Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 3/2013 на сп. Екология & Инфраструктура ще ви запознае с новостите в нормативната рамка, които отразяват най-съвременните екологични изисквания на ЕС: Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. В статията „Контрол на замърсяванията в ТЕЦ” е разгледана и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах.
В рубрика Проекти представяме инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел, както и актуалните екологични проекти на Пловдив. В рубриката за инфраструктура представяме системите за дистанционен контрол и управление на отдалечени водоснабдителни обекти и техните компоненти. Иновациите в пътната инфраструктура са застъпени с тема за електронните системи за събиране на пътни такси.Обезводняване на утайки от отпадни води

Процесът на пречистване на отпадните води включва няколко етапа, като един от най-важните, а същевременно и най-трудно изпълним, е обработката на получените утайки. Те представляват сериозен екологичен проблем поради тяхното бързо загниване, което създава опасност от замърсяване на въздуха, почвите и водите.

Прочетете цялата публикация
Herborner Pumpentechnik, Буркард Шварц: Постигнахме по-строги стандарти от заложените в директивата за екодизайн

Фирмени статии

Експорт мениджърът за Източна Европа в Herborner Pumpentechnik откроява основните тенденции в производството на помпи за питейни и отпадъчни води.

Прочетете цялата публикация
Сименс и Хах Ланге организираха семинар за водния сектор

Фирмени статии

Специализиран технически семинар на тема “Комплексни решения за приложение във водния сектор с портфолиото на Siemens и Hach Lange” се проведе на 19 и 20 септември т. г.

Прочетете цялата публикация
Контрол на замърсяванията в ТЕЦ

Замърсяването на въздуха e основен проблем на съвременното общество. Борбата с основните му източници е акцент в националната политика на всички европейски страни, в това число и България.

Прочетете цялата публикация
Системи за електронно таксуване на пътни потребители

Технически статии

В Европейския съюз всяка година се отделят значителни средства за финансиране на транспорта и за въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС). Иновациите и целевите инвестиции в пътната инфраструктура са стимулирани от Директива 2010/40/ЕС.

Прочетете цялата публикация
Екологични проекти на община Пловдив

Технически статии

Cред основните приоритети на община Пловдив е правилното управление на околната среда в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи с цел създаване на уютна среда за работа и почивка на пловдивчани. „Твърдението, че грижата за околната среда е от първостепенно значение, е видно при преглед на основните проекти, които администрацията е реализирала и предстои да реализира”, доц.

Прочетете цялата публикация
Системи за дистанционен контрол и управление на водоснабдителни обекти

доц. д-р инж.

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на метали

Рециклирането се приема за един от най-ефективните начини за преработване на отпадъците с цел получаване на суровина, която може да бъде използвана повторно за създаването на нов продукт. Този метод на преработка позволява от една страна намаляване на количеството на депонираните отпадъци, а от друга осигурява суровина за производството на нави продукти.

Прочетете цялата публикация
Изгаряне на опасни отпадъци

Технически статии

Изгарянето е един от методите за преработка и оползотворяване на отпадъците. Посредством изгарянето се постига редуциране на общия обем на отпадъците и се намалява тяхната токсичност.

Прочетете цялата публикация
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Стандарти

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.

Прочетете цялата публикация
Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел

Проекти

Наскоро Свилоцел, българският производител на сулфатна избелена целулоза и основното дъщерно дружество на Свилоза, получи одобрение за финансиране по ОП Конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013 г. за четири инвестиционни проекта.

Прочетете цялата публикация
Карбон Финанс, Явор Василев: Моментът е изключително подходящ за покупка на квоти за емисии

Интервю

Търговският директор на Карбон Финанс разказва за концепцията за квотите на емисии парникови газове и тяхната търговия, която води началото си от подписването на Протокола от Киото през 1997 г. 

Прочетете цялата публикация
AUWA Рисайклинг България, Франц Грос: В България трябва да се ускори прилагането на нови технологии за рециклиране

Интервю

Изпълнителният директор на AUWA Рисайклинг България представя дейността на компанията и споделя впечатленията си от българския пазар.

Прочетете цялата публикация
Състоя се фирмена мисия на немски компании у нас

Бизнес

Събитието бе посветено на областите Плувни басейни и водоснабдяване и ИндустрияНа 29 и 30 август т. г.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top