Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Пилотният брой на сп. Екология & Инфраструктура ще ви запознае с различните видове технологии и съоръжения за сепариране на отпадъци. Реален пример може да откриете на стр. 70, където представяме спецификите на дейността и технологичното оборудване на завода за предварително третиране и рециклиране на отпадъци на Екобулпак в София. Отпадъците са във фокуса и на статиите „Инсталациите за производство на биогаз от отпадъци” и „Обработка и рециклиране на електронни отпадъци”. Статията „Управление на водните ресурси в страната” ще ви представи актуалната нормативна рамка и оценка на водните ресурси у нас, състоянието на хидротехническите съоръжения и дейностите, насочени към превенция на риска. За технологиите за опазване на околната среда, внедрени в най-новия ТЕЦ у нас - Ей И Ес Гълъбово, може да прочете на стр. 51.Кселекс, Тодор Стефанов: Пазарът на оборудване за пречиствателни станции за питейни и отпадни води се развива в посока разширяване употребата на висококачествени материали и снижаване на енергийните разходи

Фирмени статии

Управителят на Кселекс представя световните тенденции при производството на техника за пречистване на води.

Прочетете цялата публикация
Електрофилтри за пречистване на въздух

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на електрофилтри.

Прочетете цялата публикация
Екологични проекти на Титан Златна Панега

Бизнес

Производителят на строителни материали Титан провежда редица инициативи, свързани с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел, Златна Панега цимент, като част от Титан, е изпълнила следните задачи:- създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър;- подновяване на старите филтри по производствената линия с нови;- внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите за 7 източника;- пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер;- периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и досега;- използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци.

Прочетете цялата публикация
Безизкопни технологии в България

Технически статии

Блицинтервю за сп. Екология & Инфраструктура на председателя на БАТТ и изпълнителен директор на Строителна механизация - Стефан Желязков, на управителя на ВиК Пловдив - Валентин Василев, на управителя на Водоканалпроект - инж.

Прочетете цялата публикация
Управление на водните ресурси в страната

Технически статии

Нормативна рамка, отговорни институции, оценка на водните ресурси, състояние на хидротехническите съоръжения, дейности по превенция на риска     В съвременна Европа ефективното управление на водните ресурси се регламентира с различни директиви на Европейския съюз, на база на които всяка страна трябва да формира своята политика за управление и опазване на наличните водни ресурси. Интегрираното управление на водните ресурси е сред основните цели, които си поставя Рамковата директива за водите на ЕС - 2000/60/ЕС.

Прочетете цялата публикация
Енергийно ефективни помпени системи за ПСОВ

Технически статии

Енергийно ефективни помпени системи за ПСОВ      Пречиствателните станции за отпадни води (ПОСВ) са сложен комплекс от съоръжения, предназначени за преработка и очистване на отпадните води. Сред основните им спомагателни съоръжения се явяват помпените станции.

Прочетете цялата публикация
ВиК инфраструктурата на България

Технически статии

Етапи на реализация на проекти по ОП Околна среда     Към началото на март т. г.

Прочетете цялата публикация
Провежда се Вода София 2012

Технически статии

На шеста година Агенция Булгарреклама, WASSER BERLIN и Българска асоциация по водите (БАВ) организират изложението ВОДА СОФИЯ 2012. Събитието се провежда от 28 до 30 март т.

Прочетете цялата публикация
Система за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони

Фирмени статии

Системата Terasonic за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски райони е инсталирана на южния склон на Черни връх, в изпълнение на договор с Дирекция Природен парк Витоша. Тя е изградена от съвременни електронни и комуникационни съоръжения, които откриват и локализират шум от бракониерска дейност на територията на планински и горски райони, информират от фирма Тераком.

Прочетете цялата публикация
Завод за преработка на отпадъци на Екобулпак

Заводът за предварително третиране и рециклиране на отпадъци на Екобулпак се намира в кв. Филиповци, гр.

Прочетете цялата публикация
Обработка и рециклиране на електронни отпадъци

Технически статии

През последните десетилетия пазарът на електронно оборудване расте експоненциално, а експлоатационният срок на продуктите става все по-кратък. Световният бизнес е изправен пред ново предизвикателство – е-отпадъци.

Прочетете цялата публикация
Инсталации за производство на биогаз от отпадъци

Огромното количество отпадъци, генерирани ежедневно, и все по-трудното справяне с тях е един от основните екологични проблеми. В тази връзка в редица държави са въведени програми за устойчиво управление на отпадъците и тяхната преработка.

Прочетете цялата публикация
Методи и съоръжения за сепариране на отпадъци

Сериозното количество непрекъснато генерирани отпадъци се явява един от основните екологични проблеми. Събирането и извозването им до специално предназначени за тази цел места, както и тяхното депониране, се оказва неефективен метод за справяне с този проблем.

Прочетете цялата публикация
Екологични оценки на сгради

Стандарти

Предпоставка за устойчиво строителство и повишена пазарна стойност    Все повече бизнеси осъзнават предимствата от обитаването на ""зелени"" сгради като елемент от общата им стратегия за устойчиво развитие. Стъпка в тази посока са и нарастващите изисквания към сградите в европейското законодателство и нормативите в отделните държави, с което се цели да се подходи отговорно към опазването на околната среда.

Прочетете цялата публикация
Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Бизнес

Протоколите от изпитването на показатели от обхвата на акредитация, издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на ЕСИзпитвателна лаборатория Екология (ИЛЕ) към производителя на минерални торове, неорганични и органични химически продукти Неохим е създадена през 2004 г. в отговор на нарасналия по обем мониторинг на компонентите на околната среда, свързано с издаденото Комплексно разрешително №8/2004 на предприятието.

Прочетете цялата публикация
Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

Внедрено

През юни 2011 г. бе открита новоизградената ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово.

Прочетете цялата публикация
Загорка изгражда зелен склад за готова продукция в Стара Загора

Бизнес

В края на месец ноември 2011 г. с официална церемония започна изграждането на нов склад за готова продукция в Пивоварна Загорка в Стара Загора.

Прочетете цялата публикация
BASF, Валентина Диканска: Подпомагаме клиентите си в изпълнението на поетите екологични ангажименти

Интервю

Управителят на BASF в България говори за техническите решения, които предлага компанията в областта на екологията и пречиствателните станции за отпадъчни води.

Прочетете цялата публикация
Recycling Bulgaria, Стефан Стаменов: Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитие

Интервю

Управителят на Recycling Bulgaria коментира нивото на България по отношение на управлението на твърди битови отпадъци и промените в ЗУО.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top