Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

20.09.2012, Брой 2/2012 / Стандарти / Отпадъци

  • Нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Стандарти

 

В средата на месец август т. г. влязоха в сила усъвършенстваните разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). ОЕЕО представляват един от най-бързо растящите потоци от отпадъци и предлагат значителни възможности за снабдяване на пазара с вторични суровини. Системното събиране и правилното третиране са предпоставка за рециклирането на материали като златото, среброто, медта и редките метали, които се съдържат в използвани телевизори, лаптопи и мобилни телефони. Новата директива бележи крачка напред по отношение на опазването на околната среда и дава решителен тласък на ефективното използване на ресурсите в Европа.

45% събираемост на ОЕЕО от 2016 г.
Съгласно нормативния документ, от 2016 г. се въвежда целево ниво на събираемост в размер на 45% от продаденото електрическо и електронно оборудване. На следващия етап — от 2019 г., нивото на събираемост трябва да достигне 65% от продаденото оборудване или 85% от генерираните от него отпадъци. Държавите-членки ще могат да избират по кой от тези два еквивалентни начина за измерване на нивото на събираемост желаят да докладват. От 2018 г. след съответна оценка на въздействието сегашният ограничен обхват на директивата ще бъде разширен, така че да включи всички категории отпадъци от електронно оборудване.

Директивата предоставя на държавите-членки инструменти за по-ефективна борба с незаконния износ на отпадъци. Незаконният превоз на ОЕЕО представлява сериозен проблем, особено когато е замаскиран като законен превоз на използвано оборудване, за да се заобиколят разпоредбите на ЕС относно третирането на отпадъци. Новата директива ще задължи износителите да проверяват дали оборудването работи и да представят документи за естеството на товар, чиято законност е под съмнение. Друго очаквано подобрение е намаляването на административната тежест чрез уеднаквяване на националните изисквания за регистриране и за изготвяне на доклади. Изискванията от страна на регистрите на държавите-членки към лицата, които генерират ОЕЕО, ще бъдат по-съгласувани.Понастоящем само една трета от отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС се събират разделно в рамките на документирана система. Сегашното целево ниво на събираемост в ЕС е 4 кг на глава от населението, което представлява около 2 млн. т от около 10 млн. т ОЕЕО, които се генерират всяка година в ЕС. Очаква се към 2020 г. обемът на ОЕЕО да нарасне на 12 млн. т. Амбициозната крайна цел на новата директива — 85% събираемост на всички генерирани ОЕЕО, ще гарантира през 2020 г. разделното събиране на приблизително 10 млн. т или около 20 кг на глава от населението в ЕС.

Предстоят изменения в действащото национално законодателство
Най-късно до 14 февруари 2014 г. държавите-членки ще трябва да въведат съответните изменения в действащото национално законодателство във връзка с ОЕЕО и да го приведат в съответствие с новата директива и новите цели. След това потребителите ще могат да връщат малки по размер ОЕЕО в големи магазини за търговия на дребно, освен ако не се установи, че съществуващи алтернативни схеми за събиране са най-малко също толкова ефективни. От датата на транспониране в националното законодателство към товари от използвано оборудване, за които има съмнение, че представляват незаконен превоз на отпадъци, ще се прилага обърната доказателствена тежест.


 

От 2016 г. ще се изисква държавите членки да гарантират, че 45% от продаденото на тяхна територия електрическо и електронно оборудване се събира.
От 2018 г. обхватът на директивата ще се разшири, така че да включи всички категории електрическо и електронно оборудване.

От 2019 г. целевото ниво на събираемост се повишава на 65% от продаденото електрическо и електронно оборудване или на алтернативното ниво от 85% от генерираните отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Някои държави членки ще могат да се ползват от дерогация от новите цели за ограничен период от време, когато това е оправдано поради липса на необходимата инфраструктура или ниско равнище на използване на електронно оборудване. Комисията ще използва предоставените от новата директива правомощия, за да уеднакви сроковете, в които производителите ще трябва да представят доклади до националните регистри, както и формата за регистриране и докладване. Комисията ще извърши преглед на някои изменения, които се приемат с новата директива, например по отношение на обхвата, за да идентифицира евентуални нежелани ефекти.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.

Автоматизация в ПСОВТехнически статии

Автоматизация в ПСОВ

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.

Технологии за третиране на сметищен газТехнически статии

Технологии за третиране на сметищен газ

Основна част от емисиите от съвременните депа се изпускат през системата за управление на сметищния газ, която може да включва съоръжения за факелно изгаряне и/или за оползотворяване на газа, и от повърхността на депото. Оборудването в системата за управление на газа до голяма степен елиминира метана и летливите органични съединения, но ползването му може да доведе до получаването на допълнителни продукти от горенето.

Нови изисквания относно ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО

Eвропейската комисия публикува изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).С директивата от 8 юни 2011 г.

Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

О т 1 януари т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top