Резултати от търсене на: опасни битови отпадъци

Намерено в статии: 41

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... подземна тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на твърдите битови отпадъци не е новост. AVAC техниката е стъпка ... геотехнически или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... за бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се, че под каталитичното действие на ... на вредни газове, миризми и токсични съединения в количества, опасни за човешкото здраве и замърсяване на околната среда и ...
 

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... за гражданите се организират мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци. Предвид тазгодишния успех, ще участвате ли в ... на отпадъците", включващ площадка за разделно събиране на битови отпадъци с обособена зона за подготовка за повторна употреба и ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... само на обезвреждане. В сортиращите инсталации за смесено събрани битови отпадъци могат да бъдат сепарирани метали, стъкло и обикновено ... може да бъде особено ценна за такива, съдържащи опасни материали, тъй като позволява фино сепариране без човешка ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... съоръжения са широко използвани за изгаряне на смесени битови отпадъци. Приблизително в 90% от инсталациите за третиране ... Ротационните пещи се използват широко за изгаряне на опасни отпадъци. Работните температури в ротационните пещи варират в ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... оборудване. "От 2013 г. потокът смесени битови отпадъци преминава изцяло през сепарираща инсталация за отделяне на ... и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата", информират ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

Екологичните проблеми, свързани с твърдите битови отпадъци (ТБО), са добре проучени. Депонирането все още е широко ... нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от ...
 

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

... или пластмаси, съдържащи азотни, халогенирани, серни и други опасни вещества, представляващи потенциален риск за хората и околната среда ... могат да бъдат извлечени и от разделно събрани битови отпадъци. И в двата случая съдържанието на пластмаса може ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на опасни битови отпадъци Намерено в справочници: 1

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи ... очистване на замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top