Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

17.02.2017, Брой 1/2017 / Бизнес / Въздух, Почви

  • Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Бизнес

 

Hа 8 декември 2016 г. Съветът на ЕС прие нова директива за редуциране на атмосферното замърсяване. Новите разпоредби поставят по-строги национални ограничения за емисиите на някои от най-вредните замърсители на въздуха.
Основната цел е да се сведат до минимум здравните рискове и въздействието върху околната среда от атмосферното замърсяване.

Очаква се с изпълнението на директивата броят случаи на преждевременна смърт, дължаща се на замърсен въздух, да намалее с около 50% през 2030 г. (в сравнение с 2005 г.). Също така директивата привежда европейското законодателство в съответствие с поетите международни ангажименти след преразглеждането на Протокола от Гьотеборг през 2012 г.

“Внедряването на новите разпоредби ще изисква значителна ангажираност от страна на държавите членки, но ние сме готови за предизвикателството. За опазването на здравето и околната среда си заслужава да бъдат положени необходимите усилия”, коментира словашкият министър на околната среда и председател на Съвета Ласло Солимос.

Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Директивата поставя тавани за максималните годишни емисии за всяка държава. Ограниченията за всеки замърсител, които ще се прилагат всяка година от 2020 до 2029 г., са идентични със задълженията, поети с преразгледания Протокол от Гьотеборг. Новите по-строги граници ще влязат в сила от 2030 г.

“Замърсяването на въздуха е на първо място сред причинителите на смърт на територията на ЕС. Политическата обстановка се измени драстично през последните 3 години, а въпросът с качеството на атмосферния въздух придобива все по-голямо значение. Може би през последното десетилетие се бяхме съсредоточили върху въглеродния диоксид до такава степен, че пренебрегнахме качеството на въздуха”, заяви Джули Гърлинг, член на ЕП.Индикативните емисионни нива за 2025 г. ще бъдат определени за всяка държава членка на база на линейна траектория към ограниченията, които ще се прилагат от 2030 г. Въпреки това, страните членки ще имат възможност да следват и нелинейна траектория, в случай че това е по-ефективно решение. Ако се стигне до отклонение от планираната траектория, те ще трябва да предоставят обяснение и план за действие за връщане към заложените стойности.


 

При определени обстоятелства на държавите членки ще бъде предоставена гъвкавост при спазването на ограниченията. Например ако през една година дадена страна не може да изпълни задълженията си заради много студена зима или сухо лято, тя ще има възможност да усредни годишните емисии с тези от предходната или следващата година.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част IIТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

Регулиране на емисиите от превозни средства в Европейския съюзЕС се ангажира да редуцира разхода на гориво на пътните превозни средства в рамките на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта и подобряване на енергийната сигурност. За тази цел през последните години бяха въведени две важни разпоредби за новите леки автомобили и микробуси, продавани в Европа.

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксидиТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

B практиката терминът азотни оксиди (NOX) се използва за сумарните емисии на азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). Около 40% от емисиите на азотни оксиди от стационарни източници се генерират от котли в топлоелектрически централи.

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част IТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Kакто е известно, пътният транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през последните десетилетия, секторът е отговорен за близо една пета от емисиите на парникови газове в Европа.

Европейското законодателство за замърсяване на въздуха

Над една трета от жителите на европейските градове са изложени на високи концентрации на прахови частици във въздуха. Праховите частици (ПЧ) са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top