Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

  • Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен

Интервю

 

инж. Павлина Иванова,
началник отдел Екология в община Плевен

Какви проекти в областта на управлението на отпадъци се реализират на територията на община Плевен?
Към момента се реализира проект за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен. Целта на проекта е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Плевен, обхващащ общините Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Пордим и Плевен.

Предвидената за изграждане на регионалната система площадка е разположена между селата Буковлък и Опанец, на 6 км от град Плевен и на 8 км от град Долна Митрополия.

Основна цел на проекта е създаване на условия за качествено третиране на образуваните битови отпадъци в региона чрез: обхващане на всички населени места в системите за събиране и транспортиране на отпадъците; оптимизиране на събирането и транспортирането; изграждане на съоръжения за предварително третиране и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци; екологосъобразно депониране, включително система за улавяне на биогаза.

Какви съоръжения за управление на отпадъци е предвидено да бъдат изградени в рамките на проекта?
В рамките на проекта ще бъде изградена инсталация за третиране на биоразградими отпадъци чрез компостиране с открити купове и естествена вентилация. Предвиден е отделен модул за компостиране на зелени отпадъци. Съоръжението за компостиране ще включва приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост и резервоар за отпадъчни води.

Идеята е да се изгради гъвкава инсталация, която може да се използва както за третиране на смесени отпадъци, така и за разделно събрани органични отпадъци. В съоръжението за компостиране ще се произвежда основно компост като готов продукт от третиране на смесена органична фракция отпадъци, който може да се използва като материал за запръстяване в депа; за рекултивация на съществуващи сметища и стари депа или други замърсени райони, както и в гори, мини, кариери и отглеждане на земеделска продукция, която не е предназначена за консумация от човека.

Предложената система за разделно събиране на зелени отпадъци подпомага производство на висококачествен компост от третиране на зелени отпадъци, който е подходящ за торене. Зелените отпадъци ще се събират отделно от смесените такива с органична фракция. Предвижда се зелените отпадъци да се компостират на отделни купове за производството на висококачествен компост. Капацитетът на съоръжението за компостиране ще бъде около 25 700 т/годишно.На какви технологии е базирана сепариращата инсталация и какви продукти ще произвежда?
Третирането на смесени отпадъци ще се извършва в инсталация за сепариране, където органичните и смесените рециклируеми фракции от отпадъци се сепарират, на първо място с механични методи и след това на ръка. Органичната фракция се насочва към съоръжението за компостиране, докато рециклируемите фракции се балират и след това се предават на съответните оператори за по-нататъшна преработка и оползотворяване.

Инсталацията за механична сепарация ще произвежда следните сепарирани отпадъчни продукти: желязосъдържащи фракции - метали; картон - PAP; велпапе - PAP; пластмаси (полиетилен терефталат)/PET; полиетилен - PE; полипропилен - PP; полистирол - PS; поливинилхлорид - PVC; хартия (печатарска и др)- PAP; стъкло - GL. Капацитетът на сепариращата инсталация е 189 т/дневно или 53 865 т/годишно.


 

В рамките на проекта ще бъде изграден Център за предаване на отпадъци (ЦПО). Какви ще бъдат функциите му?
В центъра ще се предават разделно събрани фракции рециклируеми отпадъци и опасни отпадъци. Звеното има за цел да обслужва граждани и фирми, предаващи отпадъци, които след обработка и пакетиране ще се извозват за последващо обезвреждане и оползотворяване от специализирани фирми. Ще бъдат изградени сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери и площадка за съхранение на отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top