МОСВ, Александър Иванов: Търсят се екологични и икономически целесъобразни алтернативни решения за оползотворяване на утайки

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Интервю /

 

Александър Иванов, младши експерт в отдел ""Управление на битови и строителни отпадъци"", дирекция ""Управление на отпадъците и опазване почвите"", Министерство на околната среда и водите

Бихте ли очертали накратко действащата нормативна рамка в областта на управлението на утайки в България и ЕС?
Основната правна рамка за оползотворяване на утайки от отпадъчни води от населените места в ЕС е осигурена от Директивата относно утайките от отпадъчни води. При условие, че употребата им е съобразена с определени изисквания, тази директива дава право на всяка държава членка да оползотворява утайки от отпадъчни води в земеделието.

Следвайки европейския правен опит в сферата на защитата на околната среда и отпадъците, България също регулира оползотворяването на утайки от отпадъчни води върху земеделски почви в национален мащаб.

 Сега действащото национално законодателство за въвеждане на изискванията на Европейската директива за утайките от отпадъчни води на територията на страната е прието с Постановление на Министерски съвет от 14.12.2004 г. ""Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието"" и влиза в сила след обнародването й в Държавен вестник бр. 112/23.12.2004 г. (МОСВ, 2011 г.).

Във връзка с ефективното прилагане на законодателството в областта на управление на отпадъците и по-точно - управлението на утайки от ПСОВ, Министерството на околната среда и водите разработи Национален план за управление на утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води в България за периода 2014-2020 г., ръководство за операторите на ПСОВ при изграждането на инсталации за преработване на утайки и технически указания за възможностите за оползотворяване на утайки, използвайки най-добрите налични техники (НДНТ).Кои са най-сериозните предизвикателства по посока управлението на утайки от ПСОВ у нас и какви технологични възможности за преодоляването им съществуват?
Сериозно предизвикателство е да постигнем драстично намаляване на количеството утайки, постъпващи на регионалните депа за неопасни отпадъци. Тъй като обезвреждането на утайки чрез депониране е най-неекологичното и най-неефективно от финансова гледна точка решение, то трябва да бъде постепенно намалявано и окончателно преустановено през следващите години.

Трябва да се търсят алтернативни варианти за оползотворяване на утайки. Те могат да бъдат съвместно третирани в съоръжения за биологично третиране на биоотпадъци (съоръжения за компостиране), с цел производството на висококачествен компост. Към момента изграждането на подобни инсталации за рециклиране и материално оползотворяване на отпадъците са приоритетни за България. Друг начин за третиране на утайките е в съоръжения за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергията.

Освен финансовите ограничения, проблеми са и липсата на достоверни данни за утайките, както и недостатъчното познания от страна на някои оператори. Понякога лошото управление на самия пречиствателен процес на отпадъчните води води до недобро качество на получените утайки.

Мерките за контрол на замърсяванията и мониторингът на процесите в ПСОВ обикновено имат решаващо значение за качеството. Необходимо е да се подобрят управленските практики, защото от тях зависят в голяма степен възможностите за добро планиране и инвестиционните решения.

Какви са прогнозните екологични и икономически ползи от изпълнението на Националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на територията на България за периода 2014-2020 г.?
В резултат на правилното прилагане на стратегическия план се очаква: намаляване на количеството депонирани утайки и свързаните с тях негативни въздействия върху околната среда; повишаване на ресурсната ефективност от използването на утайки като органичен ресурс и принос към енергийната ефективност чрез оползотворяване на утайките за производство на електроенергия.

Очаквани екологични ползи са и оптимизирането на цялостните разходи по управлението на утайките и услугата за водопотребление като цяло, както и прилагане на съвременната политика по управление на отпадъците, в т.ч. на утайките от ПСОВ, съгласно европейското и националното законодателство.


 

Какви конкретни мерки ще бъдат предприети за постигане на целите на стратегическия план?
При изготвянето на Националния план за управление на утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води в България са предвидени краткосрочни мерки, които обхващат периода до 2016 г., средносрочни - до 2018 г. и дългосрочни - до 2020 г. и след това. Важен елемент от краткосрочния пакет мерки е осигуряването на мрежа от акредитирани лаборатории за анализ на утайките, както и създаването на независима организация за осигуряване на качеството, включително разработването на независим знак за качество за произведения от утайки компост.

Съгласно изискванията на Европейска Директива 2001/77/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар в средносрочен план ще трябва да се обмисли приемането на някои мерки за насърчаване прилагането на технологии за комбинирано производство на биогаз, електро- и топлоенергия от анаеробната ферментация на утайките от ПСОВ.

В периода до 2020 г. и след това все по-голямо внимание ще се обръща на алтернативните възможности за оползотворяването на утайките за получаване на енергия, а на дневен ред ще излезе необходимостта от допълнителна инфраструктура, която да улесни допълнителното стабилизиране (обезводняване и сушене) на утайките, както и техния транспорт.

Кои са оптималните техники и технологии за третиране, обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ с оглед влиянието им върху околната среда и икономическата им целесъобразност?
Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или окончателно обезвреждане на утайки от отпадъчни води се свеждат до: оползотворяване върху земеделски площи; за рекултивация на нарушени терени; оползотворяване чрез термични процеси. Оползотворяването върху земя включва възможностите за оползотворяване на утайките в земеделието или рекултивация и възстановяването на нарушени терени (рудници, кариери, стари депа) и може да бъде предхождано от процеса компостиране.

Компостирането на утайки е лесно управляем процес и с по-ниски разходи, но е необходимо строго спазване на определени стандарти за самите утайки и почвите, където ще се ползва компостът. Той може да се използва за подобряване на почвеното плодородие като заместител на изкуствените торове, като осигурява подобряване на структурата на почвата и задържането на вода при проблемните почви.

Термичното оползотворяване на утайките може да се осъществи посредством подготвянето им за вторично гориво и съвместното им изгаряне в промишлени съоръжения, или чрез изгаряне или друг вид термично третиране в специално изградени инсталации с производството на енергия.

Други потенциални приложения на утайките от ПСОВ са като: заместител на въглища в производството на електроенергия и в производството на цимент; биогорива; възобновяеми енергийни източници и ресурси; за рехабилитация на неплодородни почви; в градинарството и озеленяването и др.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВТехнически статии

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Характерно за почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този начин замърсителят се сепарира от течната фаза и се получават утайки с високо съдържание на замърсители.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top