Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Води

  • Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе
  • Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе
  • Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

Технически статии

 

Oбщина Етрополе изпълнява “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”. Проектът се финансира от ОП „Околна среда” и е на обща стойност 22 219 235 лв. Съфинасирането, осигурено от общината, е в размер на 702 941 лв. Основните дейности, заложени в проекта, са подмяна на канализация, подмяна на второстепенни водопроводни клонове по трасетата и доизграждане на ПСОВ.

„Процентът на изграденост на градската канализационна мрежа на град Етрополе е около 98%, но състоянието й е изключително лошо по отношение на хидравличния капацитет, отвеждането на отпадните води. Също така проникват значителни количества външни води (ексфилтрация на отпадни води и инфилтрация на подпочвени води). В град Етрополе има частично изградена пречиствателна станция за отпадни води, която не отговаря на нормативната база.

› РекламаПроектът предвижда актуализация на технологичната схема с цел да отговори на действащата нормативна база и пълно доизграждане и въвеждане в експлоатация на градска пречиствателна станция (ГПСОВ), както и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа”, заявиха от общината.

Фирмите изпълнители по проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе” са ДЗЗД Воден Проект Етрополе (договор за реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Етрополе - линейна инфраструктура) и Обединение Аква Груп Етрополе (договор за проектиране, строителство и авторски надзор на ПСОВ на гр. Етрополе).

След реализацията на проекта се очаква намаляване замърсяването на повърхностните води и елиминиране на директното изливане на непречистени отпадни води в приемника – р. Малки Искър, чрез осигуряване на пречиствателна станция за отпадни води; намаляване на здравните рискове и прекратяване на практиката за заустване на битово-фекални води в септични ями.
Очаква се и предотвратяване ерозията на частни и общински терени и унищожаване на инфраструктурата вследствие авариите на амортизираните водопроводи. С проекта ще се подобри водоснабдяването на населението и ще се намалят загубите на вода по водопроводната мрежа с до 20%.

“Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе е най-мащабният екологичен проект на общината. Реализацията му ще осигури повишено качество на питейната вода и намалено замърсяване в община Етрополе, в съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство. Проектът е стъпка към подмяна на цялостната инфраструктура на общината, която е амортизирана след дългогодишната експлоатация.


 

Основните технологични етапи в ПСОВ-Етрополе включват: груби решетки; помпена станция и вход; фина решетка за отстраняване на пясък и ситен чакъл; басейни с активна утайка със зона за биологично отстраняване на фосфор; вторичен утаител (избистрител); резервоар за съхранение на утайката; обезводняване на утайката и дезинфекция с ултравиолетови лъчи (UV)”, допълниха от общината.

Бъдещите цели на община Етрополе са свързани с привличането на средства, които да се инвестират за изграждането на пречиствателна станция за питейни води, както и поетапно прекратяване на експлоатацията и последващо закриване на депо за битови отпадъци.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводиТехнически статии

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

Bъв всички градове по света има подземни тръбопроводи, които достигат края на своя полезен живот. Спукването им е предпоставка за възникването на недопустими проблеми като загубата на вода или замърсяването на почвата поради изтичането на отпадъчните води от канализационните тръби.

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни водиСъбития

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г.

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазарТехнически статии

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа.

Проект за водния цикъл на град ВрацаТехнически статии

Проект за водния цикъл на град Враца

От декември миналата година община Враца реализира проект за водния цикъл на града, който е един от най-мащабните инфраструктурни проекти в страната. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013".

Интегриран проект за водния цикъл на град ГабровоТехнически статии

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.

Стартира изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в МездраПроекти

Стартира изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в Мездра

Първа копка за стартиране на дейностите по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води-Мездра”, бе направена от г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, кмета на община Мездра г-н Иван Аспарухов и представителя на фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top