Пътният транспорт и битовото отопление продължават да са водещите замърсители на въздуха в ЕС

08.03.2022, Бизнес / Въздух, Почви

  • Пътният транспорт и битовото отопление продължават да са водещите замърсители на въздуха в ЕС

Бизнес

 

За периода 2014 – 2020 г. на Европейската агенция по околна среда са докладвани 944 програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ), показва брифингът "Управление на качеството на атмосферния въздух в Европа", публикуван през февруари т. г. От властите в страните членки на Европейския съюз се изисква да изготвят програми за подобряване на КАВ, насочени към намаляване на замърсяването на атмосферния въздух в области, където са регистрирани превишения на зададените норми, с цел да се предпазят общественото здраве и екосистемите. Повечето от програмите се фокусират върху ограничаване на нивата на азотен диоксид и фини прахови частици с диаметър от 10 µm (ФПЧ10) или по-малко.

От 2014 до 2020 г. малко под две трети от всички докладвани превишения на стандартите за КАВ са свързани с натоварен трафик в градските центрове и в близост до основни пътни артерии, главно заради емисии на азотни оксиди. Пътният трафик е основен източник на замърсяване на атмосферния въздух в Западна и Северна Европа, като 6 държави (Австрия, Дания, Финландия, Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство) го посочват като единствена причина за регистрираните превишения. В Германия и Франция трафикът е причинил съответно 95% и 73% от превишенията. За сравнение, в други държави пътният трафик е източник на замърсяване с по-малка значимост, водейки до 8% от превишенията в Полша, 15% в България и 20% в Литва.

За разлика от това, в Южна и Източна Европа битовото отопление е водещо за 14% от превишенията на стандартите за ФПЧ10. Сред държавите, докладвали битовото отопление като съществен източник на превишенията на нормите за този замърсител, са Словакия (50%), България (45%), Полша (38%) и Румъния (36%).

Индустриалната дейност на местно ниво е причинила около 10% от превишенията на нормите за КАВ в Европа. На национално ниво тя е довела до 50% от превишенията в Белгия, 24% в Латвия, 22% в Полша и 20% във Франция.

Превишения на стандартите за озон са докладвани в Италия, Франция и Испания, като те са били свързани с транспорта в градските и селските райони.Мерки за ограничаване на емисиите на замърсители

Като част от програмите за подобряване на КАВ, държавите членки предприемат мерки за редуциране на концентрациите на ключовите замърсители на въздуха. Подобни мерки могат да се въведат или като част от плановете съгласно директивите за КАВ, или от националните програми за контрол на замърсяването, които държавите членки трябва да актуализират на всеки 4 години в контекста на Директивата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

Съгласно докладваните данни за мерки, въведени чрез програмите за КАВ, 70% от тях са насочени към транспортния сектор, 12% са с фокус върху търговския и жилищния енергиен сектор във връзка с битовото отопление, 8% са насочени към индустрията, 6% - към корабоплаването, и 4% - към селскостопанския сектор.


 

По отношение на замърсителите, 62% от мерките са в направление редуциране на емисиите на азотен диоксид, докато 26% са насочени към ФПЧ10, а 10% - към ФПЧ2,5. Малък процент от мерки са насочени и към бензпирена (BaP).

Най-широко разпространените мерки, предприети с цел понижаване на концентрациите на азотен диоксид, ФПЧ10, ФПЧ2,5 и BaP, са насочени към планиране и управление на трафика (39%). Подобряването на обществения транспорт е обща мярка за управление на трафика, насочена към редуциране на концентрациите и на четирите изброени замърсителя. Други често докладвани мерки включват управление на паркоместата, ограничения на скоростта, нискоемисионни зони и преминаване към други видове транспорт.

Общо 19% от мерките са фокусирани върху информираността на обществото и образованието чрез различни медийни канали. 14% от мерките са насочени към употребата на нискоемисионни горива за различни по размер неподвижни и мобилни източници на емисии.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Нови екологични норми за химическата индустрия в ЕСБизнес

Нови екологични норми за химическата индустрия в ЕС

Освен нови норми за емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), предложението въвежда и нов подход, подкрепен от управленска система за предотвратяване, редуциране и количествено определяне на дифузните емисии (например течове от оборудване). Това се счита за съществен напредък, тъй като понякога дифузните емисии съставляват до 90% от общите емисии, генерирани от химическите заводи.

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метанБизнес

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

Стратегията включва законодателни и незаконодателни действия в сферата на енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците, които генерират близо 95% от антропогенните емисии на метановите в световен мащаб.

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъциБизнес

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частициТехнически статии

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Прилагането на непрекъснат мониторинг на емисиите на прах от промишлените предприятия осигурява съответствие със законодателството и улеснява следенето на експлоатационните характеристики на инсталациите.

Управление на емисии при производството на циментТехнически статии

Управление на емисии при производството на цимент

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани и др. От статията може да научите какви са най-добрите налични техники за ограничаване на емиисиите и пречистване на отпадъчните газове от производството на цимент.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top