Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

17.02.2017, Брой 1/2017 / Технически статии / Отпадъци

  • Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

Технически статии

 

Bсе повече отпадъци се транспортират през границите на ЕС, както между държави членки, така и от и до страни извън съюза. Ръстът в трансграничната търговия с отпадъци през последните години е забележителен. Данните показват например, че експортът на отпадъци от чугун и стомана, и мед, алуминий и никел от страните членки се е удвоил в периода от 1999 до 2011 г., докато износът на отпадъци от ценни метали е нараснал трикратно, а на отпадъчни пластмаси – петкратно.

Експортът на опасни отпадъци пък се е увеличил повече от два пъти през периода 2000-2009 г. По последна информация на Евростат през 2014 г. от България са изнесени общо 16 864 тона отпадъци, от които 4927 тона опасни са били транспортирани до Германия, Турция, Гърция, Австрия и Румъния. През същата година пък в страната са внесени 55 963 тона опасни отпадъци, предимно от Румъния, Холандия, Сърбия, Македония и Австрия.

Нива на ръст от такъв мащаб водят до възникване на значителни възможности в екологично, социално и икономическо отношение. Трансграничното движение на отпадъци предоставя достъп до технологии за рециклиране и обезвреждане, които не са налични или чиято реализация е по-скъпа в страната източник. По този начин се редуцира и въздействието върху околната среда, и разходите за управление на отпадъците.

Освен това търговията с отпадъци увеличава употребата на отпадъчни материали в производствените дейности, като така се избягва нуждата от добив на първични суровини и се повишава ресурсната ефективност на икономиката като цяло.

В същото време трансграничното движение на отпадъци е свързано с разходи и рискове. Самият транспорт оказва въздействия върху околната среда, включително в резултат на използваната енергия. Важно е, разбира се, страната, която е крайна дестинация за отпадъците, да е склонна да ги приеме и третира по безопасен начин. Рисковете от нелегалния трансграничен превоз могат да бъдат изключително сериозни.

Принципи
Трансграничното движение на отпадъци се регулира на европейско и глобално ниво. На международно равнище износът и вносът на отпадъци се уреждат съгласно Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Конвенцията цели защита на човешкото здраве и околната среда от вредното въздействие на отпадъците, в частност опасните, като се обръща внимание както на трансграничния превоз, така и на подходящото управление на отпадъците.

Документът подчертава, че транспортирането на опасни отпадъци до развиващи се страни, които не разполагат с технология за обезвреждането им, не е устойчиво и екологосъобразно решение. Според една от ключовите разпоредби на Базелската конвенция, класифицираните като опасни отпадъци подлежат на процедура по нотификация преди пристъпване към трансграничен превоз.

Това означава, че износителят трябва да информира компетентните органи в държавите, от/в които се изнасят/внасят отпадъците, както и тези, през които те преминават транзитно. Информацията трябва да включва данни за вида, състава и количеството на отпадъка, за неговата дестинация и др.

Разпоредбите на Конвенцията са внедрени в европейското законодателство посредством Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци. Подходът на ЕС към износа и вноса на отпадъци се основава на четири основни принципа: отпадъците за крайно обезвреждане оказват по-голям натиск върху околната среда, отколкото предвидените за повторна употреба или рециклиране; те трябва да бъдат обезвредени в една от най-близо разположените подходящи инсталации; транспортът на отпадъци, предназначени за рециклиране, не е толкова строго регулиран (ако са опасни се следват специални процедури); износът на опасни отпадъци за възстановяване от ЕС до страни, нечленуващи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), е забранен, тъй като тези държави не притежават достатъчен капацитет за третирането им.

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Забранени са поставянето и съхраняването на опасни отпадъци в непочистени и недегазирани съдове, в които преди това са съхранявани други, несъвместими с тях отпадъци, смесването на опасни отпадъци с неопасни отпадъци и с други вещества, както и смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци, освен след писмено съгласие на компетентните органи. В случай на смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или вещества, притежателят на отпадъците следва да извърши тяхното разделяне, когато това е технически възможно.

Според националното законодателство транспортирането на опасни отпадъци се осъществява от притежателите им или само след сключен превозен договор между притежателя на отпадъка и превозвача. При предаване на опасни отпадъци за транспортиране те следва да се считат за опасен товар и превозният процес попада под изискванията на международните документи, отнасящи се до транспортиране на опасни товари и имащи силата на вътрешно законодателство.

Тези изисквания обхващат опаковането на товара, транспортно-съпроводителните документи, вида и обозначението на превозното средство, допускането за превоз, ограниченията, обучението на персонал и др.

Основните документи, които уреждат транспорта на опасни отпадъци са: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR); Правилникът за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID); Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN); Международният кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG); и Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO).

При транспортиране на опасни отпадъци износителят трябва да ги класифицира, опакова в опаковки, средства за едро пакетиране и резервоари, които се допускат за превоз на съответния вид отпадък и да маркира и етикетира опаковките в съответствие с изискванията на актуалните нормативни актове. Допуснатите до превоз опасни отпадъци следва да се транспортират с технически изправни специализирани или универсални превозни средства.Тенденции
Причините за огромния ръст в трансграничното движение на отпадъци са няколко, като на първо място може да се постави европейското законодателство. Със стартирането на единния пазар в ЕС през 1993 г. трансграничният превоз на товари, включително отпадъци, се улеснява до голяма степен. Политиките за възобновяема енергия пък са причина за засилената търговия с някои видове отпадъци, например дървесина.

Същевременно, през последните 20-30 години ЕС въвежда все по-стриктни правила, изискващи намирането на нови подходи за управление на отпадъците, като отклоняване на значителни количества от депата и пренасочването им за рециклиране. Тези промени безспорно са необходими, но за осъществяването им е нужна изцяло различна от ползваната досега инфраструктура за управление на отпадъците.

Когато такава не е изградена в даден регион или държава, износът на отпадъците в страни, разполагащи с необходимата технология, може да се окаже най-доброто временно решение.

Глобалните сили също играят важна роля в ръста на търговията и транспортирането на отпадъци. Бързият икономически растеж в някои държави създава силно търсене на суровини, особено в Азия, което в същото време води до покачване на цените на ресурсите в световен мащаб. С поскъпването на суровините, стимулът за рециклиране на отпадъци и получаване на енергия от изгарянето им става все по голям както в ЕС, така и извън него.

Макар износът и на опасни, и на неопасни отпадъци да се е увеличил през последните години, се забелязват разлики в движещите фактори и дестинациите за търговия. Опасните отпадъци остават предимно в рамките на ЕС, като се експортират главно до съседни държави. Основният катализатор за трансграничното движение на тези отпадъци е невъзможността за обезвреждането им на територията на страната, в която са генерирани.

Друг важен фактор е разликата в разходите за възстановяване или обезвреждане в отделните страни. В някои случаи съоръженията за обезвреждане на отпадъците в съседна страна може да са по-близо и по-евтини, отколкото вътрешните. За разлика от това, значителна част от неопасните отпадъци напускат границите на ЕС. В момента например Азия приема повечето от отпадъчните пластмаси, експортирани от страните членки на Съюза.


 

Рискове
Търговията с отпадъци може да създаде съществена финансова възвръщаемост и да позволи ефективна употреба на ресурсите, но може да доведе и до значителни вреди, какъвто е случаят с излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) например. ИУЕЕО обикновено се класифицира като опасен отпадък и следователно износът му от страни членки на ЕС до държави, които не участват в ОИСР, е нелегален.

Въпреки недостатъчните данни за търговия на ИУЕЕО в ЕС, има индикации, че значителна част от тези отпадъци се изнася към Западна Африка и Азия под формата на стоки втора употреба. ИУЕЕО е ценно, но скъпо за безопасна преработка, което създава стимул за изнасянето му към развиващите се страни, където разходите са по-ниски.

Тъй като работниците в тях често нямат подходящото оборудване и умения обаче, резултатът е значително замърсяване на околната среда и рискове за местното население, както и загуба на ценни материали. Основното предизвикателство в управлението на ИУЕЕО е ограничаването на нелегалния транспорт и гарантирането, че отпадъците се събират и третират подходящо в рамките на ЕС.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Оборудване за механично третиране на отпадъциТехнически статии

Оборудване за механично третиране на отпадъци

Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на отпадъците. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите материали.

Да Транс ООД - цялостен подход при управлението на опасни отпадъци

Фирма Да Транс ООД е утвърден специалист в областта на управлението на опасни отпадъци от производствена дейност в България. Компанията предоставя цялостни решения в тази сфера, които обхващат транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане.

Управление и рециклиране на опасни отпадъциТехнически статии

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Cпоред данни на Националния статистически институт всеки жител на страната генерира средно 430 кг битови отпадъци всяка година. В това число се включват и опасните отпадъци от домакинствата, които представляват сравнително малко количество (1%), но попадането им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Да Транс, Георги Джойков: Предлагаме екологично и напълно проследяемо управление на опасни отпадъци от фармацевтичната индустрияИнтервю

Да Транс, Георги Джойков: Предлагаме екологично и напълно проследяемо управление на опасни отпадъци от фармацевтичната индустрия

Управителят на фирма Да Транс разказва за ключовите предизвикателства по отношение на управлението на отпадъци от фармацевтичната промишленост.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top