Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В своя брой 4/2014 сп. Екология & Инфраструктура представя добрите практики в третирането на отпадни води в Холандия. В репортажа от медийната обиколка „Value of water – Industry and Wastewater”, в която взе участие и представител на Ти Ел Ел Медиа, можете да прочетете за успешния опит на институциите и бизнеса в пречистването на води от производството в Кралство Нидерландия. В броя са отразени още седмата международна конференция за намаляване загубите на вода, организирана от БАВ, както и втората част на Националната Конференция „Акустика 2014”. Изданието ще запознае читателите със стандарта за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064 и с проекта Switch4food, който цели намаляване потреблението на вода в хранително-вкусовия сектор. Други интересни теми в броя са: „Пречистване на отпадъчни газове от прах”, „Измерване на шум и вибрации”, „Рециклиране на излезли от употреба автомобили” и др.Проектът Switch4Food цели намаляване на потреблението на вода в хранително-вкусовата промишленост

B помощ на предприятията от хранителната индустрия е разработен проектът Switch4Food (Services for Water and InTegrated teCHniques for FOOD industry), финансиран от Европейската комисия по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP). Проектът цели да идентифицира и анализира най-добрите практики и технологии за намаляване консумацията на вода и изхвърлянето на отпадни води, прилагани от малките и средните предприятия от бранша, и да насърчи технологичния трансфер между страните, участващи в инициативата.

Прочетете цялата публикация
Третиране на отпадни води в Холандия

Технически статии

На територията на страната действат 353 пречиствателни станции за отпадни води, водните бордове са с над 800 години историяOт 10 до 15 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Събития

Hа 18 ноември т.г.

Прочетете цялата публикация
Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Събития

Hа 10 и 11 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Пречистване на отпадъчни газове от прах

Oбезпрашителните системи предотвратяват изпускането на вредни замърсители, защитавайки околната среда и здравето на служителите, което ги прави съществена част от множество производствени процеси. В практиката намират приложение различни видове съоръжения.

Прочетете цялата публикация
Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064

Технически статии

Bсе повече частни и публични организации в глобален мащабен въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии (или т. нар.

Прочетете цялата публикация
Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Фирмени статии

Отпадъците отново са един от приоритетите в оперативна програма ""Околна среда"" 2014 - 2020 г. Страната ни ще получи повече средства за справянето с многобройните предизвикателства, пред които сме изправени.

Прочетете цялата публикация
Пашев: Инсталации за обогатяване на отпадъци Made by Vecoplan

Фирмени статии

Векоплан АГ разработва, произвежда и доставя повече от 40 години машини с високо технологично качество за ресурсната и рециклираща индустрия за раздробяване, транспортиране, съхраняване и обработка на различни материали като дърво, биомаса, пластмаси, алуминий, хартия и други материали, както и битови и промишлени отпадъци. Повече от 1000 машини и агрегати за най-различни приложения са продадени и реализирани успешно чрез Векоплан АГ.

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Технически статии

Eкологосъобразното третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) си поставя за цел постигане на ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 85% от теглото на автомобилите. Тези изисквания са заложени още на етапа на проектиране и изработка на автомобилите и производителите им, съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях, предприемат мерки за намаляване образуването на отпадъци от моторните превозни средства.

Прочетете цялата публикация
Loyds: ISO 50001 - Реален план за намаляване на разходите за енергия

Какви са възможностите една компания да увеличи своята печалба в условията на силно конкурентна среда и все по-стриктно прилагана законова рамка, свързана с всички аспекти на бизнес-климата, включително  здраве и безопасност и опазване на околната среда? Едно от възможните решения е намаляване на оперативните разходи за енергия.

Прочетете цялата публикация
БАПТЕП: Биотехнологии с доказан ефект и ниска себестойност

Фирмени статии

Биофермерството е фундаментален компонент от развитието на производството на натурални, еко и биохрани, което може да бъде основополагащо за бъдещето на България, като биоградина на Европа и света. За тази цел производителите трябва да преминат изцяло към обработване на посевите с биохумус и биопродукти за борба с вредителите.

Прочетете цялата публикация
Nestle отвори първата изцяло независеща от външни водоизточници фабрика в света

Технически статии

Hай-голямата компания за хранителни продукти в света Nestle внедри иновативна технология за добив на вода при млекопреработка във фабриката си в мексиканския щат Халиско, като я превърна в първото производствено съоръжение на планетата, независещо от външни водоизточници. С помощта на технологията заводът в гр.

Прочетете цялата публикация
Измерване на шум и вибрации

Шумът и шумовото замърсяване на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. Статистиката сочи, че около 20% от населението в ЕС страда от нива на шум, които се считат за неприемливи.

Прочетете цялата публикация
ВиВ Изоматик внедри система за автоматично управление във ВиК Силистра

Внедрено

ВиВ Изоматик проектира и внедри система за автоматизирано и дистанционно управление на група помпени станции, управлявани от ВиК Силистра в гр. Тутракан.

Прочетете цялата публикация
Проведе се втората част на Национална конференция „Акустика 2014”

Събития

Hа 28 и 29 ноември т.г.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top