Резултати от търсене на: битови отпадъци

Намерено в статии: 153

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... на подземна тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на твърдите битови отпадъци не е новост. AVAC техниката е стъпка ... или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: минимизирани ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... за бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се, че под каталитичното действие на ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... комплекси Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации за анаеробно усвояване ... филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на оперативните разходи, редуциране на количеството на генерираните отпадъци, ограничаване на въглеродния отпечатък и, в крайна сметка ... да бъдат подадени към друга пречиствателна станция за битови или индустриални отпадъчни води. Рециклирана и дъждовна ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... , когато не се прилага съвместно изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията на ... осъществимост на метода. Установено е, че от 100 m3 битови отпадъчни води със средна концентрация на фосфатни йони от ...
 

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

... В момента за производството на топлинна енергия за битови нужди се използват основно изкопаеми горива като въглища ... толкова разнообразни, колкото са и самите биогорива. Битовите отпадъци също могат да бъдат оползотворявани за производство на топлинна ...
 

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

... влияние върху скоростта на зареждане и съответно върху количеството отпадъци, което може да бъде събрано за един ден. ... няколко десетилетия. Барабанните компактори са по-подходящи за малки отпадъци и висока плътност на потока. Отпадъчните материали се ...
 

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

... the Planet - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране (16-18 април, София). И през ... достъп; производство на енергия от отпадъци; услуги за управление на селскостопански, индустриални и битови отпадъци и др. Организаторите от Виа ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на битови отпадъци Намерено в справочници: 7

WEISS A/S

... и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 ... инсталации за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили дейността си до изготвяне ... още

energyinfo.bg

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, ... очистване на замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и ... още

energyinfo.bg

Унитрейд БГ

... : Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... и внедряване на технологии за преработка на индустриални отпадъци. Разработване и внедряване на екологични технологии за ... видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води.Фирмата притежава следните ... още

energyinfo.bg

Прайм Технолоджийс

... - шредери и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... и внедряване на технологии за преработка на индустриални отпадъци. Разработване и внедряване на екологични технологии за ... видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води. Фирмата притежава следните ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top