АРХИВ НА БРОЕВЕТЕ

Специален брой 2/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

А пък мръсната вода....

Водеща тема е "Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост", в която читателите могат да се запознаят с инженерни решения за работни режими с намален капацитет на помпите, целящи оптимизиране на производителността и редуциране на експлоатационните разходи.

В продължение на статията "Дозиращи помпи за пречиствателни станции", четете представянето на актуални продукти и решения на две от водещите компании на пазара - Адара Инженеринг и Хенлих. Интересен е материалът в рубрика "Бизнес", реализиран със съдействието на МОСВ, в който се представят възможностите пред общините за изграждането на компостиращи инсталации с европейско финансиране.

Специален брой 1/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Да подредим боклука...

Водеща тема е "Оборудване за механично третиране на отпадъци". Статията разглежда принципа на работа на различните съоръжения за редуциране на размера, сортиране, сепарация и компактиране на отпадъци. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите фракции. 
Още в броя - "Дозиращи помпи за пречиствателни станции", "Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци", "Изисквания при транспорта на опасни отпадъци" и др.

Специален брой 4/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещи продукти за анализ на води

В технологичния преглед на аналитична апаратура за води фирми-доставчици на решения в областта разказват за своите най-актуални и интересни предложения.

На най-често използваните методи за определяне на масовата концентрация на прахови частици във въздуха чрез филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди, TEOM анализатори, анализатори с бета абсорбция, оптични уреди и др. е посвенета статията "Измерване концентрацията на прах във въздуха".

Специален брой 3/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещи помпи и помпени системи

за битови и производствени отпадъчни води представя технологичният преглед в броя. Някои от най-активните компании у нас в сектора разказват за своите най-актуални и иновативни предложения.


Акцент в броя е статията "Мониторинг на води в пречиствателни станции". В материала са разгледани методите за определяне на някои от основните качествени показатели – биохимична потребност от кислород, химична потребност от кислород, общо съдържание на суспендирани частици, концентрация на азот, фосфор и др.

Специален брой 2/2016

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В темата „Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ” са разгледани термичните методи като алтернатива за ефективно и екологосъобразно обезвреждане на утайките от ПСОВ и са сравнени работните параметри на най-широко прилаганите технологии за термично оползотворяване на утайки – изгаряне, газификация и пиролиза. В продължение на темата, посветена на озон генераторите от брой 1/2016 на списанието, в настоящото издание са представени коментарите на фирмите Алмекс-БГ и Гуга-92... 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top