Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

23.09.2020, Бизнес / Отпадъци

  • Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища
  • Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

Бизнес

 

В началото на август т. г. беше представен Глобален индустриален стандарт за управление на хвостохранилища, който може да бъде прилаган във функциониращи и предвидени за изграждане съоръжения, независимо от местоположението и оператора им. Стандартът е разработен чрез независим процес от мултидисциплинарен експертен панел, като са използвани съществуващи най-добри практики и резултати от проучвания на аварии с хвостохранилища в миналото. Проведени са обширни консултации със засегнати общности, представители на правителства, инвеститори, различни организации и компании от минната индустрия. Обхванат е целият жизнен цикъл на хвостохранилищата – от избора на площадка, проектирането и изграждането, през управлението и мониторинга, до затварянето и дейностите след това.

Стандартът, чиято амбициозна цел е нулево вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, задава значително по-високи изисквания към минно-добивната промишленост по отношение на постигането на по-добри екологични, технически и социални резултати. Документът е със силен фокус върху отговорността на най-високо ниво на организация и добавя нови изисквания за независим надзор. В допълнение стандартът установява и ясни очаквания относно глобалните изисквания за прозрачност и оповестяване, като спомага да се подобри осведомеността и разбирането от страна на заинтересованите страни.Организациите, стоящи зад инициативата по създаване на стандарта – Програмата на ООН за околната среда (UNEP), международната мрежа Принципи за отговорни инвестиции (PRI) и Международният съвет по минно дело и метали (ICMM), призовават за широкото му и ефективно прилагане в индустрията. За целта UNEP ще подкрепи правителствата, които желаят да инкорпорират стандарта в законодателството си. PRI ще работи за развиване на инвеститорските очаквания, осигурявайки подкрепа при внедряването на стандарта за всички компании от минния сектор. Членуващите в ICMM компании пък ще внедрят стандарта като ангажимент към членството си в организацията.

Стандартът покрива 6 ключови области – засегнати общности; интегрирана база данни; проектиране, експлоатация и мониторинг на хвостохранилища; управление и надзор; реагиране при аварии и дългосрочно възстановяване; обществено оповестяване и достъп до информация. Тематичните области включват 15 принципа и 77 специфични, подлежащи на одит изисквания, към които операторите да се придържат. Новият глобален стандарт е придружен от два документа – доклад за получената обратна връзка при общественото му обсъждане и сборник от публикации, разглеждащи различни оперативни и управленски проблеми, свързани с хвостовите отпадъци.


 

"Инцидентите с хвостохранилища имат катастрофални последствия за хората и околната среда. Затова е необходимо да се предприемат решителни и адекватни действия за подобряване на безопасността и управлението на тези съоръжения в световен мащаб. Радвам се, че новият стандарт отразява комплексния и мултидисциплинарен характер на еколгосъобразното управление на хвостови отпадъци. Призовавам компаниите от минния сектор, правителствата и инвеститорите да използват документа и да продължат да подобряват безопасността на хвостохранилищата по цял свят. Надявам се стандартът да бъде подкрепен от независим орган, който може да поддържа качеството му и да го актуализира с времето", коментира д-р Бруно Оберле, председател на инициативата по изготвяне на стандарта.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

Mинната индустрия може да стане по-устойчива чрез разработването и внедряването на практики, които ограничават въздействието на минно-добивните дейности върху околната среда. Тези практики включват мерки като намаляване консумацията на вода и енергия, свеждане до минимум на нарушаването на терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване на замърсяването на почвата, водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top