Програма Иновации за зелена индустрия

23.05.2013, Брой 1/2013 / Бизнес /

  • Програма Иновации за зелена индустрия

Бизнес

 

Иновации за зелена индустрия е програмна област в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Програмната област има за цел подобряване на конкурентоспособността на т. нар. зелени предприятия, включително подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия, насърчаване на зелените иновации и предприемачество. Мотото на програмата е ""Добре за бизнеса - добре за околната среда"".

Допустими дейности
Програмата Иновации в зелена индустрия в България подкрепя проекти в следните области:
• инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност;
• изграждане на капацитет по въпросите на околната среда в държавния, частния и неправителствения сектор;
• наблюдение от разстояние на околната среда.

Екологичните технологии включват технологии, които в по-малка степен вредят на околната среда в сравнение с технологиите, използвани днес, развитие/прилагане на зелени продукти и услуги (определени като имащи по-малко влияние върху околната среда от днешните такива), материална ефективност (определена като подобрен материален поток в производството и верижно свързаните производства, използване и вторично използване на рециклирани материали) и ефективност в бизнес операциите (в смисъл на управленски решения/системи, човешки ресурси, умно пазаруване, корпоративна социална отговорност (КСО), работа в мрежа, клъстерни инициативи и т. н.).Финансиране
Средствата, предоставяни чрез финансовите механизми на ЕИП и Норвегия, се разпределят въз основа на специфични за всяка държава споразумения, наричани меморандуми за разбирателство. Това са рамкови споразумения, които съдържат информация за програмните области, които ще бъдат подкрепени, административната структура за управление на средствата и сътрудничеството със страните донори. След подписването на споразуменията, за всяка програмна област на национално ниво се подготвя тематична програма. Разработването и изпълнението на програмите е отговорност на т. нар. програмни оператори. Те организират конкурси за набиране на проектни предложения. Одобрените след конкурса проекти получават финансиране.
Финансова подкрепа се предоставя на проекти, които се изпълняват в партньорство между юридически лица от България и поне едно юридическо лице от Норвегия, като партньорството трябва да е създадено преди кандидатстването за финансиране. Всички юридически лица трябва да бъдат независими едно от друго и да имат еднакво участие за реализирането на проекта. Минималният размер на гранта е 200 000 евро, а максималният по принцип е 1 000 000 евро.


 

За предприятия и проекти, които ще изпълняват икономически дейности, като например предлагане на стоки и услуги на определен пазар, се предоставя грант в пълния му размер в съответствие с действащото законодателство за държавните помощи.

Проекти, които са инициирани от публични институции или НПО, биха могли също да попаднат в тази категория, след оценка на проектното предложение. За публичните институции максимално допустимият грант е 85% от допустимите проектни разходи. За НПО максимално допустимият грант е 90% от допустимите проектни разходи. Съфинансирането трябва да е само финансово и да е предоставено от изпълнителя на проекта и/или от проектния(те) партньор (и).

Програмен оператор е държавната агенция ""Иновация Норвегия"", към Норвежкото министерство на търговията и промишлеността и норвежките областни съвети.
Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по програмата е 11 678 100 евро.
Проектите трябва да бъдат изпълнени до 30 април 2016 г., като това е и допустимият срок за изпълнение на програмата.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част IIТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

Регулиране на емисиите от превозни средства в Европейския съюзЕС се ангажира да редуцира разхода на гориво на пътните превозни средства в рамките на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта и подобряване на енергийната сигурност. За тази цел през последните години бяха въведени две важни разпоредби за новите леки автомобили и микробуси, продавани в Европа.

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част IТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Kакто е известно, пътният транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през последните десетилетия, секторът е отговорен за близо една пета от емисиите на парникови газове в Европа.

Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)Фирмени статии

Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)

5-7 април, София, организатор: Виа ЕкспоРастящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудванеПроекти

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

Още при самото им проектиране нашите заводи бяха изградени така, че да отговарят на всички стандарти за опазване на околната среда, често дори отвъд задължителните законови разпоредби. Основните екологични стратегии, които експертите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД са предприели, за да контролират вредните въздействия върху околната среда при производството на лекарства, могат да бъдат разделени на преки и непреки.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top