Изпълнени са предварителните условия от споразумението за партньорство с ЕК

17.02.2017, Брой 1/2017

 

Министерският съвет прие Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения за четирите района на басейново управление за периода до 2021 г. С това са изпълнени предварителните условия от споразумението за партньорство между МОСВ и ЕК.

С плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) се регулира управлението и опазването на водите. Те включват програма от мерки, които ще осигурят устойчивото управление на водите в различни сектори, например енергетика, промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, регионално развитие.

Такива мерки са изграждане и реконструкция на ПСОВ, доизграждане на канализационни системи и водопроводни мрежи, закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци и др.

Основната цел на приетите планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) е по-висока степен на опазване на човешкото здраве и инфраструктурата, защита на околната среда, подобряване на готовността на населението и администрацията при настъпване на бедствени ситуации.

Тагове: МОСВ ПУРБ

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Корекция на речни коритаТехнически статии

Корекция на речни корита

Вижте кои са инженерните техники, осигуряващи достатъчен капацитет на речните корита за поемане на повишени водни потоци и гарантиращи, че рискът от наводнения е сведен до минимум.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвятБизнес

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят

Hа 17 ноември т. г.

Европейска схема за екомаркировкаПроекти

Европейска схема за екомаркировка

Eкомаркировката е доброволна инициатива за сертифициране на екологичните показатели на продукти и услуги. За присъждането на сертификат, тези продукти и услуги следва да отговорят на специфични критерии за редуциране на въздействието им върху околната среда, разработени за всяка от продуктовите групи.

Управление на водните ресурси в странатаТехнически статии

Управление на водните ресурси в страната

Нормативна рамка, отговорни институции, оценка на водните ресурси, състояние на хидротехническите съоръжения, дейности по превенция на риска     В съвременна Европа ефективното управление на водните ресурси се регламентира с различни директиви на Европейския съюз, на база на които всяка страна трябва да формира своята политика за управление и опазване на наличните водни ресурси. Интегрираното управление на водните ресурси е сред основните цели, които си поставя Рамковата директива за водите на ЕС - 2000/60/ЕС.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top