Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

07.06.2018, брой 4/2018 / Интервю / Води

  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ
  • Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Интервю

 

инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени, пред сп. Екология & Инфраструктура

Какви са основните приоритети в екологичната политика на общината в дългосрочен план?
Опазването на природата е в основата на устойчивото развитие на общината и е неразделна част от общата стратегия за развитието й, заложена в Общинския план за развитие 2014-2020 – създаване на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище и здравния статус на населението. Основни приоритети в екологичната политика са подобряване на компонентите на околната среда, защита на природното наследство, опазване и популяризиране на биологичното разнообразие. Мерките за постигане на тези цели са насочени към рационално ползване на водните ресурси, ограничаване замърсяването на водата, въздуха и почвите, редуциране емисиите на парникови газове.

Много е важно да се работи за повишаване на познанията, културата и съзнанието на населението от всички възрастови групи за изграждане на поведенчески модел, щадящ околната среда.

Представете успешно реализирани и интересни проекти на общината в областта на опазването на околната среда.
Най-големият реализиран проект в общината е "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС). Общата стойност на проекта е над 30,9 млн. лв., от които 3% е съфинансирането от страна на община Павликени.

› РекламаВ пречиствателната станция се събират, за да преминат през няколко фази на пречистване, отпадъчните води от строителните граници на гр. Павликени. Чрез автоматична система за мониторинг и контрол на станцията се контролират съоръженията за механично и биологичното пречистване, обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките. Станцията разполага с химическа лаборатория, снабдена с най-модерна апаратура. Преди да се заусти в река Павликенска, водата се изследва за съответствие с показателите за чистота. В рамките на проекта са изградени и повече от 26,4 км канализационна мрежа.

Гордеем се и с проекта "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Павликени – първи етап", за който получихме финансиране от ПУДООС в размер на 3 052 596,62 лв. за подмяната на 21,390 км водопроводна мрежа в града. Постигнахме намаление на загубите на вода с около 20%; равномерно налягане на мрежата и по-малък брой аварии.

В областта на отпадъците, в партньорство с общините Никопол, Белене, Левски и Свищов, реализирахме проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", финансиран по ОПОС 2007-2013. Общата стойност на проекта е близо 39, 6 млн. лв., от които 2 442 430 лв. са съфинансиране от бюджета на общините.

Не трябва да забравяме и екологичната насоченост на изпълнените проекти в областта на енергийната ефективност. Мерки за енергийна ефективност са въведени в по-голямата част от сградите общинска собственост, като постигнатото годишно намаляване на емисиите CO2 е 1066,09 т.
През 2017 г. бяхте отличени в категория "Устойчиво управление на водите" на ЕКООБЩИНА. С какъв проект се включихте в инициативата?
Бяхме отличени за комплексните и целенасочени усилия в областта на устойчивото управление на водите. Предмет на оценка бяха както реализираните проекти, за които вече споменах – за рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателната станция, така и краткосрочната ни готовност за изпълнение на нови проекти за подобряване водоснабдителната мрежа в населените места от общината. Предстои да изпълним "Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени - първи етап". Проектът, на стойност над 7 млн. лв., включва реконструиране на 30 138 м от водопроводната мрежа на гр. Бяла Черква. Очакваме сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Другият ни краткосрочен амбициозен проект, на стойност 4 338 540 лв., е "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Павликени – втори етап" с предвидени за реконструиране 9500 м главни и довеждащи клонове. В по-дългосрочен план предвиждаме реконструкция и модернизация на водоснабдителните системи на селата Недан, Стамболово, Върбовка и Вишовград.

На оценяващата комисия е направило положително впечатление и намерението ни да се намали количеството депонирани утайки, генерирани от пречиствателната станция за отпадъчни води, чрез увеличаване дела на оползотворяването им в земеделието.

С какви добри практики се запознахте при посещението си във Франция и биха ли могли да намерят приложение във Вашата община?
Във Франция избрахме да изпратим експерти от общината, пряко ангажирани с проектите във водния сектор. Те посетиха градовете Лил и Ланс. Беше им предоставена възможност да се запознаят пряко с дейността на агломерацията Ланс – Лиевен в областта на устойчивото управление на водите. Агломерацията е създадена през 70-те години на XX век от 34 общини с цел разрешаване на проблемите с водоснабдяването в общността. Районът на агломерацията е много характерен – въгледобивен с високи подземни води и силна замърсеност на водата. Постигнатото за 50 години е впечатляващо – изградени са пречиствателни станции; в реално време, чрез информационна система, получаваща информация от датчици, разположени по цялата дължина на мрежата, се наблюдава, контролира и координира производството и доставянето на питейна вода. Системата дава възможност да се прогнозират и регистрират проблеми в мрежата, автоматично пренасочва водни количества и отчита качеството на доставяната вода.


 

Доставката на питейна вода е обезпечена със сериозни мерки за сигурност предвид потенциални заплахи от злонамерени интервенции. В България на това не се обръща достатъчно внимание.

Обслужването на клиенти е също на много високо ниво – служителите в клиентския център са с висока компетентност, обезпечени с програмни продукти, съдържащи подробна информация за всеки абонат и за цялата водоразпределителна мрежа. На запитванията от потребители се отговаря както в реално време, така и при необходимост чрез писмена кореспонденция в кратък срок.

В резултат от всички въведени от французите мерки е постигнато високо качество на питейната вода, както и впечатляващ рандеман от 80%, т. е. 20% загуби на питейна вода от водоизточника до крайния потребител. За сравнение, при нас загубите са между 50 и 80% в различните населени места.
Практиките, с които са се запознали колегите, могат да се приложат и при нас, но са необходими сериозни инвестиции. В бизнес плана на ВиК Йовковци – оператор на водопроводните и канализационни системи на територията на област Велико Търново, са приоритизирани задачите, които стоят пред нас в областта на водите, и се надявам да започнем да ги осъществяваме поетапно.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Технологии за сушене на утайки от ПСОВТехнически статии

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Намаляването на влагосъдържанието на утайките от пречистване на води е най-голямото предизвикателство при третирането на тези отпадъци. Материалът представя най-ефективните от гледна точка на екологосъобразност и енергопотребление методи за сушене на утайки от ПСОВ.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

ВиВ Изоматик внедрява система за управление на инсталация за обезводняване на утайките в ПСОВ РавдаФирмени статии

ВиВ Изоматик внедрява система за управление на инсталация за обезводняване на утайките в ПСОВ Равда

ВиВ Изоматик изпълнява системата за управление на съоръженията за обезводняване на утайките в ПСОВ Равда, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от офиса на компанията.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top