Oбщина Шумен, инж. К. Радушева: Регионалното депо обуславя екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в района

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю / Отпадъци

  • Oбщина Шумен, инж. К. Радушева: Регионалното депо обуславя екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в района

Интервю

 

инж.Кръстинка Радушева,
главен експерт Екология, община Шумен

Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират на територията на община Шумен? Бихте ли разказали повече за най-мащабните и успешно реализирани проекти в тази насока?
Югозападно от град Шумен и кв. Дивдядово се намира регионалното депо за неопасни отпадъци. През 1998 г. е възложено проектирането на обект ""Разширение на депо за твърди битови отпадъци"" гр. Шумен.

Отреденият терен за депо за неопасни отпадъци се намира на 1200 м югозападно от кв. Дивдядово на гр. Шумен в непосредствена близост до старото сметище на гр. Шумен. Депото се разполага на източния склон на долина и се разширява в северна посока. Площта на новото депо е 95 дка, капацитетът му е 905 365 куб. м, периодът на експлоатация е 21 години и 6 месеца. Изграждането на депото е реализирано на три етапа - три клетки.

Обект ""Разширение на депо за твърди битови отпадъци - I-ви етап"" гр. Шумен е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № 515 от 03.10.2005 г. С цитираното разрешение са приети следните съоръжения: външен водопровод, външно ел. захранване, експлоатационен път, охранителен канал, вертикална планировка на клетки № 1, 2 и 3, стопански двор - КПП, контролна автомобилна везна, гараж, склад за вторични суровини, ограждащи диги, охранителен канал, Клетка № 1, помпена станция за ИАВ, ограда, стабилизиране на скатовете чрез монтаж на геоклетки.

Междувременно с Националната програма за управление на отпадъците депото е определено за регионално за общините Шумен, Смядово, Нови Пазар, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан и Венец. Определянето на депото за ТБО за регионално и присъединяването на още седем общини доведе до усвояване на капацитета му за много по-кратък период от проектния.

Това наложи ускоряване изпълнението на останалите две клетки и прилежащата инфраструктура. Така от края на 2012 г. регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Нови Пазар, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан и Венец разполага с три клетки за приемане на отпадъци.

На територията на цялата община в 26-те населени места сметосъбирането и транспортирането на битовите отпадъци е организирано и се изпълнява по утвърдени графици. В град Шумен и 10 села има въведено разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло.На какви иновативни технологии са базирани тези съоръжения и какъв е капацитетът им? Какви са конкретните ползи от реализирането им?
Регионалното депо за неопасни отпадъци обуславя едно екологосъобразно и контролирано обезвреждане на битовите отпадъци в района. Всеки прием се регистрира с електронна везна и чрез използвания софтуер се отбелязва видът и кодът на отпадъка. На депото отпадъците се обработват чрез верижна машина и компактор и се запръстяват.

За качеството на съоръжението допринася и извършваният мониторинг на състоянието на тялото на депото, контрол на повърхностните и подземните води, почвите и състоянието на атмосферния въздух.


 

Какви проекти в областта на третирането на отпадъци планира община Шумен или се реализират към момента?
Община Шумен е в процедура по възлагане на сепариране на битовите отпадъци преди депонирането им, като от тях се отделят фракции от пластмаси, хартия и картон, метали и стъкло. По този начин ще се намали количеството на постъпващите в депото отпадъци, с което ще се удължи неговият експлоатационен живот. От друга страна, ще се предоставят отпадъци, които ще се рециклират и, не на последно място, ще се намали сумата за отчисления за тон депониран отпадък.

За намаляване на количествата биоразградими отпадъци за депониране общината ще закупи два броя дробилки за нарязване на клони и храсти от зелената система с възможности за получаване на дървесен чипс.

През месец юни т. г. организирахме съвместно с БалБок Инженеринг мобилни пунктове за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от бита. Резултатите са обнадеждаващи и възнамеряваме до края на тази календарна година да организираме още акции както за опасните отпадъци, така и за едрогабаритни отпадъци.

В по-дългосрочен план община Шумен възнамерява да реализира заедно с регионалното сдружение на общините от област Шумен, съоръжения за третиране на биоразградимите отпадъци, съоръжения за третиране на строителните отпадъци и пречиствателно съоръжение на регионалното депо за неопасни отпадъци.

Така със съществуващото съвременно депо ще разполагаме със завършена интегрирана система за управление на отпадъците. За изготвянето и реализацията на този мащабен проект ще разчитаме на новата Оперативна програма Околна среда.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Депозитни системи за отпадъци от опаковки

Изискванията за управление на отпадъците от опаковки в ЕС се определят с Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя поставя и цели за тяхното рециклиране и оползотворяване.

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъциФирмени статии

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

Според информация на МОСВ към 19 август 2015 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"" възлиза на над 836 млн.

Управление и рециклиране на опасни отпадъциТехнически статии

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Cпоред данни на Националния статистически институт всеки жител на страната генерира средно 430 кг битови отпадъци всяка година. В това число се включват и опасните отпадъци от домакинствата, които представляват сравнително малко количество (1%), но попадането им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъциТехнически статии

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Tретирането на твърдите битови отпадъци се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ефективно управление и оползотворяване на енергийния им потенциал. Тя включва събиране, транспортиране, сортиране, обезвреждане, преработване и оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, депониране, биологично третиране, термично третиране и др.

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралитеТехнически статии

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите

Pаботата на топлоелектроцентралите, използващи като гориво за производствата на топло- и електроенергия твърди горива като въглища, е свързана с отделянето на големи количества отпадъци под формата на сгур, пепелина и гипс. Тези отпадъци създават реална опасност за околната среда.

Подземно депониране на опасни отпадъциТехнически статии

Подземно депониране на опасни отпадъци

Една немалка част от екологичните катастрофи се дължат на безотговорно и лекомислено боравене с високотоксични отпадъци. От друга страна, дори и при добро желание за опазване на околната среда от досег с токсични вещества често се оказва твърде трудно опасните субстанции да бъдат изолирани с помощта на наличните технологии.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top