МС одобри проекта на ОП Околна среда 2014-2020 г.

06.01.2015, Брой 4/2014

 

Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС през програмния период.

Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух.

Общият бюджет на оперативната програма е 1 770 381 342 евро, в т. ч. европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро от националния бюджет, разпределени между приоритетните оси, както следва: Води - 1216 млн. евро,  Отпадъци - 268 млн. евро, Натура 2000 и биоразнообразие - 101 млн. евро, Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища - 78 млн. евро, Подобряване качеството на атмосферния въздух - 58 млн. евро, Техническа помощ - 47 млн. евро.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top