Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

  • Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии

Интервю

 

Стефан Гебесхубер, търговски аташе
към посолството на Австрия в България

Кои са най-успешните проекти в областта на третирането на отпадъци, реализирани в Австрия, и на какви иновативни технологии и/ли добри практики са базирани? Кои от тях считате за приложими и в България?
Австрия в европейски план постига едно от най-високите нива на рециклиране. Основна причина за това, наред с изменените законови рамки през последните години, е и фактът, че компаниите все повече откриват в отпадъците ценен ресурс.

Предпоставка са машини и съоръжения за сметосъбиране, сметоразделяне и раздробяване. В тази област оперират както редица малки, така и големи австрийски фирми, които в своите пазарни сегменти често заемат водеща технологична роля. Такива машини се използват вече и в България. Чрез тях се преработват определени видове отпадъци до суровини, които или се преработват наново, или се изнасят. В тази област и в бъдеще има голям потенциал за България, тъй като в момента все още много отпадъци се депонират и не се преработват.

Друга област, в която Австрия заема водеща позиция, е ""waste-to-energy"". Във Виена например се изгарят почти всички битови отпадъци в различни инсталации, някои от които се намират в самия град. Тук, разбира се, основна роля играят съответните технологии и системи за филтрация, за да се осигури възприемането на тези съоръжения от населението. И тази технология в дългосрочна перспектива е интересна за България и необходим крайъгълен камък, за да се намали зависимостта от чуждестранни енергийни източници.

Голяма част от битовите отпадъци се състоят от органични отпадъци. Те могат да се оползотворяват под формата на компост или като биогаз, вместо да се складират в сметища. Инсталациите за биогаз дават възможност за децентрализирано производство на енергия и осигуряват работни места на местно ниво. В Австрия в сектора биомаса работят над 13 000 лица. По този начин секторът се явява двигател за работни места, най-вече за селските райони. За България, която разполага със значителни земеделски площи, тази технология е от голям интерес.Какви конкретни проекти в областта на третирането на отпадъци реализират австрийски компании у нас? Бихте ли посочили някои успешни примери?
Австрия от години е партньор при организирането на екологичните изложби ""Енергийна ефективност & възобновяеми енергийни източници"", както и на ""Save the Planet"" в София. Австрийското фирмено участие е едно от най-представителните, което отразява големия интерес към България.

През последните години бяха представени най-вече фирми от секторите събиране и преработване на отпадъци, биомаса, както и вода и канализация. Това са и тези сфери в опазването на околната среда, в които през последните години има най-много проекти и коопериране между двете страни.

Както бе споменато, в България вече се използват австрийски машини за рециклиране, засега най-вече в строителството и производството на пластмаси. В момента се преговаря и по други проекти в областта на рециклирането. Неотдавна в Добрич австрийска фирма изгради инсталация за биогаз, която има капацитет да снабдява 2400 домакинства с ток. В момента се строи втора инсталация, планирано е изграждането и на други.

За изграждането на канализационни системи и пречиствателни станции в България работят различни австрийски фирми, които или директно изграждат съоръженията с партньори, или се явяват поддоставчици на технологии, или на ноу-хау в областта на планирането. И в областта на сметосъбирането вече действат австрийски фирми, които в бъдеще желаят да разширят своята дейност.


 

В кои екологични направления виждате най-голям потенциал за съвместен бизнес между български и австрийски компании в бъдеще?
В областта на околната среда България предлага голям потенциал за развитие. В Австрия и Германия например степента на насищане на пазара при пречиствателните станции вече е близо 100%, докато в България непрекъснато се обявяват нови проекти и търгове.
От интерес през следващите 7 години най-вече ще бъде предоставянето на европейски средства по различните оперативни програми.

Наред с Оперативна програма Околна среда, в Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност има подраздел енергийна и ресурсна ефективност, в който са предвидени значителни средства. Това показва, че наред с изпълнението на вече приетите стратегии, нарастващо значение придобиват и нови теми.

Паралелно с общинските проекти очакваме нарастване на инициативите от страна на компании, които чрез по-ефективно използване на ресурсите желаят да повишат своята конкурентоспособност на международните пазари. Във всички тези области австрийските фирми разполагат с богат опит и ноу-хау и проявяват интерес към различните възможности за правене на бизнес в България.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top