Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Новият брой на сп. Екология & Инфраструктура поставя акцент върху съвременните технологии за пречистване на води. Материалът „Апаратура за анализ и мониторинг на води” разглежда някои от най-интересните решения в областта на българския пазар. Броят включва и статия, посветена на видовете утаители за отпадъчни води, техните специфики и предимства.
Темата „Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост” представя акцентите в екологичната политика на водещи фармацевтични производители у нас, както и позициите на фирми, ангажирани в областта на управлението на опасни отпадъци от тази индустрия.
Сред другите акценти в изданието са: интервю с Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, статията „Управление и рециклиране на опасни отпадъци”, методи и решения за мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха и др.HerbornerPumpenfabrik с нови модулни системи за помпи

Фирмени статии

Тънките покрития (дебелина на слоя > 0.3mm) могат да предпазят циркулационните помпи, изработени от сива лята стомана, от корозия и образуване на ръжда.

Прочетете цялата публикация
Siemens: Siwa LeakControl предоставя надеждно откриване и локализиране на течове във водопроводни мрежи

Фирмени статии

Мрежите за разпределение на водата са сложни системи. Течовете могат да предизвикат сериозни финансови загуби на общините и градовете.

Прочетете цялата публикация
НИК-21-Мечев: Сондата за мониторинг и контрол на качеството на водата Intellisondе предлага до 12 параметъра едновременно

Технически статии

Ник-21-Мечев предлага на нашия пазар нова мултифункционална сонда за мониторинг и контрол на качеството на водата Intellisondе. Патентованата технология на Intellisondе предлага богата информация - до 12 параметъра едновременно, отразяващи качеството на водата.

Прочетете цялата публикация
Апаратура за анализ и мониторинг на води

Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората.

Прочетете цялата публикация
Адара Инженеринг, инж. Милен Петков: Успешно налагаме на пазара най-актуалните енергийно ефективни решения в областта на помпеното оборудване от Grundfos и Busch

Фирмени статии

Мениджърът продажби - Североизточна България за Адара Инженеринг разказва за актуалните предложения в продуктовия каталог и разкрива подробности от стратегията за увеличаване ръста на продажбите и разширяване на пазарните позиции на фирмата.

Прочетете цялата публикация
Утаители за отпадъчни води

Технически статии

Утаяването е основен процес при механичното пречистване на отпадъчни води, при който се отделят по-голямата част от фино суспендираните вещества под действието на гравитационните сили. За целта се използват различни видове утаители в зависимост от производителността на пречиствателната станция, технологичната схема на пречистване, геоложки условия, ниво на подпочвени води и др.

Прочетете цялата публикация
Siemens: Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Модулната система Siemens Set CEM CERT се използва за непрекъснато измерване на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове. Системата се основава на т.

Прочетете цялата публикация
НИК-21-Мечев: Детекция на метан в градска среда, райони с газоразпределителни мрежи и предприятия

Фирмени статии

Детекторът за метан, локализиране на теч от газ и намаляване замърсяването на въздуха, предлаган от „НИК-21-Мечев”, използва технологията за лазерна спектроскопия Inspectra, разработена от Gazomat. Оборудването намира приложение в райони с газоразпределителни мрежи, населени места и промишлени предприятия.

Прочетете цялата публикация
CCS България: Решенията ни за емисионен мониторинг на димните газове отговарят на най-съвременните изисквания в областта

Фирмени статии

Фирма ЦЕ ЦЕ ЕС - България е изградила над 15 системи за мониторинг на изходящите газове от неподвижни източници на замърсяване в страната, като навсякъде те са съобразени както със законовите разпоредби и изисквания, така и със специфичните условия на обектите. Всички наши решения за мониторинг са с газанализаторни системи производство на фирма Horiba, които отговарят на най-съвременните изисквания в областта и са на най-високо техническо ниво.

Прочетете цялата публикация
Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

Kачеството на атмосферния въздух се оценява чрез измерване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време. Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху околната среда и организма на човека, тъй като са потенциални причинители на различен тип заболявания.

Прочетете цялата публикация
Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

Проекти

Екологичните практики и технологии, които заводът на Актавис в Дупница прилага в своята дейност, са различни както по същество, така и по обем и обхват. От 2007 г.

Прочетете цялата публикация
Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда

Силвия Грос, управител на Auwa Рисайклинг БългарияИндустриалният напредък води както до благосъстояние, така и до неблагоприятни последици за природата. С нашата дейност в областта на технологиите за опазване на околната среда и рециклирането повече от 20 години отговаряме на изискванията на променената околна среда.

Прочетете цялата публикация
Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Технически статии

Cпоред данни на Националния статистически институт всеки жител на страната генерира средно 430 кг битови отпадъци всяка година. В това число се включват и опасните отпадъци от домакинствата, които представляват сравнително малко количество (1%), но попадането им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Прочетете цялата публикация
Еко Проект ООД - първият производител на усилени полиетиленови RC тръби

Фирмени статии

Еко Проект ООД е водещ производител на полиетиленови тръби и фитинги за водопренос, газ, канализация,  дренаж, кабелна протекция и други приложения. Компанията е член на БАВ и на БАППТ.

Прочетете цялата публикация
Да Транс, Георги Джойков: Предлагаме екологично и напълно проследяемо управление на опасни отпадъци от фармацевтичната индустрия

Интервю

Управителят на фирма Да Транс разказва за ключовите предизвикателства по отношение на управлението на отпадъци от фармацевтичната промишленост.

Прочетете цялата публикация
КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленост

Проекти

Фирма КАМ е създадена през 1999 г. От 2004 г.

Прочетете цялата публикация
Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

Проекти

Още при самото им проектиране нашите заводи бяха изградени така, че да отговарят на всички стандарти за опазване на околната среда, често дори отвъд задължителните законови разпоредби. Основните екологични стратегии, които експертите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД са предприели, за да контролират вредните въздействия върху околната среда при производството на лекарства, могат да бъдат разделени на преки и непреки.

Прочетете цялата публикация
Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

Eфективното намаляване на вредното влияние върху околната среда на фармацевтичната промишленост е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи. Производствените предприятия във фармацевтичния отрасъл, подобно на предприятията в останалите индустриални сектори, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си потребление, консумацията на вода за технологични процеси и обема на генерираните отпадъци.

Прочетете цялата публикация
У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

Интервю

Търговският съветник в посолството на Австрия в България говори за възможностите за съвместна реализация на проекти между български и австрийски компании, които предлага новият програмен период на ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top