Резултати от търсене на: емисии от живак

Намерено в статии: 19

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... г. Този спад обаче е по-малък от понижението от 26% на общите емисии на азотни оксиди. Като цяло емисиите на ... и азотен диоксид, както и арсен, кадмий, никел, олово, живак и бензо (а) пирен се понижават между 2000 и ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... недостатъците на метода са високите енергийни потребности, отделянето на емисии от въглероден диоксид, азотни оксиди и множество летливи вещества – ... вълната от 12,24 cm. Този метод не е приложим за летливи и полулетливи органични съединения, живак и ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... съдържат НДНТ-СЕН на ниво ЕС за емисии във води и въздух от съоръжения за механично третиране (шредери) и ... за прах, общи летливи органични съединения, амоняк, хлороводород, живак, хлорофлуоровъглероди и миризми. При емисиите във води заключенията за ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... диоксид. По данни от проучвания, циментовата промишленост емитира приблизително 2,4% от световните емисии на CO2 от индустриални и енергийни ... праха редуцира и металните емисии. Един от начините да се сведат до минимум емисиите на живак е да се намали ...
 

Ръкавни филтри

Ръкавни филтри

... изпускането на фугитивни прахови емисии. Размерът на ръкава за даден филтър се определя от избора на съотношение между ... замърсители под формата на частици, например метали (без живак). В комбинация с адсорбционни системи, свързани след филтъра, ...
 

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

... на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът е ... за редуциране на емисиите на живак от ръчния и дребномащабния добив на злато и от мащабните промишлени дейности, включително ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... платина, както и потенциално опасни вещества като олово, живак, кадмий и берилий. Следователно, отговорното управление на ... регенериране на алуминий и желязо и формирането на емисии от диоксини при топенето на халогенираните забавители на горенето ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... на качеството на автоматизирани измервателни системи за емисии от стационарни източници. Всички инсталации за изгаряне на ... живачните емисии зависи силно от химичната среда в отпадъчния газ. Обикновено се установява равновесие между метален живак (Hgo ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top