Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

23.05.2013, Брой 1/2013 / Стандарти / Отпадъци

 

Вкрая на миналата година бе приета нова Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ. бр.85 от 6 ноември 2012 г.). С Наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното им събиране, многократна употреба и рециклиране, и се регламентират изискванията за предотвратяване на вредното им въздействие върху околната среда.

Изисквания към производителите
Изискванията към производството на опаковки е да имат минимално тегло и обем до степен, при която опаковката обезпечава безопасността и хигиената на опакования продукт. Необходимо е свеждането до минимум на вредните и опасните вещества и материали в състава и в компонентите на опаковките по отношение на образуваните емисии, пепели или инфилтрат, когато отпадъците или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки се изгарят или депонират. Опаковките трябва да се произвеждат по начин, който дава възможност за рециклиране на съответен процент от теглото на използваните материали и влагането им в същите опаковки или в други продукти в съответствие с действащите стандарти. Отпадъците от опаковки, предназначени за изгаряне с оползотворяване на енергията, трябва да притежават калорична стойност, която да позволи оптимизиране на процеса на енергийното им оползотворяване. От своя страна, биоразградимите отпадъци от опаковки трябва да са съставени от материали, позволяващи физично, химично, термично или биологично разграждане, така че в процеса на компостиране по-голямата част от съответния материал да се разгражда до CO2, биомаса и вода.

В наредбата са посочени изискванията и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на отпадъците по цялата верига, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране. Наредбата въвежда публичен регистър, регламентиращ реда и условията за регистриране на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички.Събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки
Наредбата разглежда обстойно събирането и рециклирането на отпадъците от опаковки. Освен количествените цели за материално рециклиране, се въвеждат минимални цели за обхванато население, които да се постигат от организации по оползотворяване в съответствие с пазарния им дял, изчислен на четиримесечие. Минималната цел за обхванато население е 6 млн. жители, като задължително се включват курортните селища и всички населени места с над 5000 жители. Пазарният дял се изчислява в зависимост от количествата опаковки, пуснати на пазара от членовете на съответната организация по оползотворяване.


 

Задълженията на местните власти
В наредбата са посочени и задълженията на местните власти: сключване на договори с организациите по оползотворяване или лица, притежаващи разрешение, регистрационен документ или комплексно разрешително, съвместно разработване на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от опаковки и забрана съдовете за битови отпадъци да са в жълт, син или зелен цвят. Кметът може да организира собствена система за РСО само в случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване. В неговите задължения е и представянето на изготвена и утвърдена от общинския съвет програма за управление на отпадъците от опаковки на територията на общината, която включва предварителен разчет на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки по видове материали и източници на събиране.

Изисквания към системите за разделно събиране
С наредбата се въвеждат задължителни изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Системите включват: зелени, жълти и сини съдове за събиране на отпадъци от опаковки, които трябва да са различни от тези за битови отпадъци, както и площадки и съоръжения за извършване на дейностите по предварително третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки, включително инсталации за сепариране на отпадъци, специализирана и транспортна техника, обезпечаваща функционирането на съоръженията за предварително третиране. Всяко съоръжение за предварително третиране на отпадъци от опаковки трябва има издадено разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението от съответния компетентен орган, а капацитетът му трябва да отговаря на обемите на конкретната система и да осигурява технически отделно сепариране на всички основни видове отпадъци от опаковки.

Във връзка с отчетността на пуснатите на пазара опаковки се въведе краен срок за заплащане на лицензионното възнаграждение на организацията за предходната година. Ако членовете на организацията не са заплатили вноските си до 20 февруари, тя няма право да ги включи в отчета за изпълнение на целите, т. е. всички фирми следва да са заплатили дължимите възнаграждения за предходната година до тази дата.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Депозитни системи за отпадъци от опаковки

Изискванията за управление на отпадъците от опаковки в ЕС се определят с Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя поставя и цели за тяхното рециклиране и оползотворяване.

КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленостПроекти

КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленост

Фирма КАМ е създадена през 1999 г. От 2004 г.

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродуктиТехнически статии

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиEжегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн.

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталацииСтандарти

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, транспонира изискванията на Директива 2010/75/ЕО по отношение на горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, в частност – на нормите за допустими емисии на вредни вещества. Етапите на привеждане на големите горивни инсталации у нас в съответствие с изискванията на нормативния документ са описани в поместения в глава трета Преходен национален план.

Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториСтандарти

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в атмосферата.

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

В края на миналата година влезе в сила Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО), както и създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО.

Екоинвест, Орлин Тасев: Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбатаФирмени статии

Екоинвест, Орлин Тасев: Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбата

Управителят на Екоинвест говори за икономическия и екологичния ефект от въвеждането на новата Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top