община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

15.11.2018, брой 8/2018 / Интервю / Въздух, Почви

  • община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха
  • община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Интервю

 

Илийчо Лачовски, кмет на община Кнежа, пред сп. Екология & Инфраструктура

Кой ваш проект бе отличен в рамките на Екообщина 2018? С какво ще допринесе за развитието на общината?

В конкурса участваме за втора поредна година и през 2018 г. станахме носители на наградата в категория "Енергийна ефективност на сградите" за общини под 40 000 жители. Проектът "Здравето на природата е здраве за хората – изграждане и инсталиране на ВЕИ в МБАЛ-Кнежа", с който най-много се гордеем, е реализиран в периода 2015-2017 г. с финансиране от Норвежката програма към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Инвестицията в размер на 774 391 лв. е доста мащабна за малката ни община, но с помощта на норвежка неправителствена организация, която беше наш партньор, успяхме да изпълним проекта качествено и адекватно.

Партньорите от Норвегия споделиха с нас богатия си опит и добрите практики в сферата на ЕЕ и прилагането на ВЕИ, и подкрепиха инвестиционното начинание на общината със съвети, сътрудничество и взаимопомощ. Основна цел на проекта бе подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна и соларна система в сградата на МБАЛ-Кнежа, използваща конвенционални горива и ВЕИ.

Реализирани бяха дейности по ремонт на отоплителната инсталация чрез подмяна на отоплителни тела с конвектори и изграждане на енергиен център с аеротермална термопомпа и използване на соларни панели, монтаж на соларна система за безплатна битова гореща вода (БГВ) за цялата болница и изграждане на нова ВиК инсталация, монтаж на вентилационна и отоплителна система за по-добро качество на предлаганите от болницата услуги.

Това пък от своя страна е възможност за насочване на тези спестени средства в нови инвестиции и оборудване. Реализацията на проекта доведе до постигане на икономии на енергия и разходи в дългосрочен аспект, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Като продължение на проекта през 2016 г. сключихме анекс с финансиращия орган, с който си осигурихме още 143 898 лв. за изграждане на соларна инсталация за БГВ в Общинския социален комплекс.Бихте ли участвали отново в Екообщина?

Да, задължително ще участваме и в следващите издания на конкурса, защото смятам, че има какво още да разкажем и споделим с организаторите и участниците от другите общини. Горд съм, че нашата малка община се нареди сред лауреатите на конкурса редом до големи общини като Пловдив, Бургас и Добрич. В тазгодишното издание на конкурса участвахме и в категорията "Устойчиво управление на публични пространства". Този конкурс е своеобразно място, където се дава възможност на всеки участник да сподели и предаде нататък своите добри практики и реализирани инициативи, които биха могли да бъдат прилагани от други общини и организации, да се почерпи опит, да се "открадне" идея, да се мултиплицират постигнати резултати.

Кои са акцентите в екологичната политика на общината?

В работата ни по отношение на екологичната политика се ръководим от изготвените и приети стратегически документи в тази насока. Имаме приета общинска програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 г., която прилага комплексна система от административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските субекти и населението в общината. Основните цели на програмата се свеждат до обединяване на усилията на общинските органи, държавните институции, населението, неправителствения сектор и бизнеса на територията на общината за идентифициране, анализиране и решаване на проблемите в областта на околната среда.


 

Политиката ни в областта на ЕЕ е насочена към намаляване на потреблението на горива и енергия, понижаване на бюджетните разходи за енергия, ограничаване на замърсяването на околната среда и на вредните емисии в атмосферата. Работим и за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците, чиято основна цел е прилагане на интегриран подход, който да допринесе за устойчивото развитие на общината.

Разкажете повече за други реализирани проекти в областта на опазване на околната среда.

Ключови са проектите в усилията ни по отношение на енергоспестяването в обществения сектор – училища, детски градини, читалище, спортна зала, дневен център за възрастни хора, сградата на общината и др. Със средства от националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради е саниран жилищен блок с 45 домакинства, като към днешна дата имаме 10 регистрирани сдружения на собственици на жилищни сгради, от които 9 са депозирали заявления за целево финансиране.

В изпълнение на програмата за управление на отпадъците тази година приключихме проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. Мерата, землището на гр. Кнежа" на стойност 1 077 659,84 лв., осигурени от ПУДООС. Съгласно изискванията на нормативната уредба е извършена технологична и биологична рекултивация на депото, което не отговаряше на изискванията.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top