Намерено в статии: 56

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... , катран, радиоактивни компоненти, полихлорирани бифенили, олово, електрически елементи, съдържащи живак, изолиращи материали, съдържащи опасни вещества и др. Отстраняването на ...
 

Промишлена газопроводна инфраструктура

Промишлена газопроводна инфраструктура

... (карбонати и сулфати, вкл. естествени радиоактивни метали), живак; в течна фаза – вода, въглеводороди, добавени при ... фаза – киселинни газове, въглероден диоксид, сероводород, живак и други газове (например меркаптани). Инсталациите за преработка ...
 

Йонообменно пречистване на води

Йонообменно пречистване на води

... използват широко за отстраняване на метали като кобалт и живак. Друг вид специални смоли са магнитните йонообменни смоли, които ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... за прах, общи летливи органични съединения, амоняк, хлороводород, живак, хлорофлуоровъглероди и миризми. При емисиите във води заключенията за ... (например арсен, кадмий, хром, мед, олово, никел, живак и цинк) в потоците, изпускани в приемно водно тяло ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... под формата на частици например метали (с изключение на живак). В комбинация със системи с абсорбция и инжектиране на ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... от начините да се сведат до минимум емисиите на живак е да се намали температурата на димните газове. Нелетливите ...
 

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... пъти сорбционната селективност за различни радионуклиди като стронций, кобалт, живак, желязо или манган. Това повишаване на селективността се предизвиква ...
 

Ръкавни филтри

Ръкавни филтри

... атмосферни замърсители под формата на частици, например метали (без живак). В комбинация с адсорбционни системи, свързани след филтъра, тези ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top