Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

28.11.2017, брой 6/2017 / Бизнес / Води

  • Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Бизнес

 

Община Габрово насочва усилия и ресурс към развитието на екологичната инфраструктура в секторите води и отпадъци, към инвестиции в интелигентни IT решения, енергийна ефективност, критична инфраструктура, екологичен транспорт и благоустрояване на градската среда с цел развитие на зелената инфраструктура, както и към повишаване на качеството на дейностите, свързани с чистотата на града.

Успешно изпълнени проекти
От общината споделят, че сред най-успешните екологични проекти на Габрово е отличеният в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", реализиран с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез ОПОС 2007-2013 г. В рамките на проекта за 3 години са изградени 120 км ВиК мрежи в града, ремонтирани са 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, са напълно реконструирани.

Друг изключително значим проект, реализиран от общината в сферата на опазването на околната среда, е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. След рекултивиране на старото депо и изграждане на новата регионална система за управление на отпадъците, общините Габрово и Трявна разполагат с модерно съоръжение, включващо кантарна везна, административна сграда и гаражно помещение, площадка за открито компостиране, нова клетка за депониране, ретензионен басейн и пречиствателна станция. В рамките на Регионалното депо е обособена и площадка за сепариране с изградена инсталация, която към момента се обслужва от външен оператор и осигурява сортиране на постъпващите рециклируеми отпадъци.

› Реклама
"С изграждането на новото депо се въведе разделно събиране на отпадъците на две фракции – отпадъци, годни за рециклиране, и такива, подходящи за компостиране. Подобна система се въвежда за първи път в България именно в Габрово. Във връзка със системата са разположени и подходящи съдове за смет – жълт и кафяв контейнер, брандирани с атрактивни изображения, което позволява на жителите на общината да се ориентират лесно при разделянето на отпадъците", подчертават от община Габрово.

В съответствие с водената екологична политика през юли т. г. община Габрово прибавя към автопарка си първия електрически автомобил за нуждите на администрацията. Електромобилът е с очакван годишен пробег от около 15 000 км и годишно спестяване на 1 677,84 кг емисии на въглероден диоксид. Общината има и одобрен за финансиране проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово", който предвижда закупуването на 14 нови автобуса, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт.
Габрово провежда устойчива и последователна политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Общо 8 училища и 13 детски градини са с въведени мерки за енергийна ефективност. С изпълнението на проект "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово" ще бъдат ремонтирани още два обекта, с което всички сгради общинска собственост от образователната инфраструктура ще бъдат с въведени мерки за енергийна ефективност. Със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, с цел повишаване нивото на информираност на гражданите, община Габрово организира множество и различни по характер срещи с граждани. По първоначалната допустимост на програмата броят на сградите със сключени договори за целево финансиране от 2015 г. е 37, като се очаква 35 от тях да са приключени до края на годината.

С разширяване на обхвата на допустимите за кандидатстване сгради, както и след проведените разяснителни кампании, интензивността на постъпващия интерес в общината нараства значително. Към настоящия момент интерес е заявен от над 200 сгради, а 171 са със сключен договор между Сдружението на собствениците (СС) и кмета на община Габрово, и са депозирани пред Българска банка за развитие. "В подкрепа и улесняване на целия процес за гражданите община Габрово създаде ГИС приложение за Програмата, чрез което те могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на СС до изпълнение на строителни дейности и въвеждане в експлоатация на сградите. Габрово е първата община в страната с подобно приложение. От момента на неговото публикуване то привлече изключително голям интерес", обясняват от общината.


 

ЕКООБЩИНА 2016
Като лауреат в ЕКООБЩИНА 2016 представители на общината имат възможността да се запознаят с добрите практики във Франция по отношение на устойчивото управлението на водите.

"По време на работно посещение в Лил и Ланс видяхме принципите на управление на водните ресурси и въведените иновации, и представихме Габрово с успешно изпълнения проект в сектор води. Тази година участваме в конкурса в категорията за енергийна ефективност на сградите. Инициативи като ЕКООБЩИНА са изключително полезни за насърчаване на добрите практики в българските общини и прекрасна възможност за обмен на успешни модели при управление на най-ценните ни природни ресурси и реализиране на устойчиви екологични политики", коментират от общинската администрация в Габрово.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Техники за минимизиране на отпадъците в индустриятаТехнически статии

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top