Резултати от търсене на: биологично третиране

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

... за третиране на разделно събрани био- и зелени отпадъци, а в рамките на втората фаза - завод за механично-биологично третиране (МБТ ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха модернизираната ПСОВ-Добрич

... нови биобасейни, които са проектирани за работа в режим биологично отстраняване на въглерод и азот, както и за реагентно ... на проекта е извършена и модернизация на линията за третиране на утайките. Изградени са два нови метан танка. Монтиран ... още

http://water-bulgaria.com

Столичната община избира доставчик на опаковъчно фолио за балирано RDF гориво

... RDF гориво за нуждите на Завода за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци към ОП Столично предприятие за ... третиране на отпадъци (ОП СПТО). Участниците трябва да са изпълнили ... още

http://ecology-bulgaria.com

Правителството одобри проекта за инсталацията за изгаряне на RDF в София

... RDF отпадък, образуван от работата на инсталацията за механично биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци на Столична община преди окончателното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Провадия избира фирма за третиране на отпадъци

... получени от механично третиране на отпадъци. Заедно с основните дейности сепариране и биологично третиране, услугата включва и ... , годна за последващо рециклиране и оползотворяване, или биологично третиране, която е получена на изход след сепарацията; ... още

http://ecology-bulgaria.com

Оползотворяването на биоотпадъци сред акцентите на Save the Planet

... машини за компостиране – извършват механично и механично-биологично третиране на биоотпадъци и обработка на биомаса като ВЕИ ... и лентови сушилни за органични отпадъци. • Решения за третиране на медицински, индустриални и животински отпадъци. • Система ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Белослав откри търг за предварително третиране на отпадъци

... и съответно въведена в експлоатация инсталация за механично-биологично третиране, както и преработване на отпадъците в сепарираща инсталация ... от смесените битови отпадъци следва да се третира биологично. Прогнозната стойност на поръчката е 880 440 лв ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Бяла откри търг за предварително третиране на отпадъци

... обществена поръчка за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови и зелени отпадъци. Предметът ... вкл. рециклиране, друго оползотворяване). Изисква се и биологично третиране на зелените отпадъци и на отделената органична фракция ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Раковски избира фирма за събиране на отпадъци

... и инсталация за биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочени от възложителя ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община избира доставчик на резервни части за Завода за МБТ

... , сервиз и поддръжка на техника в Завод за механо-биологично третиране на отпадъци – компактни сепаратори (денсиметрични маси), произведени от фирма ... още

http://ecology-bulgaria.com

Силно международно участие на Save the Planet 2018

... произвежда машини и системи за механично и механо-биологично третиране на твърди битови отпадъци и за обработка на ... участва ATI Environnement, която ще представи инсинератори за третиране на болнични, животински и индустриални отпадъци. Германската ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община търси доставчик на компактори и контейнери за отпадъци

... логистиката на отделените рециклируеми материали в завода за механо-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, с. ... 30 броя контейнери за нуждите на Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Изпълнението на поръчката ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Количеството депонирани отпадъци в СО е намаляло с 80%

Заводът за механо-биологично третиране в София е осигурил редуциране на количествата депонирани твърди ... за оползотворяване на RDF горивото от завода за механо-биологично третиране на площадката на ТЕЦ-София. Очаква се от RDF ... още

http://ecology-bulgaria.com

Холандски производител на филтри за биологично третиране на газове търси партньори

... в производството и продажбата на органични филтърни материали за биологично третиране на миришещи газови потоци, търси производители. Филтрите могат да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Турска компания в областта на пречистването на води търси партньори

... ., предлага решения за третиране на производствени отпадъчни води, питейни и речни води, както и системи за биологично и химично пречистване ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курс по третиране на отпадъчни води

... организира специализиран курс на тема "Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места ... съоръжения за предварително механично пречистване, процесите при биологично третиране със суспендирана биомаса (биобасейни) и технологичните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Дългопол откри търг за предварително третиране на отпадъци

... поръчка с предмет предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови и зелени отпадъци, включващо ... HDPE, PE); метали; стъкло; както и отделяне и биологично третиране на органичната фракция от смесения битов отпадък и предаване ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира курсове по третиране на отпадъчни води

... . Вторият и третият курс , съответно за механично и за биологично пречистване на отпадъчни води от населени места, ще се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска община обяви търг за поддръжка на техника за МБТ на отпадъци

... , сервиз и поддръжка на техника в завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци. Избраният изпълнител трябва да обслужи компактни ... още

http://industryinfo.bg

Община Бяла търси фирма за предварително третиране на отпадъци

... търг за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови и зелени отпадъци. Предметът на ... и зелените отпадъци, следва да се подложат на биологично третиране и да бъдат предадени за последващо оползотворяване. Прогнозната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино търси фирма за предварително третиране на отпадъци

... на територията на общината, чрез механично и биологично третиране в инсталация, осигурена от участника, включващо сепариране ... на рециклируеими отпадъци за последващо оползотворяване и третиране на отделената органична фракция (чрез процеси на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Долни чифлик обяви търг за транспортиране на отпадъци

... населените места на общината до инсталация за механично и биологично третиране. Отпадъците, които са предмет на поръчката, включват: битови отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово търси фирма за третиране на смесени битови и зелени отпадъци

... избор на изпълнител, който да извърши предварително третиране на смесени битови и зелени отпадъци. Смесените ... и биологично в инсталация, осигурена от участника, включваща сепариране на рециклируеми отпадъци за последващо оползотворяване и третиране ... още

http://ecology-bulgaria.com

Намалява количеството депонирани отпадъци в София

Проверка на работата на Завода за механично-биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци от територията на Столична ... т. Съгласно данните за отчетния период, в инсталацията за биологично третиране "Хан Богоров" от началото на 2016 г. са постъпили ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция в Бяла

... новото пречиствателно съоръжение отпадъчните води преминават през механично и биологично третиране, като е осигурено и обеззаразяването им в случай на ... още

http://water-bulgaria.com

Одобриха ОВОС на инсталацията за РДФ-гориво в ТЕЦ "София"

... Василева по време на посещение на завода за механично-биологично третиране (МБТ). Финансирането на инсталацията, което е в ... изграждане на системи, водещи до повишаване процента на предварително третиране, повторна употреба и рециклиране. "От 1 април ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Суворово откри търг за третиране на зелени и битови отпадъци

... Избраният изпълнител трябва да извърши механично и биологично третиране в осигурена от него инсталация, включително сепариране ... на рециклируеми отпадъци за последващо оползотворяване и третиране на отделената органична фракция. Зелените отпадъци трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ветрино откри търг за предварително третиране на СБО и зелени отпадъци

... . Избраният изпълнител трябва да извърши механично и биологично третиране в осигурена от него инсталация, включително сепариране ... на рециклируеми отпадъци за последващо оползотворяване и третиране на отделна органична фракция (чрез процеси на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

... ПСОВ включва съоръжения за механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките чрез автоматична система за ... още

http://water-bulgaria.com

Община Раднево откри търг за изграждане на площадка за биологично третиране

... избор на изпълнител, който да изгради открита площадка за биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен произход за нуждите на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Девня търси фирма за предварително третиране на СБО

... трябва да осигури инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, включващо сепариране на рециклируеми отпадъци ... за оползотворяване и третиране на отделната органична фракция чрез компостиране/ферментация ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община планира да оползотворява RDF в ТЕЦ София

... Бояджийска по време на конференцията. Заводът за механично-биологично третиране е част от мащабния проект "Изграждане на интегрирана ... система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община", чрез ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община откри търг за оползотворяване на отпадъци

... , получени от отпадъци), преминали обработка в завод за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка "Садината". Обособени са три позиции ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци на София отвори врати

... среда и водите Ивелина Василева откриха завода за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна, район "Кремиковци". ... на втората фаза се изгражда завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на висококачествено RDF-гориво ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи реконструкцията на водния цикъл на гр. Габрово

... капацитет 14 860 куб. м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители, като обслужва население от ... оползотворяване на отпадъчните продукти от пречистването. В процеса на третиране на утайката се отделя метан, от който посредством ... още

http://water-bulgaria.com

Проби с твърди битови отпадъци на новия завод за механично-биологично третиране

... Яна, район Кремиковци, на новопостроения завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци. Работният процес беше проверен от ... финансиране за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи строежът на завода за преработка на отпадъци в с. Яна

... доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на площадка "Садината" в с. Яна, ... около тях и 3 мобилни подемника. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF гориво ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за МБТ на отпадъци с акт 15 до края на август

... дейности по сградната инфраструктура на завода за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF ... за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, изпълняван по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строежът и оборудването на завода за МБТ край Яна са на финален етап

... монтажните работи по петте сгради на завода за механично-биологично третиране (МБТ) на площадка "Садината" край с. Яна ... проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", финансиран по ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЦПО ВиК при БАВ обяви курсовете през октомври-декември 2015 г.

... на отпадъчни води от населени места; Биологично пречистване на отпадъчни води от населени места; Третиране на утайките от ПСОВ; Q ... още

http://water-bulgaria.com

Заводът за отпадъци край с. Яна ще бъде готов до края на лятото

... на напредъка по изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка "Садината" кметът на София ... ", каза още кметът Фандъкова. Инсталацията за механично-биологично третиране с производство на RDF-гориво е част от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инспектираха строежа на завода за МБТ край с. Яна

... е изграждането на петте сгради на инсталацията за механично-биологично третиране „Садината” край с. Яна. Напредъкът в строителните работи ... " е част от интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София, като се предвижда в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Традиционнo силно участие на австрийски компании на Save the Planet

... посетителите иновативни системи за рециклиране на пластмаса, за механично-биологично третиране на твърди отпадъци, за обработка на биомаса, машини за ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ инспектира изграждането на завода за отпадъци в село Яна

... води и инсталация за биологично третиране “Хан Богров“. Изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци с ... – 1500 тона на ден. Процесът на механично-биологично третиране ще включва следните стъпки: механично и ръчно разделяне ... още

http://ecology-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси фирма за доставка на ПСОВ

... която да извърши доставка на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадни води от ПОК "Леденика" в ... станция с продължителна аерация за механично пречистване, пълно биологично пречистване, минерализация и акумулиране на утайката, изработена от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Helector представя ноу-хау и индивидуални решения на Save the Planet 2015

... момента компанията е изградила девет инсталации за механично третиране на биологични отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет ... В момента поделението изгражда две инсталации за механично-биологично третиране в Хърватия с общ капацитет от 190 000 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Biocon провежда семинар за третиране на отпадъци в София

... е специализирана в разработката на технологии за механично и биологично третиране на битови отпадъци. По време на събитието участниците ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Продължава строежът на завода за преработка на отпадъци в София

... неопасни отпадъци в "Садината", ПСОВ и инсталациите за биологично третиране на био и зелени отпадъци на площадка "Хан ... Вторият етап от проекта обхваща изграждането на инсталацията механично-биологично третиране, която се състои от 5 сгради. Очаква се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече подготовката на специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура за третиране на отпадъци

... БАР), подготвя специално издание, посветено на решенията за третиране на отпадъци в България. То ще представи различни ... и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране; • решения за третиране на утайки от пречистване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специалното издание на сп. Екология & Инфраструктура разширява тематичния си обхват

... статии и реклами в следните области: • решения за третиране на утайки от пречистване на отпадни води • контейнери, ... пуск на съоръжения и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране • консултантска дейност както и • ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Пловдив обяви процедура за третиране на утайки от отпадни води

... на фирма, която да извъши третирането (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за третиране на отпадъци в София се изгражда по график

Заводът за механично-биологично третиране на битовите отпадъци се изгражда според предварително установения график ... още

http://ecology-bulgaria.com

200 тона компост е получен от инсталацията за преработка в Хан Богров

... май строителна площадка за изграждането на инсталацията за механично-биологично третиране, или от вчера реално се строи завода за отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Специално издание за третиране на отпадъци в България

... продукти, системи и технологии за депониране, предварително третиране и рециклиране, енергия от отпадъци. Новото ... съоръжения и/или инсталaции за биологично, механично, термично, физично и химично третиране; • консултантска дейност. Изданието ... още

http://ecology-bulgaria.com

СИАД разработи система за биологично третиране на вода с озон

СИАД разработи системата за биологично третиране на вода с озон СИАД MIXFLO3. Контактът между O3 ... още

http://industryinfo.bg

ПиМ Груп участва в проекта за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

... автокуплиращи механизми, спирателна и отсекателна арматура. Инсталацията за биологично третиране на отпадъци е част от Интегрираната система от ... съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. На площ от ... още

http://ecology-bulgaria.com

СИАД разработи система за биологично третиране на вода с озон

СИАД разработи системата за биологично третиране на вода с озон СИАД MIXFLO3. Контактът между O3 ... още

http://ecology-bulgaria.com

СИАД патентова система за биологично третиране на вода с кислород

СИАД патентова своята система за биологично третиране MIXFLO. Системата MIXFLO е проектирана с цел високоефективен трансфер ... първата в Италия, която въвежда използването на кислород при третиране на битови и промишлени отпадни води. още

http://ecology-bulgaria.com

Пуснаха в експлоатация инсталациите за биологично третиране в Хан Боров

На официална церемония бяха представени инсталацииите за биологично третиране в Хан Богров. С пускането на съоръженията в ... с капацитет до 20 000 т годишно. Инсталацията за биологично третиране на площадка е част от проекта за изграждането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община и Актор–Хелектор подписаха официално договор за изграждането на завода за отпадъци

Договор за проектирането и изграждането на завода за механично биологично третиране на отпадъци с производство на РДФ-гориво в София ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция в Провадия

... млн. лв. Новата схема на пречистване включва механично и биологично третиране на отпадните води и механично обезводняване на утайките. При ... още

http://ecology-bulgaria.com

Определиха основните критерии за третиране на биоотпадъците

... последното си заседание Министерски съвет одобри Наредба за третиране на биоотпадъците. В документа са взети предвид ... почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от механично-биологично третиране. В документа са вписани и условията, при ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждането на инсталацията за биологично третиране Хан Богров върви по график

... . Инсталацията е част от интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община и е за ... като бъде завършена, в нея ще се извършва аеробно третиране на разделно събраните „зелени“ отпадъци и производство на компост ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои обществено обсъждане на наредби за управлението на биоотпадъците

... се въвеждат задължения на общините за разделно събиране и третиране на биоотпадъците. С нея се цели постигането на 70 ... която се определят вида и произхода на подходящите за биологично третиране биоотпадъци и изискванията за качеството на компоста. още

http://ecology-bulgaria.com

31 май - Презентация на механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, основаващо се на процеса КОМПОГАЗ

... София Недялка Жулева от ИТ Консулт ще представи механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, основаващо се на процеса ... от органичните остатъци. Компостът, който остава след биологичното третиране, може да се използва като технически тор за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община

... СО - Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво. Назначената ... 205 млн. лв. Строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъци се финансира по ОП Околна среда. ... още

http://ecology-bulgaria.com

От 2014 г. започва тестовото биологично обработване на отпадъци на площадка Хан Богров

... г. ще започне тестово да функционира инсталацията за третиране на биологични отпадъци на площадката Хан Богров, стана ... на енергия и топлина. Изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъците е част от проект Интегрирана система от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тече оценката за строителството на завода за боклука

... поръчка за проектиране и строителство на Завод за механично биологично третиране извърши преглед и оценка на ценовите предложения на допуснатите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталацията на площадка Хан Богров готова до края на октомври

... зелени и биоразградими отпадъци; завод за механично-биологично третиране на отпадъци, както и изграждането на съпътстващата ... финансова помощ за изграждане на Завод за механично-биологично третиране на отпадъците на Столична община - втората ... още

http://industryinfo.bg

Подписват договор за изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в София

... за втората фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на столицата. Тази фаза от ... на Столична община предвижда изграждането на завод за механично-биологично третиране на отпадъците. Стойността му е 192,6 млн. ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри финансирането на завода за обработка на битови отпадъци в София

... за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци в Столичната община, съобщи кметът ... включва основното съоръжение по проекта – завода за механично биологично третиране на битови отпадъци с общ капацитет 410 000 т ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри финансирането на завода за обработка на битови отпадъци в София

... за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци в Столичната община, съобщи кметът ... включва основното съоръжение по проекта – завода за механично биологично третиране на битови отпадъци с общ капацитет 410 000 т ... още

http://ecology-bulgaria.com

Управлението на отпадъци е перспективен за страната ни бизнес

... терена. В Анес-96 предпочитаме т. нар. биологично третиране на утайките. Методът е изключително ефективен и ... обезвреждане чрез депониране, обезвреждане чрез биологично третиране и обезвреждане чрез физико-химично третиране. В синхрон с политиките ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

... Той е единственият проект за такъв модерен начин на третиране на отпадъците, който се реализира в България по ... първо място за проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на отпадъците. Тя се отличава с най-висока ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София

... Той е единственият проект за такъв модерен начин на третиране на отпадъците, който се реализира в България по ... първо място за проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на отпадъците. Тя се отличава с най-висока ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... схеми за разделно събиране на отпадъците, функциониращо механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на зелените отпадъци ще намали ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Аксаково

... схеми за разделно събиране на отпадъците, функциониращо механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на зелените отпадъци ще намали ... още

http://industryinfo.bg

Стартира проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров

... проектирането и строителство на инсталацията за биологично третиране на площадка в Хан Богров, което ... проектирането, строителството и внедряването на инсталацията за биологично третиране, включваща съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира проектирането и строителството на инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров

... проектирането и строителство на инсталацията за биологично третиране на площадка в Хан Богров, което ... проектирането, строителството и внедряването на инсталацията за биологично третиране, включваща съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане. ... още

http://industryinfo.bg

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

Семинар, който представи цялостни решения, гарантиращи значителни технологични, екологични и финансови облекчения за предприятията от хранителната промишленост се проведе на 30 май в Стара Загора. По време на форума бяха представени съвременни и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Организират семинар за биологично третиране в предприятия за производство на храни

Семинар, който представя цялостни решения, гарантиращи значителни технологични, екологични и финансови облекчения за предприятията от хранителната промишленост ще се проведе на 30 май в Стара Загора. По време на форума ще бъдат представени ... още

http://industryinfo.bg

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

... 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. Според заместник-кмета ... млн. лв. финансиране по проекта за интегрирана система за третиране на отпадъците по ОП Околна среда. още

http://ecology-bulgaria.com

11 фирми кандидатстват за строежа на завода за отпадъци

... 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. Според заместник-кмета ... млн. лв. финансиране по проекта за интегрирана система за третиране на отпадъците по ОП Околна среда. още

http://industryinfo.bg

Сдружение За Земята и CEE Bankwatch организираха пресконференция по повод изграждането на завода за отпадъци в София

... -важната част от този проект е съоръжението за механично-биологично третиране, което ще произвежда гориво от отпадъци за Топлофикация София ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сдружение За Земята и CEE Bankwatch организираха пресконференция по повод изграждането на завода за отпадъци в София

... -важната част от този проект е съоръжението за механично-биологично третиране, което ще произвежда гориво от отпадъци за Топлофикация София ... още

http://industryinfo.bg

Заводът за отпадъци в София ще отговаря на всички изисквания за екологичност

... част от завода ще е инсталацията за механично и биологично третиране. Капацитетът й ще е 410 000 т. годишно. София ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостиращата инсталация на прощадката в Хан Богров ще бъде изградена от Егерсман&Ко

... община за проектирането и строителството на инсталация за биологично третиране на площадка в Хан Богров. Изграждането на ... по създаването на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, съфинансиран ... още

http://ecology-bulgaria.com

Компостиращата инсталация на прощадката в Хан Богров ще бъде изградена от Егерсман&Ко

... община за проектирането и строителството на инсталация за биологично третиране на площадка в Хан Богров. Изграждането на ... по създаването на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, съфинансиран ... още

http://industryinfo.bg

Започва процедурата по изграждането на завода за отпадъци в София

... е включено проектирането и строителството на завод за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) с производство на RDF гориво. Реализирането ... още

http://industryinfo.bg

Започва процедурата по изграждането на завода за отпадъци в София

... е включено проектирането и строителството на завод за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ) с производство на RDF гориво. Реализирането ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... да се използват традиционно използваните технологии за биологично пречистване. За отстраняване на патогенните организми обикновено ... за биологично пречистване в хранително-вкусовата промишленост са аеробното и анаеробно-аеробните методи за третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... да се използват традиционно използваните технологии за биологично пречистване. За отстраняване на патогенните организми обикновено ... за биологично пречистване в хранително-вкусовата промишленост са аеробното и анаеробно-аеробните методи за третиране на ... още

http://water-bulgaria.com

Ефективни помпени инсталации

... отделяне на утайката и отвеждат биологично пречистената вода от установката. Следва крайна фаза за третиране, в рамките на която водата ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: биологично третиране

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top