Резултати от търсене на: азотни оксиди азотни оксиди

Отоплителни системи на биомаса

... се регулират от законодателството, са азотни и серни оксиди, както и въглероден диоксид. Емисиите на азотни оксиди могат да варират между 60 ... биомаса води до генерирането на ниски емисии на серни оксиди – около 20 mg/MJ. Емисиите на въглероден диоксид ... ... още

https://energy-review.bg

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... газ могат да се отделят и вредни вещества, например азотни оксиди, флуороводород и хлороводород, както и аерозоли, съдържащи основи, ... пластмаси и метали обикновено се отделят малки количества азотни оксиди. Това е характерно за процесите на байцване и ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... на пламъка, вследствие на което се увеличава образуването на азотни оксиди (NOx) и съответно рискът от превишаване на емисионните ... , което води до силно увеличаване на емисиите на азотни оксиди. Други алтернативи Излишъкът от въздух може да бъде ... ... още

https://energy-review.bg

Управление на емисии при производството на цимент

... да бъдат управлявани съгласно европейското законодателство, са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни ... клинкер е високотемпературен процес, водещ до формиране на азотни оксиди. Те се образуват по време на процеса на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

... замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При ... комбинирани торове по нитрофосфатния метод, са прах, азотни оксиди, амоняк и флуорни съединения. Емисиите се генерират ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологични новости при котлите на биомаса

... , изгарянето и на биомаса може да намали емисиите на азотни оксиди, поради по-ниското съдържание на азот в нея. Предварителна ... тази технология са редуцираните емисии на серен диоксид и азотни оксиди при изгаряне на въглища. С развитието й става видно ... ... още

https://energy-review.bg

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Съвременни технологични тенденции при горелките

... сметка на ефективността и обратно. Редуцирането на емисиите на азотни оксиди NOX може да бъде постигнато при по-ниски температури ... , за да намали температурата на пламъка и формирането на азотни оксиди. Количеството димен газ от котела се отчита и се ... ... още

https://energy-review.bg

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... количества остатъци в сравнение с мокрите скрубери. Азотни оксиди Азотните оксиди в отпадъчните газове от изгарянето на биомаса ... на отпадъчните газове от горивни инсталации от азотни оксиди. Катализаторът може да бъде поставен преди прахоулавящото ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

... . Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: азотни оксиди азотни оксиди

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top