Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Отпадъци

  • Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник
  • Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник

Технически статии

 

Cтартира проектът ""Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."".

Общият бюджет на проекта е 21 467 427,26 лв. От Европейския фонд за регионално развитие се отпускат 16 262 683,35 лв. Националното съфинансиране е в размер на 2 869 885, 30 лв., а община Перник участва в проекта с 2 334 858,61 лв. Обектът трябва да бъде изпълнен до края на 2014 г.

Предвижда се да бъде изградено депо за битови отпадъци и да се изградят инсталации за сепариране и компостиране на зелени отпадъци. С изграждането на депото ще се реши сериозният проблем с управлението на битовите отпадъци и ще се подпомогне въвеждането на съвременна интегрирана система за тяхното управление в регион Перник, съответстваща на изискванията на българското и европейското законодателство. Изпълнител на обекта е обединение ""Трейс - Кордеел - Перник"".

Регионалното депо ще обслужва общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън. В състава на шестте общини се включват 170 населени места. Отреденият терен се намира непосредствено до старото недействащо депо на гр. Перник в близост до квартал Тева.

Предвидената площадка от 140 дка представлява котлован, получен от депонираните земни маси при разкривките на рудниците. Теренът представлява безотточна негативна земна форма, запълнена с мощен пласт от разнородни почви (обратни минни насипи) с различен характер, но с голямо наличие на мергели, които при контакт с вода губят всякакви физико-механични качества.

На място се наблюдава наличие на подземни води, които се подхранват от дъждове, но основно от съседни водонаситени насипи. Това предполага непрекъснато отводняване чрез изпомпване както по време на строителство, така и по време на експлоатация. За целта е проектирана цялостна дренажна система, която се зауства в помпена станция, отвеждаща водите във водоприемник съществуващо дере 2-ра категория на около 1 км – Мошинско дере.За правилното функциониране на депото са предвидени: стопански двор, 4 клетки за депониране на неопасни отпадъци, съоръжения за третиране на чисти и инфилтрирани води, газоотвеждаща система, транспортни връзки, водоснабдяване и канализация, ел. захранване, хале за инсталация за сепариране на БО и инсталация за компостиране на ""зелени"" отпадъци.

Предвижда се да бъде изградено съвременно депо, което отговаря на изискванията за опазване на околната среда и ще допринесе за постигане на екологично равновесие в региона. Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към ПСОВ. За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в процеса на запълването и крайната му рекултивация.

Системата за повърхностна изолация на депото ще се състои от слой за газов дренаж; непропусклив слой (уплътнен глинен слой и геосинтетика); дренажна система и слой за рекултивация. За избягване на замърсяване на повърхностните води при експлоатацията на депото и за предотвратяване на повреди на самото депо, повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън депото чрез канали за повърхностни води. Предвижда се приемната зона да бъде оборудвана с биологично пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води.


 

На база събрана информация от 3-годишни отчети към РИОСВ на всички общини за количество и състав на БО и след инцидентните замервания на генерираните БО в общините Перник и Радомир, прогнозното количество на БО в региона за периода 2013- 2040 г. е приблизително 46 хил. т/год. От доставения общ БО средно годишно ще се отделят около 8 хил. т/год. рециклирани материали и около 2,9 хил. т/год. зелени отпадъци, които ще се компостират в съответните съоръжения, изградени на отредената площадка.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Депозитни системи за отпадъци от опаковки

Изискванията за управление на отпадъците от опаковки в ЕС се определят с Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя поставя и цели за тяхното рециклиране и оползотворяване.

Херболд: Решение за сепариране на чужди тела при рециклиране от Herbold Meckesheim

В линиите за рециклиране заедно с подавания материал често навлизат чужди тела. По-малките от тях водят до значително износване на мелниците във времето, а по-големите по размер могат да причинят и сериозна повреда на оборудването.

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс БиоФирмени статии

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.

Oбщина Шумен, инж. К. Радушева: Регионалното депо обуславя екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в районаИнтервю

Oбщина Шумен, инж. К. Радушева: Регионалното депо обуславя екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в района

Главният експерт Екология в община Шумен разказва за съоръженията за третиране на отпадъци, които функционират на територията на общината, и за най-мащабните и успешно реализирани проекти в тази насока.

Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион ПлевенИнтервю

Oбщина Плевен, инж. Павлина Иванова: Изгражда се регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен

Началникът отдел Екология в община Плевен разказва за реализацията на проекта за изграждане на системата за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на региона.

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците Интервю

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Директорът Екология и управление на отпадъците в община Пловдив представя настоящите и планираните проекти в областта на третирането на отпадъците на територията на общината.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top