Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В първия брой на сп. Екология & Инфраструктура, с който издателство TLL Media ще участва на международния форум Save the Planet, читателите могат да намерят интервю с д-р Михаел Ангерер, търговски съветник към посолството на Австрия в България. В него той споделя очакванията на австрийските компании от предстоящото изложение, както и намеренията им за работа по екологични проекти у нас. Темата „Очистване на отпадни газове” разглежда различните начини за опазване на околната среда, като акцентира върху спецификите на адсорбционните методи, които са сред най-широко разпространените. Устойчивото градско водоснабдяване е разгледано в статия в рубрика „Инфраструктура”. Тя представя възможностите за икономия на вода и предлага като решение повторното използване на дъждовната и „сивата” вода. Сред останалите интересни материали в броя са: „Мониторинг на повърхностните води”, „Рециклиране на хартия”, „Преработка на строителни отпадъци” и други.Мониторинг на повърхностните води

Повърхностните води, към които основно се включват реките и езерата, са важна част от водния баланс на страната. Като основен източник на вода за битови и промишлени цели те са обект на постоянен контрол по отношение на качество и количество.

Прочетете цялата публикация
Очистване на отпадни газове

Специфики на адсорбционните методиOпазването на околната среда от замърсяване и борбата с климатичните промени са едни от най-дискутираните въпроси в последните години. Редица са предприетите мерки в тази насока, свързани както с нормативно регламентирани изисквания към потенциалните замърсители и налагането на строги санкции, така и с разработването и внедряването на различни технологии за пречистване.

Прочетете цялата публикация
Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Стандарти

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества. Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план.

Прочетете цялата публикация
Проф. Владко Панайотов представи нови технологии за намаляване на вредните емисии

Събития

На 4 февруари т. г.

Прочетете цялата публикация
Преработка на строителни отпадъци

Строителните отпадъци включват много широк кръг от различни по вид отпадъци, сред които бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, строителни смеси, дървесен материал, стъкло и пластмаса, асфалтови смеси. Към групата на строителните отпадъци се включват още каменовъглен катран и съдържащи катран продукти, метали като мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, желязо и стомана, калай и техни сплави, кабели, почва, камъни и други.

Прочетете цялата публикация
Устойчиво градско водоснабдяване

Технически статии

Повече от три четвърти от населението на ЕС живее в урбанизирани зони и тенденцията е този дял да се увеличава. С това нарастват и потребностите от прясна вода в градските райони и предизвикателствата при нейното осигуряване.

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на хартия

Технически статии

Хартията вероятно е най-масово използваният материал. Предлага се под различни форми и цветове, използва се за различни цели в бита, в промишлеността и т.

Прочетете цялата публикация
Горива от твърди отпадъци

В съвременните общества генерирането на отпадъци е непрекъснат процес, а успешното справяне с тях създава все повече трудности. Устойчивото им управление е сред стоящите на дневен ред проблеми не само у нас но и по света.

Прочетете цялата публикация
ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

Фирмени статии

Наскоро завърши изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров, която е част от Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. На площ от 7000 кв.

Прочетете цялата публикация
Shell България откри офис, съобразен със световните стандарти за устойчивост

Събития

От м. декември 2013 г.

Прочетете цялата публикация
д-р Михаел Ангерер, посолство на Австрия Австрийските фирми разполагат с добри референции в областта на екологичните проекти в България

Интервю

Търговският съветник към посолството на Австрия в България говори за конкретните планове на австрийските компании за реализация на екопроекти у нас.

Прочетете цялата публикация
Биорок България, Георги Йовков: Предлаганите от нас продукти са строго ориентирани към опазване на околната среда и водните ресурси

Интервю

Управителят на Биорок България представя част от предлаганите от компанията на българския пазар иновативни продукти на StormTech.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top