Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

22.03.2012, Брой 1/2012 / Бизнес /

  • Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим
  • Изпитвателна лаборатория Екология в Неохим

Бизнес

 

Протоколите от изпитването на показатели от обхвата на акредитация, издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на ЕС

Изпитвателна лаборатория Екология (ИЛЕ) към производителя на минерални торове, неорганични и органични химически продукти Неохим е създадена през 2004 г. в отговор на нарасналия по обем мониторинг на компонентите на околната среда, свързано с издаденото Комплексно разрешително №8/2004 на предприятието.
“ИЛЕ извършва изпитвания, включително вземане на проби на: води - отпадни, промишлени, охлаждащи, битово-фекални, повърхностно течащи, дъждовни, питейни и природни и емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници”, информира г-жа Мария Хубенова, ръководител Изпитвателна лаборатория Екология към Неохим.

„В обхвата на акредитация са включени води – повърхностни, питейни, охлаждащи, отпадни, битово-фекални,

промишлени води по 28 показателя
и въздух - емисии на вредни вещества в отпадъчни газове по 12 показателя. Протоколите от изпитването на различни показатели, издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на Европейския съюз”, допълва тя.
Съгласно националното законодателство, измерванията, свързани със собствените периодични измервания на обекти, които формират емисии, трябва да бъдат извършени от акредитирани лаборатории.

„За производствата на различните продукти съществуват най-добри налични техники, в които са посочени норми за характерните за тях показатели. Тяхното спазване гарантира ефективното използване на природните ресурси и опазването на околната среда. За производството на Неохим особено важни са показателите за съдържание на различни форми на азот в отпадните води, показателите за прах и азотни оксиди в отпадните газове”, разказва ръководител ИЛЕ.

В лабораторията се използват съвременни технически средства за измерване и изпитване, производство на реномирани фирми в областта на лабораторното оборудване. Те са калибрирани в акредитирани лаборатории и имат валидни свидетелства за това. По този начин се осигурява проследимост до основните единици от Международната система измервателни единици (SI).

Според г-жа Мария Хубенова, ценна придобивка за дейността на лабораторията и дружеството са 
- газовият хроматограф за определяне на въглеводородния индекс на нефтопродукти във води и
- газовият хроматограф за определяне съдържанието на диазотен оксид в емисии във въздуха.

„В началния период след своето създаване, лабораторията обслужваше изключително Неохим, поради големия брой химически инсталации и многобройните измервания на показатели на емисии от тях. В последствие разширихме обхвата на акредитация с измерване на показателите метанол и формалдехид в отпадни газове и в момента сме единствената българска акредитирана лаборатория, която предлага измерване на тези показатели.С нарастване на екологичните изисквания към производствата от 2004 г. насам, наблюдаваме едно

значително търсене на услугите на акредитирани лаборатории
от страна на промишлените предприятия, строителни и хотелиерски фирми, преработвателни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, предприятия за рибовъдство и аквакултури, дървопреработвателни фирми и др.”, коментира Мария Хубенова.

Тя споделя, че освен в Неохим, услугите на лаборатория Екология се търсят от многобройни клиенти – фирми, които имат задължения за мониторинг на води и въздух.
„Не сечи клона, върху който седиш”, казва една хубава народна поговорка. А клонът, върху който седи човечеството, това е природата – почвата, въздухът и водите заедно с населяващите ги животински и растителни организми. Времето, в което живеем - ХХI век, е епоха на изключителни научни и технически постижения”, разсъждава г-жа Хубенова. „В наши дни замърсяването на почвата, водите и въздуха е световен проблем. Затова всички трябва да се грижим за екологичното равновесие. Опазването на околната среда трябва да е един от основните принципи в политиката на всяко производство. Така както Неохим се стреми да запази хармонията в отношенията природа - човек.

Несъмнено лабораторният контрол в едно производство е ""очите и ушите"" на технологичния персонал. Чрез лабораторни анализи на проби непрекъснато се следи качеството на продукта, ефективността на производствените процеси, емисии във въздуха и водите. Своевременната информация от лабораторния контрол спомага за намаляване загубата на ресурси, санкции за замърсяване на околната среда, намаляване количествата на отпадъците и др.”, очертава детайли от работата на ИЛЕ г-жа Хубенова.


 

В заключение, ръководител Изпитвателна лаборатория Екология към Неохим заявява, че модерните мощности правят производствата на Неохим едни от най-екологосъобразните сред сродните предприятия в България. „Доказателство за отговорността ни към природата е сертифицираната през 2008 година

система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14001
Голяма част от предприятията  в региона са наши доставчици или потребители на нашите продукти и услуги. При избора на доставчици ние прилагаме и критерии, свързани с опазването на околната среда. С цел да упражним съответно влияние върху потребителите на произвежданите от нас продукти, предоставяме информация по отношение на методите за правилното им третиране и мерки за опазване на околната среда. Фактът, че все повече производители в региона ползват услугите на ИЛЕ, за да се информират за влиянието на дейността им върху околната среда, е показател за повишената им отговорност”, допълва тя.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

IFAT Мюнхен 2024 ще разгледа всички аспекти на кръговата икономикаБизнес

IFAT Мюнхен 2024 ще разгледа всички аспекти на кръговата икономика

В рамките на тазгодишното издание на водещото изложение за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини посетителите могат да очакват освен иновативни технологии за опазване на околната среда и дискусионни панели, лекции на експерти и демонстрации на живо.

ЕП прие нови правила за редуциране, повторно използване и рециклиране на опаковкиБизнес

ЕП прие нови правила за редуциране, повторно използване и рециклиране на опаковки

Евродепутатите искат да се забранят много тънките пластмасови торбички за пазаруване (с дебелина под 15 микрометра), освен ако употребата им не е наложителна поради хигиенни причини или не се използват като първична опаковка за насипни храни с цел да се предотвратят загубите на храна. Те предлагат също силно да се ограничи употребата на определени опаковки за еднократно ползване, като миниатюрните опаковки за тоалетни продукти в хотелите и фолиото за опаковане на куфари по летищата.

Публикуваха за обсъждане проект на преразгледания BREF документ за керамичната индустрияБизнес

Публикуваха за обсъждане проект на преразгледания BREF документ за керамичната индустрия

Концепцията за НДНТ е динамична, поради което преразглеждането на BREF документите е непрекъснат процес. Могат например да се появят нови мерки и техники – науката и технологиите непрестанно се развиват и нови или нововъзникващи процеси успешно се внедряват в индустриалните сектори.

Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерииБизнес

Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерии

В обхвата на регламента на Европейския парламент и на Съвета попадат всички батерии, включително всички негодни за употреба портативни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства, индустриални батерии, стартерни акумулаторни батерии (използвани предимно за превозни средства и машини) и батерии за леки транспортни средства (напр. електрически велосипеди, електрически мотопеди, електрически скутери).

По пътя към устойчивото производствоБизнес

По пътя към устойчивото производство

Поначало механичната обработка е процес, генериращ въглеродни емисии до определена степен, но напредничави компании като Mazak проактивни редуцират въглеродния отпечатък на фабриките, процесите и продуктите си в световен мащаб.

IFAT Eurasia отваря врати за пети път в Истанбул между 27 и 29 априлБизнес

IFAT Eurasia отваря врати за пети път в Истанбул между 27 и 29 април

Тази година форумът ще е домакин на над 370 изложители от цял свят, сред които Benli, Disan, Gea Westfalia, Hach Lange, Ideal Makina, İzaydaş, Oz-Kan, Tomra Sorting, Xylem и много други компании лидери в сектора, които ще представят най-новите си продукти и иновации за евразийския пазар.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top