Резултати от търсене на: азотни оксиди и прах

Отоплителни системи на биомаса

... проблеми могат да възникнат вследствие на натрупания прах от нискокачествени пелети с лоша механична устойчивост. ... законодателството, са азотни и серни оксиди, както и въглероден диоксид. Емисиите на азотни оксиди могат да варират между 60 и 170 mg ... ... още

https://energy-review.bg

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... методи. Сред проблемите в сектора е и отделянето на изпарения и прах във въздуха. Мерките за постигане на ... газ могат да се отделят и вредни вещества, например азотни оксиди, флуороводород и хлороводород, както и аерозоли, съдържащи основи, киселини ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на цимент

... управлявани съгласно европейското законодателство, са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни съединения, прах, летливи органични съединения (ЛОС), полихлорирани ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

... комбинирани торове по нитрофосфатния метод, са прах, азотни оксиди, амоняк и флуорни съединения. Емисиите се генерират при ... гранулирането на суспензията се отделят и емисии на прах. Емисиите на азотни оксиди и флуорни съединения се третират съвместно ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... се ползва електрофилтър за общи емисии на прах по-ниски от 10 mg/m3. В ... да бъдат използвани при общи емисии на прах под 10 mg/m3. Ръкавните филтри следва ... много високи (> 1200-1300°C), азотни оксиди могат да се формират и от азота във въздуха. За ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

... образуват модифициран слой от сулфиди, оксиди, фосфати в зависимост от химическия ... индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост, много добри ... износване на работните повърхнини, от прах и други твърди примеси, попаднали отвън ... ... още

https://engineering-review.bg

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... изгаряне на отпадъци отделят между 30 и 200 mg/Nm3 емисии на азотни оксиди. Прах Емисиите на прах от инсталациите за изгаряне на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Измерване концентрацията на прах във въздуха

... , за да се предотврати натрупването на големи количества прах, и често добавяне на смазка, за да се избегне ... допустимите стойности за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух специфицира, че измерванията ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... отпадъците зависи от вида и степента на шредиране, смилане и разбъркване. Радиационни и биологични методи Известно е ... диоксид, азотни оксиди, разнообразие от летливи вещества (метали, халогенни киселини, продукти на непълно горене) и прах. Известни са ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... От процеса на горене се отделят три вида азотни оксиди – термични, горивни и моментални. Термичните се формират чрез реакция между молекули ... от изпускане на амоняк поради липсата на адсорбция на прах. Когато като редуциращ агент се използва амоняк, той ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: азотни оксиди и прах

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top