадъци на територията на община Поморие. Детайлна информация, свързана с видовете, обемите и конкретните дейности, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Козлодуй търси фирма за закриване на съществуващо сметище

... м един от друг; техническа и биологична рекултивация. Техническата рекултивация включва изграждането на шест пласта, които включват ... уредба за рекултивиране на нарушени терени. Биологична рекултивация се извършва след приключване на техническата и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Две компании ще добиват подземни богатства в находищата Белинда и Чаирите

... концесията дейности, годишни работни проекти, както и проект за рекултивация на концесионната площ. още

http://industryinfo.bg

Нови инвестиции за добив на подземни богатства в общините Родопи и Панагюрище

... концесията дейности, годишни работни проекти, както и проект за рекултивация на концесионната площ. още

http://industryinfo.bg

Община Сухиндол обяви началото на процедура за рекултивация на старо сметище

... започна процедура за избор на изпълнител, който ще извърши рекултивация на старото сметище, намиращо се на територията на общината ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДП РАО получи решение по ОВОС за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй

... на процеса по извеждане от експлоатация е закриване и рекултивация. още

http://ecology-bulgaria.com

Асарел-Медет инвестира в проект за рекултивация на Окисното насипище

... в Панагюрище. В дейностите по него се пълна рекултивация на отработените откоси на насипището и обхваща западната, ... цялостно възстановяване на характеристиките на ландшафта и пълна рекултивация на съоръжението с достигане на оптимални нива на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Панагюрище изгражда клетка 1 на ново регионално депо за отпадъци

... депо на община Панагюрище. Настоящата поръчка обхваща рекултивация на съществуващо регламентирано депо, изграждане на клетка ... от рекултивацията на съществуващото регламентирано депо. Чрез рекултивация на всяка от запълнените клетки се предотвратява ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Велики Преслав рекултивира съществуващото депо за ТБО

... хумус h=0.3 м. Предвидена е биологична рекултивация след приключването на техническата и включва комплекс от ... през първите 3 години след изпълнението на техническата рекултивация. Биологичната рекултивация ще бъде извършена на три етапа в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провериха изпълнението на рекултивацията на старото депо край Долни Богров

... тя при проверката на работите по проекта. Биологичната рекултивация позволява засаждането на дървесна и храстова растителност. Ще бъдат ... засадени около 10 000 дървета. Рекултивация се извършва и на депото в Суходол, което ... още

http://ecology-bulgaria.com

Избират фирма за рекултивацията на общинското депо в Русе

... Русе обяви началото на процедура за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. В ... съответствие с одобрените технически проекти за закриване и рекултивация на депото и техническите спецификации; дейности по въвеждането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сметищата в Сандрово, Басарбово и кв. Средна кула, Русе ще бъдат рекултивирани

Фирма Станилов ще реализира проекти по рекултивация на сметищата в русенските села Басарбово и Сандрово, ... които ще бъдат отстранени отпадъците, ще се извърши биологическа рекултивация (затревяване с тревни смески и засаждане на растителност). ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разрешиха проекта за златодобив в Брезник

... гравитационни и флотационни методи, както и техническа ликвидация и рекултивация на площите след края на експлоатационните работи. "Изграждането на ... още

http://industryinfo.bg

Мини Марица-изток с нов председател на Съвета на директорите

... във връзка с разширение на минни обекти и техническа рекултивация. още

http://industryinfo.bg

Планират изграждането на сепарираща инсталация на сметището в Сливен

... . Кольо Милев. В момента сметището е в процес на рекултивация. Предстои и изграждане на първа клетка на ново регионално ... още

http://industryinfo.bg

Планират изграждането на сепарираща инсталация на сметището в Сливен

... . Кольо Милев. В момента сметището е в процес на рекултивация. Предстои и изграждане на първа клетка на ново регионално ... още

http://ecology-bulgaria.com

38% ръст на производството отчита Челопеч майнинг

... . долара, включително 13.5 млн. долара за закриване и рекултивация, и се очаква да се изплати за 3.3 ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят рекултивацията на старото сметище в Русе

Подготвени са искания за средствата за междинно и окончателно плащане за рекултивацията на старото сметище в Русе. Закриването и рекултивацията на съществуващи селски сметища и депо за битови отпадъци на територията на общината води до намаляване на ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят рекултивацията на старото сметище в Русе

Подготвени са искания за средствата за междинно и окончателно плащане за рекултивацията на старото сметище в Русе. Закриването и рекултивацията на съществуващи селски сметища и депо за битови отпадъци на територията на общината води до намаляване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха договор за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленград

... и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство ... още

http://industryinfo.bg

Подписват договор за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленград

... и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... на проект за изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на ... предприятието ще продължава да приема проекти на общини за рекултивация на общински депа, които ще бъдат предложени за финансиране ... още

http://industryinfo.bg

Започва закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания

... на проект за изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на ... предприятието ще продължава да приема проекти на общини за рекултивация на общински депа, които ще бъдат предложени за финансиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... на системите за управление на отпадъците; поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... на системите за управление на отпадъците; поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят ... още

http://industryinfo.bg

Екологични проекти в ТЕЦ Варна

... съхранение, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане, контрол и измерване на отпадъците. Рекултивация Централата има утвърдени с решение на Министерството на околната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... още две направления – за производство на енергия и за рекултивация на терени. При рекултивацията обаче се съобразяваме с ред ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан. още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан. още

http://industryinfo.bg

Нови изпълнителни директори на НЕК и Мини Марица Изток

... открити и подземни въглищни рудници, техническа ликвидация/консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Нови изпълнителни директори на НЕК и Мини Марица Изток

... открити и подземни въглищни рудници, техническа ликвидация/консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия ... още

http://industryinfo.bg

ПУДООС ще подпомага дейностите по закриване и рекултивиране на стари сметища

... ) ще реализира екологични проекти по закриване и последваща рекултивация на съществуващи депа за битови отпадъци, които не ... дейности, свързани с извършването на техническа и биологична рекултивация на нарушени терени, както и извършване на независим ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС ще подпомага дейностите по закриване и рекултивиране на стари сметища

... ) ще реализира екологични проекти по закриване и последваща рекултивация на съществуващи депа за битови отпадъци, които не ... дейности, свързани с извършването на техническа и биологична рекултивация на нарушени терени, както и извършване на независим ... още

http://industryinfo.bg

Рекултивират съществуващото общинско депо за битови отпадъци в Русе

... трябва да бъде изготвен технически проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията ... още

http://ecology-bulgaria.com

Рекултивират съществуващото общинско депо за битови отпадъци в Русе

... трябва да бъде изготвен технически проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията ... още

http://industryinfo.bg

Повече от 3 хил. куб. м строителни отпадъци са преработени в инсталацията за рециклиране в Русе

... на строителни материали. Бракуваните тухлени парчета се използват за рекултивация на терен от кариера – с. Трапище, община Лозница ... още

http://ecology-bulgaria.com

Повече от 3 хил. куб. м строителни отпадъци са преработени в инсталацията за рециклиране в Русе

... на строителни материали. Бракуваните тухлени парчета се използват за рекултивация на терен от кариера – с. Трапище, община Лозница ... още

http://industryinfo.bg

Близо 28 млн. лв. са използвани за закриването и рекултивацията на старото депо за отпадъци в Русе

Като част от проект, финансиран по ОП Околна среда, Община Русе трябва да извърши дейности по закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо на битови (неопасни) отпадъци, намиращо се в местността Под Ормана. Към момента ... още

http://ecology-bulgaria.com

Близо 28 млн. лв. са използвани за закриването и рекултивацията на старото депо за отпадъци в Русе

Като част от проект, финансиран по ОП Околна среда, Община Русе трябва да извърши дейности по закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо на битови (неопасни) отпадъци, намиращо се в местността Под Ормана. Към момента ... още

http://industryinfo.bg

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... . Проектирането, експлоатацията и следексплоатационните грижи и рекултивация на съоръжението (включително техническа и биологична рекултивация и мониторинг на параметрите на околната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... сметище, за което община Ботевград има разработен проект за рекултивация. До него чрез публично-частно партньорство се изгражда регионален ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изпълнението на строителството на регионалното депо в Ботевград изпреварва срока с една година

... сметище, за което община Ботевград има разработен проект за рекултивация. До него чрез публично-частно партньорство се изгражда регионален ... още

http://industryinfo.bg

Оптимална експлоатация на депото в Карлово ще бъде избрана до края на годината

До края на годината Общинският съвет в Карлово трябва да вземе решение за експлоатацията на депото за отпадъци. Това каза в интервю за Агенция Фокус председателят му Стойо Карагенски. Обсъжда се вариант за изграждането на нова клетка, трябва да се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оптимална експлоатация на депото в Карлово ще бъде избрана до края на годината

До края на годината Общинският съвет в Карлово трябва да вземе решение за експлоатацията на депото за отпадъци. Това каза в интервю за Агенция Фокус председателят му Стойо Карагенски. Обсъжда се вариант за изграждането на нова клетка, трябва да се ... още

http://industryinfo.bg

Финализират още две програми за отстраняване на минали екологични щети

... е водното огледало и е извършена техническата и биологична рекултивация на завирената част на хвостохранилището, а също така е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финализират още две програми за отстраняване на минали екологични щети

... е водното огледало и е извършена техническата и биологична рекултивация на завирената част на хвостохранилището, а също така е ... още

http://industryinfo.bg

Ще оползотворяваме по-голям обем отпадъци в качеството на енергиен ресурс

... производствените мощности, разчистване на остарели сгради и съоръжения и рекултивация на засегнатите от производството терени. Благодарение на вложените до ... още

http://automation-bulgaria.com

МОСВ търси изпълнител и консултант по проект за закриване на пет съществуващи сметища в Монтана и Габрово

... му дейности при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, ... контрол при изпълнението на дейности за закриване и рекултивация на сметищата за битови отпадъци, при спазване изискванията ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ търси изпълнител и консултант по проект за закриване на пет съществуващи сметища в Монтана и Габрово

... му дейности при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, ... контрол при изпълнението на дейности за закриване и рекултивация на сметищата за битови отпадъци, при спазване изискванията ... още

http://industryinfo.bg

Подготвят закриването и рекултивацията на общинското депо в Дряново

... за повърхностни води и инфилтрат, техническа и биологична рекултивация, изграждане на система за мониторинг, озеленяване, пътни ... дейности при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подготвят закриването и рекултивацията на общинското депо в Дряново

... за повърхностни води и инфилтрат, техническа и биологична рекултивация, изграждане на система за мониторинг, озеленяване, пътни ... дейности при спазване изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

... се произвежда компост, който може да се използва за рекултивация на терени и депа. Все още не е ясно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

... тази възможност”, каза министър Нона Караджова. Подобни проекти за рекултивация са на стойност 4-5 и повече милиони лева ... . Реализацията на този проект ще позволи и финансиране за рекултивация на старото депо, което от само себе си не ... още

http://industryinfo.bg

Стартира процедурата за съзадаване на депо за отпадъци в Разлог

... тази възможност”, каза министър Нона Караджова. Подобни проекти за рекултивация са на стойност 4-5 и повече милиони лева ... . Реализацията на този проект ще позволи и финансиране за рекултивация на старото депо, което от само себе си не ... още

http://ecology-bulgaria.com

Челопеч Майнинг планира увеличаване на производството след 2012 г.

... периода 2004-2009 г. е реализиран мащабен проект за рекултивация на площи, нарушени от минала дейност. Извършена е техническа ... и биологична рекултивация на над 100 дка терени, включително и в държавен ... още

http://industryinfo.bg

Добивът от Мини Марица-изток гарантира енергийната независимост на България

... г.; численост на персонала - 7 290 души; начало на рекултивация - 1974 г.; рекултивирани земи - 44 182 дка “Мини Марица ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top