Резултати от търсене на: механично третиране

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

... за третиране на разделно събрани био- и зелени отпадъци, а в рамките на втората фаза - завод за механично-биологично третиране (МБТ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха модернизираната ПСОВ-Добрич

... на водната линия. Изградена е нова линия за грубо механично пречистване с бай-пас, нови решетки в сграда, нов ... на проекта е извършена и модернизация на линията за третиране на утайките. Изградени са два нови метан танка. Монтиран ... още

http://water-bulgaria.com

Комбинирано съоръжение за механично стъпало MCU

... Combi Unit MCU от Meva се използва за механично предварително третиране в битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води ... още

http://water-bulgaria.com

Столичната община избира доставчик на опаковъчно фолио за балирано RDF гориво

... балирано RDF гориво за нуждите на Завода за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци към ОП Столично предприятие за ... третиране на отпадъци (ОП СПТО). Участниците трябва да са изпълнили ... още

http://ecology-bulgaria.com

Интелигентни помпени системи ще са сред акцентите на Water Tech Expo 2019

... продукти на Water Tech Expo. Компактна инсталация за предварително механично третиране на отпадъчни води на италианската марка WAMGROUP пречиства водата ... още

http://water-bulgaria.com

Хърватска компания търси партньори в областта на производството на енергия от отпадъци

... 12 12 (други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци), търси партньори с цел подписване на споразумения ... още

http://ecology-bulgaria.com

Румънска рециклираща компания търси доставчици на електронни отпадъци

... тона. Процесът по третиране на електронните отпадъци започва със сортиране, след което те се подлагат на механично смилане и сепарация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството одобри проекта за инсталацията за изгаряне на RDF в София

... на RDF отпадък, образуван от работата на инсталацията за механично биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци на Столична община преди ... още

http://ecology-bulgaria.com

15-о издание на изложението Wasma в Москва

... , сметосъбиращи превозни средства и оборудване и решения за третиране на течни отпадъци. Посетителите на изложението ще имат ... битови и опасни отпадъци, както и при методите за механично, химично и биохимично пречистване на води. Посетителският профил ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Провадия избира фирма за третиране на отпадъци

... обществена поръчка за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови, зелени и нерециклируеми отпадъци. ... и около 150 т/год. отпадъци, получени от механично третиране на отпадъци. Заедно с основните дейности сепариране и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Испански производител на оборудване за третиране на води търси партньори

... в проектирането и производството на оборудване за механично третиране на отпадъчни, процесни и питейни води, търси ... Продуктовият каталог на фирмата включва съоръжения за предварително третиране, отстраняване на замърсители и аерация, които позволяват ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оползотворяването на биоотпадъци сред акцентите на Save the Planet

... и стационарни машини за компостиране – извършват механично и механично-биологично третиране на биоотпадъци и обработка на биомаса като ... лентови сушилни за органични отпадъци. • Решения за третиране на медицински, индустриални и животински отпадъци. • ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Белослав откри търг за предварително третиране на отпадъци

... поръчка за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци. Предметът на поръчката ... и съответно въведена в експлоатация инсталация за механично-биологично третиране, както и преработване на отпадъците в сепарираща ... още

http://ecology-bulgaria.com

Решения за обработка на сондажни води

... мг/л. NITRATE неутрализиращ омекотител "DNT" Проектирани са за третиране на вода с цел омекотяване и неутрализиране на нитрати ... , нитрати, нитрити, сулфати, обработка с УВ лампи и крайно механично филтруване за достигане качество за питейни нужди. още

http://water-bulgaria.com

Силно международно участие на Save the Planet 2018

... Komptech произвежда машини и системи за механично и механо-биологично третиране на твърди битови отпадъци и за ... участва ATI Environnement, която ще представи инсинератори за третиране на болнични, животински и индустриални отпадъци. Германската ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курс по третиране на отпадъчни води

... по водите организира специализиран курс на тема "Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от ... сита и комбинирани съоръжения за предварително механично пречистване, процесите при биологично третиране със суспендирана биомаса (биобасейни) и ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

... . в ПСОВ-Пловдив. Вторият и третият курс , съответно за механично и за биологично пречистване на отпадъчни води от населени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска община обяви търг за поддръжка на техника за МБТ на отпадъци

... , профилактика, сервиз и поддръжка на техника в завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци. Избраният изпълнител трябва да обслужи ... още

http://industryinfo.bg

Оборудване за механично третиране на отпадъци

... , сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали. Механичната обработка позволява ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино търси фирма за предварително третиране на отпадъци

... , генерирани на територията на общината, чрез механично и биологично третиране в инсталация, осигурена от участника, включващо ... на рециклируеими отпадъци за последващо оползотворяване и третиране на отделената органична фракция (чрез процеси на ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курс за технически служители на ВиК фирми

... и третиране на утайките", "Отстраняване и използване на утайките от ПСОВ" и др. Ще бъдат обсъдени начините за механично обезводняване ... още

http://water-bulgaria.com

Община Долни чифлик обяви търг за транспортиране на отпадъци

... от населените места на общината до инсталация за механично и биологично третиране. Отпадъците, които са предмет на поръчката, включват: битови ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово търси фирма за третиране на смесени битови и зелени отпадъци

... третират механично и биологично в инсталация, осигурена от участника, включваща сепариране на рециклируеми отпадъци за последващо оползотворяване и третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Намалява количеството депонирани отпадъци в София

Проверка на работата на Завода за механично-биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци от територията на Столична община ... Съгласно данните за отчетния период, в инсталацията за биологично третиране "Хан Богоров" от началото на 2016 г. са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция в Бяла

... . С новото пречиствателно съоръжение отпадъчните води преминават през механично и биологично третиране, като е осигурено и обеззаразяването им в случай ... още

http://water-bulgaria.com

Одобриха ОВОС на инсталацията за РДФ-гориво в ТЕЦ "София"

... Василева по време на посещение на завода за механично-биологично третиране (МБТ). Финансирането на инсталацията, което е в ... изграждане на системи, водещи до повишаване процента на предварително третиране, повторна употреба и рециклиране. "От 1 април ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово откри търг за третиране на зелени и битови отпадъци

... територията на общината. Избраният изпълнител трябва да извърши механично и биологично третиране в осигурена от него инсталация, включително сепариране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино откри търг за предварително третиране на СБО и зелени отпадъци

... територията на общината. Избраният изпълнител трябва да извърши механично и биологично третиране в осигурена от него инсталация, включително сепариране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

... . Новоизградената ПСОВ включва съоръжения за механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките чрез автоматична система ... още

http://water-bulgaria.com

Община Девня търси фирма за предварително третиране на СБО

... изпълнител трябва да осигури инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, включващо сепариране на ... рециклируеми отпадъци за оползотворяване и третиране на отделната органична фракция чрез компостиране/ферментация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община планира да оползотворява RDF в ТЕЦ София

... Мария Бояджийска по време на конференцията. Заводът за механично-биологично третиране е част от мащабния проект "Изграждане на ... интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община", чрез който ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община откри търг за оползотворяване на отпадъци

... горива, получени от отпадъци), преминали обработка в завод за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка "Садината". Обособени са три ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци на София отвори врати

... среда и водите Ивелина Василева откриха завода за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна, район "Кремиковци". ... на втората фаза се изгражда завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на висококачествено RDF- ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строежът на регионалното депо за битови отпадъци във Велико Търново върви в срок

... сепарираща и компостираща инсталации, пречиствателна станция и площадка за механично третиране на отпадъците по съвременни технологии. Клетките за депониране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проби с твърди битови отпадъци на новия завод за механично-биологично третиране

... Яна, район Кремиковци, на новопостроения завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци. Работният процес беше проверен ... финансиране за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи строежът на завода за преработка на отпадъци в с. Яна

... и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на площадка "Садината" в с. ... около тях и 3 мобилни подемника. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF гориво ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за МБТ на отпадъци с акт 15 до края на август

... дейности по сградната инфраструктура на завода за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF ... за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, изпълняван по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строежът и оборудването на завода за МБТ край Яна са на финален етап

... Строително-монтажните работи по петте сгради на завода за механично-биологично третиране (МБТ) на площадка "Садината" край с. ... проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", финансиран ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК при БАВ обяви курсовете през октомври-декември 2015 г.

... обхване: Механично пречистване на отпадъчни води от населени места; Биологично пречистване на отпадъчни води от населени места; Третиране на утайките ... още

http://water-bulgaria.com

Заводът за отпадъци край с. Яна ще бъде готов до края на лятото

... проверка на напредъка по изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка "Садината" кметът на ... планировка", каза още кметът Фандъкова. Инсталацията за механично-биологично третиране с производство на RDF-гориво е част ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектираха строежа на завода за МБТ край с. Яна

... ход е изграждането на петте сгради на инсталацията за механично-биологично третиране „Садината” край с. Яна. Напредъкът в строителните ... Садината" е част от интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София, като се предвижда в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Традиционнo силно участие на австрийски компании на Save the Planet

... пред посетителите иновативни системи за рециклиране на пластмаса, за механично-биологично третиране на твърди отпадъци, за обработка на биомаса, машини ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ инспектира изграждането на завода за отпадъци в село Яна

... на строително-монтажните дейности на завода за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) на площадка " ... на механично-биологично третиране ще включва следните стъпки: механично и ръчно разделяне, сортиране, биологично третиране на органични ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси фирма за доставка на ПСОВ

... която да извърши доставка на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадни води от ПОК "Леденика" в ... на модулна пречиствателна станция с продължителна аерация за механично пречистване, пълно биологично пречистване, минерализация и акумулиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Helector представя ноу-хау и индивидуални решения на Save the Planet 2015

... До момента компанията е изградила девет инсталации за механично третиране на биологични отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет ... В момента поделението изгражда две инсталации за механично-биологично третиране в Хърватия с общ капацитет от 190 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Biocon провежда семинар за третиране на отпадъци в София

... . Фирмата е специализирана в разработката на технологии за механично и биологично третиране на битови отпадъци. По време на събитието участниците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Продължава строежът на завода за преработка на отпадъци в София

Всичките 5 сгради от завода за механично-биологично третиране на отпъдаците в София се строят, съобщи кметът ... . Вторият етап от проекта обхваща изграждането на инсталацията механично-биологично третиране, която се състои от 5 сгради. Очаква се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече подготовката на специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура за третиране на отпадъци

... БАР), подготвя специално издание, посветено на решенията за третиране на отпадъци в България. То ще представи различни ... и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране; • решения за третиране на утайки от пречистване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... статии и реклами в следните области: • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води • контейнери ... на съоръжения и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране • консултантска дейност както и • продукти ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за третиране на отпадъци в София се изгражда по график

Заводът за механично-биологично третиране на битовите отпадъци се изгражда според предварително установения график ... още

http://ecology-bulgaria.com

200 тона компост е получен от инсталацията за преработка в Хан Богров

... 7 май строителна площадка за изграждането на инсталацията за механично-биологично третиране, или от вчера реално се строи завода за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специално издание за третиране на отпадъци в България

... продукти, системи и технологии за депониране, предварително третиране и рециклиране, енергия от отпадъци. Новото ... съоръжения и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране; • консултантска дейност. Изданието ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците във Велико Търново

... 173 776 хил. тона отпадъци годишно и инсталация за механично третиране на отпадъците с капацитет 50 хил. тона годишно, както ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община и Актор–Хелектор подписаха официално договор за изграждането на завода за отпадъци

Договор за проектирането и изграждането на завода за механично биологично третиране на отпадъци с производство на РДФ-гориво в София ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция в Провадия

... . лв. Новата схема на пречистване включва механично и биологично третиране на отпадните води и механично обезводняване на утайките. При модернизацията са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Определиха основните критерии за третиране на биоотпадъците

... последното си заседание Министерски съвет одобри Наредба за третиране на биоотпадъците. В документа са взети предвид ... почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от механично-биологично третиране. В документа са вписани и условията, при ... още

http://ecology-bulgaria.com

31 май - Презентация на механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, основаващо се на процеса КОМПОГАЗ

... Център София Недялка Жулева от ИТ Консулт ще представи механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, основаващо се на процеса ... от органичните остатъци. Компостът, който остава след биологичното третиране, може да се използва като технически тор за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община

... СО - Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво. Назначената ... близо 205 млн. лв. Строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъци се финансира по ОП Околна среда. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече оценката за строителството на завода за боклука

... обществената поръчка за проектиране и строителство на Завод за механично биологично третиране извърши преглед и оценка на ценовите предложения на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталацията на площадка Хан Богров готова до края на октомври

... на зелени и биоразградими отпадъци; завод за механично-биологично третиране на отпадъци, както и изграждането на съпътстващата ... финансова помощ за изграждане на Завод за механично-биологично третиране на отпадъците на Столична община - втората ... още

http://industryinfo.bg

Подписват договор за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в София

... за втората фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на столицата. Тази фаза от ... отпадъци на Столична община предвижда изграждането на завод за механично-биологично третиране на отпадъците. Стойността му е 192,6 млн ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри финансирането на завода за обработка на битови отпадъци в София

... за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци в Столичната община, съобщи кметът ... включва основното съоръжение по проекта – завода за механично биологично третиране на битови отпадъци с общ капацитет 410 000 ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри финансирането на завода за обработка на битови отпадъци в София

... за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци в Столичната община, съобщи кметът ... включва основното съоръжение по проекта – завода за механично биологично третиране на битови отпадъци с общ капацитет 410 000 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... ефективни схеми за разделно събиране на отпадъците, функциониращо механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на зелените отпадъци ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... ефективни схеми за разделно събиране на отпадъците, функциониращо механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на зелените отпадъци ще ... още

http://industryinfo.bg

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

Общо 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. Според заместник-кмета ... млн. лв. финансиране по проекта за интегрирана система за третиране на отпадъците по ОП Околна среда. още

http://ecology-bulgaria.com

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

Общо 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. Според заместник-кмета ... млн. лв. финансиране по проекта за интегрирана система за третиране на отпадъците по ОП Околна среда. още

http://industryinfo.bg

Сдружение За Земята и CEE Bankwatch организираха пресконференция по повод изграждането на завода за отпадъци в София

... . „Най-важната част от този проект е съоръжението за механично-биологично третиране, което ще произвежда гориво от отпадъци за Топлофикация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сдружение За Земята и CEE Bankwatch организираха пресконференция по повод изграждането на завода за отпадъци в София

... . „Най-важната част от този проект е съоръжението за механично-биологично третиране, което ще произвежда гориво от отпадъци за Топлофикация ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

... . Същинската част от завода ще е инсталацията за механично и биологично третиране. Капацитетът й ще е 410 000 т. годишно ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новият проект за управлението на отпадъците на София се основава на по-добра концепция, смятат от ЕК

... количество на рециклираните отпадъци чрез тяхното по-ефикасно третиране в завод за механично-биологична обработка. Освен това, чрез новия проект ... още

http://ecology-bulgaria.com

Новият проект за управлението на отпадъците на София се основава на по-добра концепция, смятат от ЕК

... количество на рециклираните отпадъци чрез тяхното по-ефикасно третиране в завод за механично-биологична обработка. Освен това, чрез новия проект ... още

http://industryinfo.bg

Започва процедурата по изграждането на завода за отпадъци в София

... етап е включено проектирането и строителството на завод за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) с производство на RDF гориво ... още

http://industryinfo.bg

Започва процедурата по изграждането на завода за отпадъци в София

... етап е включено проектирането и строителството на завод за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) с производство на RDF гориво ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... са разработени различни решения за първично и вторично третиране на отпадните води. Обикновено, първичното пречистване включва ... промишленост са аеробното и анаеробно-аеробните методи за третиране на отпадните води. Според специалисти, аеробното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... са разработени различни решения за първично и вторично третиране на отпадните води. Обикновено, първичното пречистване включва ... промишленост са аеробното и анаеробно-аеробните методи за третиране на отпадните води. Според специалисти, аеробното ... още

http://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: механично третиране

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top