Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

22.03.2012, Брой 1/2012 / Бизнес /

  • Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим
  • Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Бизнес

 

Протоколите от изпитването на показатели от обхвата на акредитация, издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на ЕС

Изпитвателна лаборатория Екология (ИЛЕ) към производителя на минерални торове, неорганични и органични химически продукти Неохим е създадена през 2004 г. в отговор на нарасналия по обем мониторинг на компонентите на околната среда, свързано с издаденото Комплексно разрешително №8/2004 на предприятието.
“ИЛЕ извършва изпитвания, включително вземане на проби на: води - отпадни, промишлени, охлаждащи, битово-фекални, повърхностно течащи, дъждовни, питейни и природни и емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници”, информира г-жа Мария Хубенова, ръководител Изпитвателна лаборатория Екология към Неохим.

„В обхвата на акредитация са включени води – повърхностни, питейни, охлаждащи, отпадни, битово-фекални,

промишлени води по 28 показателя
и въздух - емисии на вредни вещества в отпадъчни газове по 12 показателя. Протоколите от изпитването на различни показатели, издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на Европейския съюз”, допълва тя.
Съгласно националното законодателство, измерванията, свързани със собствените периодични измервания на обекти, които формират емисии, трябва да бъдат извършени от акредитирани лаборатории.

„За производствата на различните продукти съществуват най-добри налични техники, в които са посочени норми за характерните за тях показатели. Тяхното спазване гарантира ефективното използване на природните ресурси и опазването на околната среда. За производството на Неохим особено важни са показателите за съдържание на различни форми на азот в отпадните води, показателите за прах и азотни оксиди в отпадните газове”, разказва ръководител ИЛЕ.

В лабораторията се използват съвременни технически средства за измерване и изпитване, производство на реномирани фирми в областта на лабораторното оборудване. Те са калибрирани в акредитирани лаборатории и имат валидни свидетелства за това. По този начин се осигурява проследимост до основните единици от Международната система измервателни единици (SI).

Според г-жа Мария Хубенова, ценна придобивка за дейността на лабораторията и дружеството са 
- газовият хроматограф за определяне на въглеводородния индекс на нефтопродукти във води и
- газовият хроматограф за определяне съдържанието на диазотен оксид в емисии във въздуха.

„В началния период след своето създаване, лабораторията обслужваше изключително Неохим, поради големия брой химически инсталации и многобройните измервания на показатели на емисии от тях. В последствие разширихме обхвата на акредитация с измерване на показателите метанол и формалдехид в отпадни газове и в момента сме единствената българска акредитирана лаборатория, която предлага измерване на тези показатели.С нарастване на екологичните изисквания към производствата от 2004 г. насам, наблюдаваме едно

значително търсене на услугите на акредитирани лаборатории
от страна на промишлените предприятия, строителни и хотелиерски фирми, преработвателни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, предприятия за рибовъдство и аквакултури, дървопреработвателни фирми и др.”, коментира Мария Хубенова.

Тя споделя, че освен в Неохим, услугите на лаборатория Екология се търсят от многобройни клиенти – фирми, които имат задължения за мониторинг на води и въздух.
„Не сечи клона, върху който седиш”, казва една хубава народна поговорка. А клонът, върху който седи човечеството, това е природата – почвата, въздухът и водите заедно с населяващите ги животински и растителни организми. Времето, в което живеем - ХХI век, е епоха на изключителни научни и технически постижения”, разсъждава г-жа Хубенова. „В наши дни замърсяването на почвата, водите и въздуха е световен проблем. Затова всички трябва да се грижим за екологичното равновесие. Опазването на околната среда трябва да е един от основните принципи в политиката на всяко производство. Така както Неохим се стреми да запази хармонията в отношенията природа - човек.

Несъмнено лабораторният контрол в едно производство е ""очите и ушите"" на технологичния персонал. Чрез лабораторни анализи на проби непрекъснато се следи качеството на продукта, ефективността на производствените процеси, емисии във въздуха и водите. Своевременната информация от лабораторния контрол спомага за намаляване загубата на ресурси, санкции за замърсяване на околната среда, намаляване количествата на отпадъците и др.”, очертава детайли от работата на ИЛЕ г-жа Хубенова.


 

В заключение, ръководител Изпитвателна лаборатория Екология към Неохим заявява, че модерните мощности правят производствата на Неохим едни от най-екологосъобразните сред сродните предприятия в България. „Доказателство за отговорността ни към природата е сертифицираната през 2008 година

система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14001
Голяма част от предприятията  в региона са наши доставчици или потребители на нашите продукти и услуги. При избора на доставчици ние прилагаме и критерии, свързани с опазването на околната среда. С цел да упражним съответно влияние върху потребителите на произвежданите от нас продукти, предоставяме информация по отношение на методите за правилното им третиране и мерки за опазване на околната среда. Фактът, че все повече производители в региона ползват услугите на ИЛЕ, за да се информират за влиянието на дейността им върху околната среда, е показател за повишената им отговорност”, допълва тя.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?Бизнес

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?

Планираното развитие на електрическата мобилност ще повиши търсенето на батерии, като според прогнозата на Международната агенция по енергетика то ще се увеличи 17-кратно между 2019 и 2030 г. Това повдига множество въпроси, свързани с използваните за производството на тези батерии материали – какви ресурси са включени, какви въздействия оказва добивът им върху околната среда, могат ли да бъдат рециклирани?

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисииБизнес

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии

С включването на инсинераторите в ETS компаниите ще са задължени да закупуват емисионни кредити за всеки тон въглероден диоксид, който те отделят при третиране на битови и промишлени отпадъци. Очаква се този допълнителен разход да насърчи предотвратяването на генерирането на отпадъци и рециклирането им, което ще стане по-конкурентоспособно от изгарянето.

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъцитеБизнес

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъците

Обществената консултация ще продължи до 16 август т. г. и ще се фокусира върху следните области: предотвратяване (включително редуциране на хранителните отпадъци), разделно събиране, отпадъчни масла и текстил и прилагане на йерархията за управление на отпадъците и на принципа "замърсителят плаща".

Пътният транспорт и битовото отопление продължават да са водещите замърсители на въздуха в ЕСБизнес

Пътният транспорт и битовото отопление продължават да са водещите замърсители на въздуха в ЕС

Пътният трафик е основен източник на замърсяване на атмосферния въздух в Западна и Северна Европа, като 6 държави (Австрия, Дания, Финландия, Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство) го посочват като единствена причина за регистрираните превишения

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълноБизнес

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълно

Ситуацията с рециклирането на PET бутилки варира в рамките на континента, като някои държави постигат високи нива, основно благодарение на наличието на депозитни системи, докато при други държави, в които има единствено системи за разделно събиране, нивата на рециклиране са по-ниски.

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурсиБизнес

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурси

По традиция много национални и международни асоциации активно участват в оформянето на програмата на изложението – дали като изложители, със специални изложби, демонстрации на живо, обиколки или лекции.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top