Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

28.11.2017, брой 6/2017 / Бизнес / Отпадъци

  • Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци
  • Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци
  • Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Бизнес

 

Екологичната политика на община Търговище е свързана с устойчиво и отговарящо на законодателните изисквания управление на всички видове образувани отпадъци на територията й. Сред водещите цели са намаляване количествата на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на тези за рециклиране и оползотворяване.


"За жителите на град Търговище сме осигурили безплатна услуга за транспортиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност до 1 куб. м. За количества над 1 куб. м третирането на строителните отпадъци се извършва след писмено подадено заявление в общинската администрация и заплащане на съответната такса за услугата. Третирането им се извършва в склад, бивша кариера за ломен камък, за който има изготвен и одобрен проект за рекултивация", поясняват от общината.

Организирана е система за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло чрез сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прави се и разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, като системата е организирана чрез поставяне на кошчета за събирането им в административни и обществени сгради. Разделно се събират и отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

"От 2013 г. потокът смесени битови отпадъци преминава изцяло през сепарираща инсталация за отделяне на рециклируемите отпадъци, с което се намалява количеството отпадъци за депониране на Регионалното ни депо. Около 35% от общото количество отпадъци отиват за рециклиране. Имаме разработени инвестиционни проекти и разрешение за строеж за изграждане на още две площадки за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата", информират от администрацията.Реализирани екологични проекти
През 2011 г. в общината е въведена в експлоатация Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 15 000 м3/ден, разположена в индустриалната зона на града на площ от около 30 000 кв. м. Отпадъчните води се пречистват механично и биологично, след което пречистените води се заустват в р. Врана. Стойността на проекта, финансиран по програма ИСПА, е около 15 млн. евро.

Друг реализиран проект е "Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище", в рамките на който са изградени 7386,40 м канализация и 2564,70 м водопровод. Общата стойност на проекта по ОПОС 2007-2013 г. е над 12,7 млн. лв.


През 2017 г. е въведена в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв. 

Участието в ЕКООБЩИНА 2016
В конкурса ЕКООБЩИНА Търговище е отличена в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители. Общината участва с проекта за площадката за компостиране на растителни отпадъци, с чието въвеждане в експлоатация се очаква да се изпълнят законодателните изисквания в областта и да се постигнат националните цели за намаляване количествата на депонираните биоотпадъци на депа за неопасни отпадъци. Предстои да се разположат съдове за събиране на биоотпадъци, като към момента са закупени 150 бр. кофи на колела с обем от 120 л.

"Това, което видяхме при посещението си във Франция, частично се прилага и в нашата община, например разделното събиране на отпадъците и сепарирането на битовите. В Париж преработват отпадъците за получаване на енергия - около 60% от тях се изгарят. Така се генерира енергия за отопление на жилищните сгради в района. Около 30% от отпадъците се рециклират, а 8% отиват на депо", обясняват от общината.

Интересен е фактът, че Центърът за разделно събрани отпадъци на Париж -15-и район и Центърът за термично оползотворяване "Исеан" се намират в самия град. Разположени са в средата на административни и жилищни квартали, в близост до р. Сена. Това води до оптимизиране на транспортните разходи, а сградите изцяло се вписват в съвременната архитектурна среда, допълват от общинската администрация в Търговище.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Техники за минимизиране на отпадъците в индустриятаТехнически статии

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитиеБизнес

Карлсберг Груп обяви нова програма за устойчиво развитие

“Програмата е отговорът на Карлсберг на нарастващото потребителско търсене на устойчиви продукти във времена на глобални предизвикателства като промените в климата, недостига на вода и здравето на хората в глобален аспект”, коментират от компанията.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top