Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

  • Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Интервю

 

доц. Стефан Шилев,
директор Екология и управление
на отпадъците, община Пловдив

Какви съоръжения за третиране на отпадъци функционират на територията на община Пловдив към момента?
Община Пловдив е оператор на две съоръжения за третиране на отпадъците от организираното сметосъбиране, от територията на общините - членове на регионалните сдружения ""Цалапица"" и ""Шишманци""- Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица, местност ""Паша махала"" и ""Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ"" в с. Шишманци, на който обект отпадъците се подлагат на механично биологично третиране.

И двете съоръжения напълно отговарят на изискванията на европейските директиви и българското законодателство. Същите се експлоатират при изпълнение условията на издадените от МОСВ комплексни разрешителни.

От съществено значение за постигане на целите, заложени в Националните стратегически документи по управление на отпадъците, е реализирането на проекта за изграждане на съоръжението ""Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ"", с. Шишманци (предприятие с депо за преработка на битови отпадъци), което беше пуснато в експлоатация в края на 2009 г.

В обхвата на предприятието влизат: ""Инсталация за биологично разграждане по закрит способ"", ""Депо за неопасни отпадъци"" и ""Инсталация за сепариране"". Технологията, която френската фирма Tecsem Sarl е използвала, се основава на метода на сепариране на рециклируемите отпадъци и компостиране на органичната част на битовите отпадъците.

Като част от екологичната инфраструктура несъмнено е и изградената на територията на община Пловдив инфраструктура за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори, като дейността се осъществява от организации по оползотворяване на съответните видове масово разпространени отпадъци.

Разделно се събират и биоотпадъците от поддържане на зелените площи, паркове и градини на територията на общината. За гражданите на община Пловдив е организирано и кампанийно събиране на опасните отпадъци, образувани в домакинствата, а именно: живак и живаксъдържащи уреди; лаково-бояджийски материали (емулсии и лакови бои; политури и лакове; разтворители и разредители за боя; терпентин и др.); домакински препарати и химикали (почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.); мастила, замърсени опаковки и др.; фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Какви дейности се реализират благодарение на съоръжението за биологично третиране?
Основните технологични дейности, които включва, са: прием на отпадъците; подбор на рециклируемите отпадъци; отделяне на органичните отпадъци; биологично третиране на отделените органични отпадъци; очистване на въздуха от процесите на ферментация и зреене; рафиниране на получената стабилизирана органична фракция (компост); депониране на неоползотворимата фракция.

Средствата за изграждането на предприятието за преработка на отпадъците с първа клетка от депото възлизат на 37 107 354 лв. и са осигурени от републиканския бюджет и от бюджета на община Пловдив.

Капацитетът на съоръжението по КР е 125 000 тона/годишно преработени отпадъци, с производителност 30 тона/час при 14 работни часа дневно и 305 работни дни в годината, а депонираното количество е до 30% от постъпващия на вход отпадък.

Оползотворяването и рециклирането на сепарираните отпадъци, екологосъобразното третиране на биоразградимите отпадъци и получаването на стабилизирана органична фракция, която може да бъде използвана за рекултивация на нарушени терени, са големите ползи за околната среда и жителите на общините членове на Регионално сдружение ""Шишманци"".Какви цели се реализират чрез дейността на предприятието за преработка на отпадъците?
С работата на предприятието се постигат националните цели при управление на отпадъците, а именно: намаляване на количествата на отпадъците, подлежащи на депониране; отделят се рециклируеми и оползотворими компоненти от битовия отпадък - хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал, текстилни отпадъци; органичните отпадъци попадат в Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ, преминавайки през етапите ферментация, зреене и рафиниране до получаване на полезен продукт - компост (стабилизирана органична фракция).


 

Какви проекти в областта на третирането на отпадъците са планирани за реализация или се реализират към момента на територията на общината?
Предстои да бъдат реализирани и други проекти в областта на третирането на отпадъците на територията на общината. Сред тях е изграждане на площадка за открито компостиране на биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини на територията на община Пловдив, с капацитет 10 000 тона годишно; осигуряване/изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, минимум по една във всеки район на община Пловдив.

Първата площадка ще бъде обособена в район ""Южен"" на общината, като съгласно инвестиционното предложение се предвижда разделно събраните отпадъци от домакинствата да се събират и съхраняват в специално разположени контейнери. На площадката се предвижда обособяване на следните зони: зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и обслужваща зона; зона, върху която се осъществява основната дейност по събиране и съхраняване на отпадъците.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се изпълни изискването на Закона за управление на отпадъците, а именно чл.19, ал.3, т.11.
Планирано е и изграждане на втора клетка на ""Депо за неопасни отпадъци"", с. Шишманци.

Предстои и да бъде въведен в експлоатация инсинератор за опасните болнични отпадъци от болничните заведения в гр. Пловдив и региона. С пускането в експлоатация на инсинератора ще се решат проблемите, свързани с обезвреждането на опасните болнични отпадъци в региона.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан БогровФирмени статии

ПиМ Груп с участие в реализацията на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров

Наскоро завърши изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хан Богров, която е част от Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на София. На площ от 7000 кв.

Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

Екологични проекти на община ПловдивТехнически статии

Екологични проекти на община Пловдив

Cред основните приоритети на община Пловдив е правилното управление на околната среда в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи с цел създаване на уютна среда за работа и почивка на пловдивчани. „Твърдението, че грижата за околната среда е от първостепенно значение, е видно при преглед на основните проекти, които администрацията е реализирала и предстои да реализира”, доц.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top