Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

01.03.2023, Технически статии / Отпадъци

  • Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци
  • Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци
  • Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

Технически статии

 

Новите тенденции в управлението на отпадъци отговарят на нарастващите потребности на индустрията от автономни процеси, дигитализация и устойчивост. Секторът автоматизира все повече процеси, сред които сортирането, събирането и обезвреждането на отпадъците. В помощ на тези процеси производителите на оборудване разработват иновативни решения като роботизирани рециклиращи машини, които сортират отпадъците чрез алгоритми, включващи изкуствен интелект, дронове, следящи депата и измерващи качеството на въздуха около тях и много други.

В допълнение бизнесът проучва начини за внедряване на устойчиви материали, продукти с "кръгов" дизайн, биоразградими опаковки и др., за да даде възможност за реализирането на затворена верига на доставки. Базирани на блокчейн решения проследяват жизнения цикъл на материалите с цел оптимизиране на ефективността на рециклиране и отклоняване на отпадъците от депата. Фокусът не е само върху подобряване на цялостната ефективност на дейностите по управление на отпадъци, но и върху постигането на устойчивост с минимум замърсяване.

 

Изкуствен интелект

Управлението на отпадъци е многоетапен процес, включващ планиране на дейностите по събиране, извозване и сортиране. Огромните количества отпадъци затрудняват тази задача в значителна степен. Интегрирането на изкуствен интелект в работните потоци автоматизира управлението на отпадъци и подобрява оперативната ефективност. Стартъп компании предлагат например базирани на изкуствен интелект решения, които определят оптималния маршрут за сметосъбиращите камиони, което спестява разходи за гориво и минимизира закъсненията поради задръствания. В допълнение се предлагат и автономни сместосъбиращи камиони с изкуствен интелект, които редуцират риска от наранявания на работниците.

Алгоритми за компютърно зрение и машинно самообучение дават възможност и за интелигентно сортиране въз основа на разпознаване на различните типове и размери на материалите. Това повишава точността и скоростта на сортиране, особено за компаниите, рециклиращи пластмаса.

Платформи, базирани на изкуствен интелект, се използват и за поддържане на нормалната експлоатация на съоръжения за опасни отпадъци чрез непрекъснато следене на работните условия.


› РекламаРоботизация

Ръчното сортиране на отпадъци е времеемък процес, а неефективността на персонала води до увеличаване на количеството отпадъци, постъпващо в депата. Поради тази причина съоръженията за третиране на отпадъци използват роботи за справянето с това предизвикателство. Индустриални роботи, оборудвани със сензори, компютърно зрение и изкуствен интелект, автоматизират  процесите по сепариране на отпадъците, гарантирайки обезвреждане, подходящо за съответния материал. Роботите работят по-бързо и могат да повдигат по-тежки предмети в сравнение с работниците, а също така те могат да се използват и за събиране на отпадъци от плажове и морета.

Дронове пък се използват за мониторинг на въглеродните емисии и нивата на замърсяване около депата, позволявайки предприемането на проактивни действия при регистриране на отклонения.

 

Internet of Things

При конвенционалните методи за сметосъбиране маршрутите и графиците са опредлени предварително. В резултат сметосъбиращите камиони често минават или когато контейнерите са все още празни, или когато вече преливат от отпадъци. Базираният на IoT мениджмънт на отпадъци позволява следене на контейнерите за отпадъци в реално време. Това е предпоставка за навременно сметосъбиране и обезвреждане, без да се стига до преливащи от отпадъци контейнери.

За проследяване на сметосъбиращите камиони пък се използват RFID тагове, което позволява вземането на по-добри решения и оптимизиране на процеса на планиране.

 

Кръгова икономика

Кръговата икономика гарантира минимум отпадъци благодарение на повторната употреба и преработването на съществуващи продукти до нови суровинни материали или продукти. Това позволява оптимално оползотворяване на материалите, вместо да се изхвърлят преди да е настъпил краят на експлоатационния им живот.

Днес компаниите проектират продуктите си така, че да имат по няколко жизнени цикъла. Производителите използват индустриалните си отпадъци за създаването на нови продукти. Инсталациите за енергия от отпадъци пък обработват твърдите отпадъци до получаването на пара за генерирането на енергия. Брандовете също внедряват устойчиви опаковки, използвайки екологосъобразни материали с цел оказване на минимален ефект върху околната среда.Усъвършенствано рециклиране

Съоръженията за третиране на отпадъци внедряват усъвършенствани решения за рециклиране като скенери за разпознаване на материали, автономни системи за повдигане на отпадъци и др., които подобряват оперативната ефективност. Подобни решения повишават качеството на отпадъчния поток и позволяват на рециклиращите предприятия да възстановят повече материали чрез механична обработка.

Иновации в химичното рециклиране пък дават възможност за рециклиране на материалите, без да се губи качеството им. Това елиминира необходимостта от първични суровинни материали, подпомага кръговата икономика и дава по-висока икономическа стойност на регенерираните материали.

 

Big Data и аналитични инструменти

Управлението на отпадъци е процес, при който внедряването на големи масиви от данни и аналитични инструменти повишава оперативната ефективност в значителна степен. Данните от сензорите на интелигентните контейнери за отпадъци предоставят ценна информация за честотата на сметоизвозване спрямо локацията. По този начин сметосъбиращите компании могат да идентифицират типа на отпадъците на база специфичното им местоположение, както и да осигурят навременното им извозване. Големите масиви от данни позволяват на компаниите и да изчисляват и управляват въглеродните си емисии от извършваните дейности с отпадъци.


 

Технологии за биологично разграждане

Технологиите за биологично разграждане използват естествени механизми за разлагането на органичните материали до ценни продукти. Полученият компост може да се използва като почвен подобрител и за предотвратяване на ерозията на почвата.

Наблюдава се също и преход към използването на биобазирани пластмаси. В допълнение се появяват и иновативни компостируеми материали, които позволяват реализирането на концепцията за нулеви отпадъци. Това гарантира оползотворяването на органичната материя, което води до редуциране на количествата отпадъци, постъпващи в депата.

 

Блокчейн

Блокчейн технологията осигурява отговорно управление на отпадъците, като внася прозрачност и проследимост във веригата на стойността. Проследяването на отпадъците позволява и постигане на съответствие с регулаторните изисквания. Така повече отпадъци се отклоняват от депата.

Блокчейн технологията също верифицира информацията за третирането на отпадъците на всеки етап. Това улеснява приемането на отпадъците от крайния им получател и гарантира сигурността на транзакциите.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през априлБизнес

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през април

Около 230 изложители ще представят своята строителна техника, оборудване и системи за рециклиране в реалистични процеси или на фирмените си щандове, или в една от петте демонстрационни строителни площадки и специални тематични зони.

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?Бизнес

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?

Как да се справим с пластмасовите отпадъци, които генерираме, е въпросът, който индустрията за управление на отпадъци си задава много преди пандемията да доведе до отделянето на още повече отпадъци от очакваното. Един от вариантите може да бъде химичното рециклиране, но повечето експерти не смятaт тази опция за икономически целесъобразна. Организацията Alliance to End Plastic Waste (Алиансът) поръча проучване на Eunomia Research & Consulting, разглеждащо в детайли пиролизата.

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?Бизнес

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?

Планираното развитие на електрическата мобилност ще повиши търсенето на батерии, като според прогнозата на Международната агенция по енергетика то ще се увеличи 17-кратно между 2019 и 2030 г. Това повдига множество въпроси, свързани с използваните за производството на тези батерии материали – какви ресурси са включени, какви въздействия оказва добивът им върху околната среда, могат ли да бъдат рециклирани?

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисииБизнес

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии

С включването на инсинераторите в ETS компаниите ще са задължени да закупуват емисионни кредити за всеки тон въглероден диоксид, който те отделят при третиране на битови и промишлени отпадъци. Очаква се този допълнителен разход да насърчи предотвратяването на генерирането на отпадъци и рециклирането им, което ще стане по-конкурентоспособно от изгарянето.

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в ПакистанФирмени статии

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

В сътрудничество с фирма Електроинвент Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите на Хавалпур, Бахавалпур, Бхавалнагар, Рахим Яар Кан и Лодран – Пакистан.

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часаИновации

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часа

Откритието може да реши един от най-наболелите екологични проблеми – какво да се прави с милиардите тонове пластмасови отпадъци, натрупващи се в депата и замърсяващи почвите и водите.

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъцитеБизнес

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъците

Обществената консултация ще продължи до 16 август т. г. и ще се фокусира върху следните области: предотвратяване (включително редуциране на хранителните отпадъци), разделно събиране, отпадъчни масла и текстил и прилагане на йерархията за управление на отпадъците и на принципа "замърсителят плаща".

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преходСъбития

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

Най-добрите "зелени" технологични решения ще бъдат показани в залите на изложбения център на Italian Exhibition Group (IEG) в Римини между 8 и 11 ноември т. г.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top