РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сдружение „Клуб 9000”

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сдружение „Клуб 9000”

 

съдържание на рекламата

" Сдружение „Клуб 9000“ е национална неполитическа творческо-професионална организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена в помощ на бизнеса и обществото, чрез популяризиране на съвременните системи за управление на: • качеството (ISO 9001:2015), • околната среда (ISO 14001:2015), • безопасните и здравословни условия на труд (ВS OHSAS 18001:2001), • безопасността на храните (ISO 22000/HACCP), • сигурността на информацията (ISO 27001:2013). Провеждаме и редица обучения за • управление на риска (ISO 31000:2009), • управление на непрекъсваемостта на дейността/бизнеса (ISO 22301), • управление на качеството в автомобилната индустрия (ISO/TS 16949:2009), • одит на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2006 и ISO 19011:2011). 1000 София, п.к. 431, ул. Г.С.Раковски 108 тел./факс (02) 980 4910, GSM 089 828 10 05 email: club9000@sbline.net club9000@club9000.org Председател - Ст.н.с. д-р Катерин Катеринов GSM: 0888 615 611 Секретар - Владимир Косев email: kosev@club9000.org GSM: 0877 648 980 "