Проект за водния цикъл на град Враца

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Инфраструктура

  • Проект за водния цикъл на град Враца
  • Проект за водния цикъл на град Враца
  • Проект за водния цикъл на град Враца
  • Проект за водния цикъл на град Враца

Технически статии

 

От декември миналата година община Враца реализира проект за водния цикъл на града, който е един от най-мащабните инфраструктурни проекти в страната. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013". Общата му стойност е 136 373 288 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 123 523 616 лв. Изпълнението му трябва да приключи до 15 януари 2016 г.

Проектът има за цел подобряване на управлението на пълния воден цикъл на агломерация Враца и включва реконструкция и рехабилитация на: главни и второстепенни водопроводи, съществуващи пет главни колектори от канализационната мрежа и пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадъчни води с ново механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване на съществуващите стари сгради.

Съществуваща ситуация във ВиК сектора
Град Враца се снабдява с питейна вода основно от язовир “Среченска бара”, разположен на около 30 км от града на територията на Берковска община. Mаксималният му обем е 15 млн. куб. м. Водоемът захранва Монтана, Враца, Берковица, Вършец, Мездра и още двайсетина по-малки селища от Северозападна България. Основните проблеми във водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води на района на Враца като цяло са свързани със силна амортизация на ВиК мрежата и съществуващата пречиствателна станция.

Двата захранващи водопровода, единият - азбесто-циментов, другият – стоманен, от язовир "Среченска бара" са силно компрометирани. Азбесто-циментовият водопровод е изграден в началото на 70-те години, връзките между тръбите, въздушните клапи и крановете са в много лошо състояние, загубите са съществени дори при поддържане на минимални нива на налягане във водопровода.

Това е свързано с риск при подаване на вода със 100% натоварване на мощностите водопроводът да се повреди напълно и да затрудни водоснабдяването. Стоманеният водопровод е изграден в началото на 80-те години и има продължителност на живот 25 години, която е изтекла през 1997 г. Той е изложен на корозия и тръбите лесно се пробиват. В момента ВиК-Враца прилага специални техники за катодна защита за предотвратяване амортизацията му.

Основната водопроводна мрежа се състои от 137 км, разпределени в няколко независими хидравлично свързани зони. Азбесто-циментови тръби са инсталирани в целия град в периода 1951-1989 г. Тези тръби са използвани и за основните и второстепенните клонове и периодът им на ползване надхвърля 35 години и са силно увредени.

Този вид тръби представляват 59% от водопроводната мрежа на Враца. Предимно в предградията на Враца в периода 1975-1992 г. са инсталирани стоманени тръби. Те са 13% от общата водопроводна мрежа и също са много увредени. Останалите тръби са чугунени.

Съществуващата канализационна система е също на 35 години. Сред най-наболелите проблеми, свързани с нея, са комбинирани отпадъчни води с висока степен на инфилтрация от подпочвени води, увредена тръбопроводна система с чести блокажи, постоянно пренатоварване на ПСОВ, неконтролиран излив на отпадъчни води преди навлизане в ПСОВ. Загубите на вода са между 85% и 88% и включват загуби от водопроводите, от язовир Среченска бара и тези от водоснабдителната мрежа на агломерацията.

Проектната мощност на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) не отговаря на реалните хидравлични натоварвания. Входящият поток в пиковите часове обикновено надхвърля хидравличния капацитет на станцията, което води до неконтролируем изходящ поток към мястото на отвеждане.

Голяма част от оборудването е надхвърлило своя полезен жизнен цикъл и не работи. Повърхностните аератори са неефикасни и в лошо функционално състояние. Системата има течове на много места. Капацитетната мощност на изпомпване на утайката е много ниска - помпите са на повече от 25 години, напълно амортизирани и често аварират.Дейности по проекта
Интегрираният воден проект във Враца е резултат на анализ на настоящата ситуация на водния цикъл на града и критичните въпроси, изискващи техническа интервенция в кратък срок. В резултат на това мярката се състои от подмяна и изграждане на част от водоснабдителната система, разширяване и подмяна на канализационната система, реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води и доставка на оборудване.

Проектът има за цел подобряване управлението на пълния воден цикъл на агломерация Враца и включва следните компоненти:
• Реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи – замяна на азбесто-циментови тръби с HDPE;
• Реконструкция и рехабилитация на съществуващи главни колектори I, II, III, IV и V, в гр. Враца. Съществуващите бетонови колектори ще бъдат заменени с HDPE тръби;
• Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа;
• Удължаване на колекторната мрежа в кварталите Подбалкански, Кулата и Бистрец, както и строителство на канализационни отклонения по градски улици, свързани с главните колектори;
• Рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод, съпроводена с проучване, проектиране и реконструкция на азбесто-циментовия трансмисионен водопровод от язовир "Среченска бара" до гр. Враца;

Реконструкцията на водопроводната и реконструкцията и удължаването на канализационната мрежа на гр. Враца протича в два етапа. Първият от тях се изпълнява от ДЗЗД Воден Цикъл 2011. Към месец ноември т. г. са изпълнени 23% от водопроводната и 34 % от канализационната мрежа.

Изпълнител на Етап 2 е фирма Понсстройинженеринг, която до момента е изпълнила 17% от водопроводната и 36% от канализационната мрежа.
Обектът "Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Враца" се изпълнява от ДЗЗД ВМВ.

В проекта е заложено и пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадъчни води с ново механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване на съществуващи стари сгради, а използваната технология е отстраняване на биогенните елементи чрез процес на пречистване с активна утайка с последваща аеробна стабилизация на утайката.

Обновената станция е оразмерена за 94 000 еквивалент жители и ще отговаря на всички европейски екологични изисквания. Ще бъде доставено оборудване за измерване на потоците, регулиране на налягането и пречиствателната станция за отпадъчни води.


 

Очаквани резултати и ползи от проекта
Реализацията на проект "Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца" ще осигури 100% покритие на агломерацията с канализационна и водопроводна мрежа и ще намали общите загуби на вода с 65%. От гледна точка на подобренията в техническата екологична инфраструктура се очаква оптимизиране на пречиствателните процеси в ПСОВ; постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата; намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа; намаляване на инфилтрацията в канализационната система и увеличаване на свързаността към канализационната система.

От екологична гледна точка ще се намали рискът от замърсяване на р. Дъбника, воден приемник на станцията за отпадъчни води, и ще се преустановят директните изливания на непречистена отпадна вода в прилежащи приемници. Всичко това ще допринесе за подобряване на екосистемите, намаляване на замърсяването в трансграничните региони и намаляване здравословния риск върху човешкото здраве.

Като цяло оптимизирането на ВиК системата на града значително ще подобри качеството на ВиК услугите за населението, както и жизнените условия.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводиТехнически статии

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

Bъв всички градове по света има подземни тръбопроводи, които достигат края на своя полезен живот. Спукването им е предпоставка за възникването на недопустими проблеми като загубата на вода или замърсяването на почвата поради изтичането на отпадъчните води от канализационните тръби.

Третиране на отпадни води в ХоландияТехнически статии

Третиране на отпадни води в Холандия

На територията на страната действат 353 пречиствателни станции за отпадни води, водните бордове са с над 800 години историяOт 10 до 15 ноември т. г.

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни водиСъбития

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г.

„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–КубратовоБизнес

„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–Кубратово

Стотици столичани се възползваха от поредицата дни на отворените врати, които ""Софийска вода"" организира по случай 30-годишнината от откриването на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово в началото на октомври, съобщиха от дружеството.Освен гостите, които разгледаха модерните съоръжения на станцията, десетки студенти, преподаватели и еколози също имаха възможност да се запознаят отблизо с всекидневната работа на СПСОВ Кубратово.

Мембранни биореакториТехнически статии

Мембранни биореактори

Пречистването на отпадни води посредством мембранни биореактори към момента е сравнително нова технология, която се очаква в бъдеще да намира все по-голямо приложение. Предпоставките за това не са малко.

Дозиране на химикали във води

Химичните методи за обработване на вода за питейни цели зависят най-вече от избраните химични вещества с оксидиращи и биоцидни свойства. Те се използват за отстраняването на нежелани примеси във водата, за дезинфекция на питейната вода, за пречистване на отпадни или промишлени води.

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община ЕтрополеТехнически статии

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

Oбщина Етрополе изпълнява “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top