Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

22.05.2017, Брой 3/2017 / Технически статии / Води

  • Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Технически статии

 

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация; мониторинг и превенция на замърсяването. Нанотехнологиите в първата категория са насочени към подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси.

Тази група включва редица иновативни решения, включително усъвършенствани филтриращи материали, които позволяват по-широкото повторно използване, рециклиране и обезсоляване на води в битовия сектор и индустрията. Сред новостите в категорията на нанотехнологиите за мониторинг попадат ново поколение сензори, проектирани да регистрират наличието на биологични и химични замърсители с много малка концентрация.

› РекламаНовости при наноматериалите във филтрирането на води
Мембранните процеси се считат за ключов елемент на съвременните технологии за пречистване и обезсоляване на води. Развитието в областта на наноматериалите, включително въглеродните нанотръбички, наночастиците и дендримерите, спомага за разработването на все по-ефикасни и разходно ефективни решения за филтрация.

Мембранните нанотехнологии, използвани във водния сектор, са главно два вида: наноструктурирани филтри, при които въглеродни нанотръбички или нанокапитални матрици са в основата на нанофилтрацията; и нанореактивни мембрани, при които функционализирани наночастици подпомагат процеса на филтриране.

Напредъкът в макромолекулярната химия, например в синтеза на дендритни полимери, създава възможности за усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови и все по-ефективни процеси за филтриране и пречистване на води, замърсени с различни органични разтворени вещества и неорганични аниони.

Нанотехнологиите осигуряват и ефективна алтернатива за разработването на ново поколение биоциди, които не съдържат хлор. Сред най-обещаващите антимикробни наноматериали в тази област са металните и металоксидните наночастици и по-специално – сребърният и титаниевият диоксид, които намират все по-голямо приложение в системите и решенията за фотокаталитична дезинфекция на води.


› Реклама


Нанотехнологии за ремедиация на води
В много държави, особено в по-развитите, естествените водни ресурси са силно замърсени вследствие на човешката дейност, което представлява сериозен риск за общественото здраве. Ремедиацията на замърсените води – процесът по премахване, намаляване концентрацията или неутрализиране на замърсителите, които застрашават човешкото здраве или безопасността на екосистемите, е сред технологичните области във водопречистването, в които са концентрирани най-много разработки през последните години.

Технологиите за ремедиация могат да бъдат групирани в три категории: термични, физикохимични и биологични. Различните техники в тази сфера са подходящи за различни типове замърсители, като не съществуват универсални решения. Предвид комплексния състав на повечето замърсени води, обикновено се налага прилагането на комбинация от техники и технологии, чрез която нивата на концентрация на вредните агенти да бъдат сведени до допустимите норми.


 

Нанотехнологиите осигуряват ефективно решение за бързо, ефикасно и икономически рентабилно премахване на токсичните замърсители от водите. Сред новостите в областта са иновативни наноматериали с подобрена селективност при отстраняването на тежки метали и други разпространени замърсители.

Използването на нанотехнологии носи множество ползи, сред които: по-добра реактивност, по-голяма покривана площ и подобрено секвестиране (улавяне на замърсителите). В различните етапи на ремедиацията на подземни, повърхностни, индустриални и питейни води се използват широка гама наноматериали, всеки от които се отличава със специфична функционалност и ефективност.

Сред наноматериалите и наночастиците, които намират приложение в ремедиацията на води, са: зеолити, въглеродни нанотръбички, самообразуващи се монослоеве върху мезопорьозни носители (SAMMS), биополимери, едноензимни наночастици, нулево-валентни наночастици желязо, биметални железни наночастици, полупроводникови фотокатализатори с наномащаб и др.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за дифузна аерацияТехнически статии

Системи за дифузна аерация

Обикновено с формата на диск, тръба или пластина, въздушният (мембранният) дифузор е безценен при преноса на въздух, а с това и на кислород, в битови или производствени отпадъчни води. Днес системите за дифузна аерация се класифицират въз основа на физическите характеристики на оборудването. Те могат да бъдат групирани в три категории: порьозни (за фини мехурчета), непорьозни (за едри мехурчета) и други дифузорни устройства.

 

Технологични тенденции в областта на пречистването на водиТехнически статии

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

За да се отговори на новите предизвикателства, се разработват, тестват и прилагат редица нови технологии за третиране на отпадъчни води, които позволяват да се постигне съответствие както с настоящите, така и с очакваните бъдещи изисквания.

Джет миксери и аератори за отпадъчни водиТехнически статии

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

Системите за джет аерация използват по-малко енергия от другите системи за дифузна аерация. Непосредственото сравнение в реалните условия на пречиствателна станция за отпадъчни води показва, че с джет аераторите може да се реализира 40% по-ниска консумация на енергия.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Системи за UV обеззаразяване на водиТехнически статии

Системи за UV обеззаразяване на води

Ефективността на ултравиолетовата светлина варира в зависимост от дължината на вълната. За повечето микроорганизми пикът на бактерицидното UV действие се проявява при около 260 nm, локалният минимум - при 230 nm, и падът до нула при 300 nm.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top