Община Силистра, д-р Юлиян Найденов: Ефективната инфраструктурна политика изисква последователност

17.12.2013, Брой 4/2013 / Интервю /

  • Община Силистра, д-р Юлиян Найденов: Ефективната инфраструктурна политика изисква последователност

Интервю

 

д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра, пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми д-р Найденов, бихте ли представили някои от текущите екологични и инфраструктурни проекти на община Силистра?
В момента работим по проект ""Зелена и достъпна градска среда – град Силистра"" по ОП ""Регионално развитие"" 2007-2013 г., чрез който ще се ремонтира и поднови центърът на града и Дунавският парк. Общата стойност на проекта е 5 395 874 лв.

Също така текат процедурите по особено важния за населението проект ""Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра“ по ОП ""Околна среда 2007-2013 г."" на стойност 72 543 841,50 лв.

Началото му бе на 20.11.2012 г., а краят се предвижда за 20.02.2015 г. С реализацията на проекта ще се подобри проводимостта на изградената канализационна мрежа, тъй като дъждовните води ще се отвеждат отделно от битовата канализация. С изграждането на нова канализация ще се реши проблемът с наводняването на част от града и сутерените на жилищните сгради при високи нива на р. Дунав. През 2014-2020 г. община Силистра ще продължи работата си по водния цикъл, като се предвижда да бъдат доизградени и реконструирани ВиК мрежите в селата Айдемир и Калипетрово.

За да бъдем ефективни в инфраструктурната си политика, трябва да сме най-вече последователни. Ясно да знаем целите, които си поставяме, за да можем да ги реализираме успешно. Ето защо не пропуснахме и възможността да участваме по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ""В подкрепа на следващия програмен период"".

Общата стойност на проекта за изработване на инвестиционни проекти е 549 669.00 лв – 100% европейско финансиране по ОПРР. С реализацията на проекта ще бъдат изготвени работни проекти на сгради от образователната и културната инфраструктура, улици и междублокови пространства общинска собственост.Какво бихте казали по отношение развитието на крайбрежната инфраструктура и възможностите за пълноценно използване на потенциала на р. Дунав?
За съжаление, потенциалът на р. Дунав не се използва пълноценно и нашето желание е доколкото можем да променим това. В момента изпълняваме проект ""Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш-Силистра"" по Програма за трансгранично сътрудничество ""Румъния-България"" 2007-2013 г.

Общата му стойност за община Силистра е 269 319,92 евро, от които 2,54% е собственият ни принос. По проекта ще се изгради общодостъпна трансгранична връзка между Силистра и Кълъраш посредством изграждане на пристанищен понтон в акваторията на Силистра. Ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация малки пасажерни плавателни средства с електрозадвижване чрез слънчева енергия. Ще се направят предпроектни проучвания за изграждане на две пристанища и 8 понтонни места, соларен паркинг за пътни превозни средства с ел.задвижване.

Винаги сме се стремели да поддържаме добри контакти със съседните румънски общини и заедно да реализираме съвместни проекти. По същата Програма за трансгранично сътрудничество започваме да изпълняваме дейностите по проект ""Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци, окръг Кълъраш – община Силистра"". Общата дължина на участъка е 10 620 м, а бюджетът ни по проекта е 2 890 053,66 евро, от които 84,46% са безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, 13% от държавния бюджет и 2,54% собствено съфинансиране.

Голямата ни мечта обаче е мостът при Силистра-Кълъраш да стане реалност. След изграждането на мостовото съоръжение се очаква пренасочване към него на основни транспортни потоци от вътрешността на страната, Турция и Близкия изток, които имат направление от/към Източна Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Естония, Литва, Латвия, Беларус и др.


 

Какви са приоритетните проекти и стратегии, залегнали в програмата на община Силистра за следващия програмен период?
Разбира се, един от приоритетните ни проекти е изграждането на мост при Силистра-Кълъраш. Надяваме се през следващия програмен период той да стане реалност. Не трябва да омаловажахме обаче успешното завършване на всички проекти, които вече сме започнали, а именно: ""Зелена и достъпна градска среда"", пречиствателната станция и други, които ще направим по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ""В подкрепа на следващия програмен период"".

В момента община Силистра изчаква окончателното приемане на своя Интегриран план от Управляващия орган на ОПРР 2007-2013 г. Благодарение на него ще имаме възможност да кандидатстваме по ОП ""Региони в растеж"" в следващия програмен период. Стремим да развиваме не само града, но всички населени места в общината. Искаме успешното реализиране на проектите, по които работим, да привлече нови инвестиции, да се открият нови работни места, да се подобри социалният живот.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни водиСъбития

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г.

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община ЕтрополеТехнически статии

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

Oбщина Етрополе изпълнява “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”.

Екологични и инфраструктурни проекти в община КарловоТехнически статии

Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство.

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазарТехнически статии

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа.

Проект за водния цикъл на град ВрацаТехнически статии

Проект за водния цикъл на град Враца

От декември миналата година община Враца реализира проект за водния цикъл на града, който е един от най-мащабните инфраструктурни проекти в страната. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013".

Интегриран проект за водния цикъл на град ГабровоТехнически статии

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.

Системи за управление на околната среда

E кологията и опазването на околната среда са сред приоритетните цели в политиката на ЕС, което предопределя строгите законодателни изисквания в областта към страните членки. Разработените ефективни практики и стратегии за контрол най-общо могат да се обединят под названието системи за управление на околната среда (СУОС).

Лаборатория по екология към КЦМ - ПловдивБизнес

Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

Акредитирана е като изпитвателна и предлага услуги, отговарящи на международните изискванияВъпросът с опазването на околната среда стои на дневен ред още от пуска на КЦМ през 1961 г. В изпълнение на проекта за изграждане на КЦМ са заложени и въведени в експлоатация най-съвременните прахоуловителни съоръжения за онова време, проектирани на базата на водещи технологии.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top