Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас

23.05.2013, Брой 1/2013 / Проекти /

  • Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас
  • Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас
  • Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас

Проекти

 

Общината е в процес на реализация на инициативи на обща стойност над 145 млн. лева

Основен приоритет на община Бургас е провеждането на ефективна политика за превенция на околната среда от замърсяване на водите и почвите. За подобряването на екологичния статус на териториите с отчетени замърсявания на околната среда, са предприети мерки, чието комплексно влияние се отрази върху подобряване на жизнената среда, чрез подобряване на качеството на живот на населението, достигане на европейските екологични стандарти и запазване на богатата природа при устойчиво управление на ресурсите. Основните мерки в сферата на околната среда са насочени към подобряване на екологичната обстановка и обезпечаване на здравословна среда за населението, съхраняване и възстановяване на застрашени екосистеми, екологосъобразно използване на природните ресурси.

""Част от инвестиционните мерки, в които е съсредоточен най-голям финансов ресурс, са насочени към доизграждане и реконструкция на водопроводната мрежа на територията на община Бургас и към изграждане на канализационни мрежи и локални пречиствателни съоръжения, необходими за опазване чистотата на водите и биоразнообразието в района на Бургаските езера и Бургаския залив"", споделят от общината. ""Разработваме редица проекти, свързани с мерките за подобряване на ВиК инфраструктурата, за чието изпълнение се търси активно външно финансиране. В периода 2006 – 2010 г. беше реализиран мащабен воден проект ""Интегриран воден проект за гр. Бургас"", финансиран по програма ИСПА, за рехабилитация на водоснабдителната мрежа, доизграждане на канализацията и подмяна на участъци от магистралния водопровод с недостатъчен капацитет. Общата стойност на инвестициите е 21 млн. евро. На територията на най-големия жилищен комплекс “Меден рудник” се реализира друг мащабен инфраструктурен проект по програма ИСПА на стойност 6.5 млн. евро за реконструкция и разширение на ПСОВ – Меден рудник. За подобряване на ВиК мрежите в общината са подготвени и изпълнени 2 проекта по Техническа помощ на ОП Околна среда 2007-2013 г., целящи подготовката на цялостна техническа документация, необходима за изпълнение на инфраструктурни мерки, а именно: рехабилитация на водопроводната мрежа, изграждане на канализационни системи и локална ПСОВ за кв. Горно Езерово, гр. Бургас и за района на с. Рудник и м. с. Черно Море. През 2011 г. успешно приключи първият проект на община Бургас, изпълнен по ОП Околна среда 2007-2013 г.: ""Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател"" на стойност 6 млн. лева. Като резултат от реализацията на проекта, в кв. Долно Езерово са изградени 10 км канализационни мрежи и 1.3 км тласкател за отвеждане на водите до ПСОВ – Бургас. В рамките на същата оперативна програма

към момента се изпъл-няват още 5 проекта на обща стойност над 145 млн. лв.
които са насочени към подготовката и изпълнението на инвестиционни мерки за рехабилитация на водопроводната и изграждане на канализационната мрежа и локални пречиствателни съоръжения. Това са:

Проект № 58111-17-208 “Инвестиционни проекти за водоснабдителна и канализационна мрежа на Бургас – Меден рудник” - общ бюджет 16 305 757.13 лв. В обхвата на строително-монтажните работи са предвидени: подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет, реконструкция на 3 дъждоприемника и изграждане на Главен източен канализационен колектор, вкл. 2 бр. канални помпени станции; подмяна на над 13 км амортизирани стари водопроводни клонове и сградни водопроводни отклонения; рехабилитация на помпена станция “Победа” с подмяна на 2 броя амортизирани помпени агрегати и главно разпределително ел. табло; изграждане на 2.1 км нови водопроводни клонове; изграждане на 1,5 км нови канализационни клонове от битовата канализация; изграждане на 988 м дъждовна канализация.Проект № DIR-51011119-13-31 „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“ на стойност 19 132 711 лв. Договорът е двуетапен. При успешно реализиране на първи етап – проектиране, предстои подписване на споразумение за втори етап – строителство. Очакваните резултати от проекта са: изграждане на 6000 м нова битово-фекална канализационна мрежа; изграждане на 4140 м нова дъждовна канализация; изграждане на 6000 м нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията и изграждане на нова ПСОВ при доказана необходимост.

Проект № DIR-51011119-14-32 „Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. “Меден рудник”, гр. Бургас - 2 етап: разширение"" - общият бюджет е 23 313 852, 25 лв. Договорът също е двуетапен. Очакваните резултати от проекта са: изграждане на 8000 м нова смесена канализационна мрежа; изграждане на 8000 м нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията и разширение на съществуващата ПСОВ от 48 900 е.ж. съгласно нарастващото население на квартала.


 

Проект № DIR-51011116-22-64 „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово, гр. Бургас“ с общ бюджет 11 227 085.89 лв. Очакваните резултати от проекта са: изграждане на 9367 м нова битово-фекална канализационна мрежа; изграждане на 5906 м нова дъждовна канализация; рехабилитация на 9262 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията; изграждане на 1 бр. нова КПС и изграждане на нова ПСОВ за 3166 е. ж.
Проект № DIR-51011116-21-63 ""Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас"" на стойност 30 951 630.57 лв. Очакваните резултати от проекта са: изграждане на 44 876 м нова битово-фекална канализационна мрежа; изграждане на 8902 м нова дъждовна канализация; рехабилитация на 38 907 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията; изграждане на 3579 м нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията; изграждане на 2 бр. нови КПС и изграждане на нова ПСОВ за 10 560 е. ж.”, разказват от общинската администрация.

По Приоритетна ос 2 на ОП ""Околна среда 2007 – 2013 г."", община Бургас изпълнява проект № DIR-5102118-1-22 ""Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас"" на обща стойност 43 231 121.10 лв., който продължава до 25 април 2015 г. Проектът включва проектиране и изграждане на депо Братово – Запад и две претоварни станции в Несебър и Карнобат, в съответствие със съвременните европейски изисквания за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места с население около 400 000 души на територията на общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции; разделно събиране на специфични отпадъци и компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото.

Освен изброените проекти, общината участва в няколко проекта с национално финансиране чрез Предприятие за управление дейностите по опазване околната среда (ПУДООС) към МОСВ за разширение на канализационните мрежи и изграждане на локални пречиствателни съоръжения в съставните селища на община Бургас. По ПУДООС бяха изградени водопроводната мрежа на с. Драганово и канализацията на с. Маринка. В момента чрез Предприятието се финансира и проекта за ПСОВ в с. Маринка. Паралелно с това се предвижда влагане на собствени капиталови средства за изпълнение на мероприятия за спешно преодоляване на екологични проблеми, свързани с недостатъчната изграденост, или некачествено изпълнение на предишни мероприятия за събиране и отвеждане на отпадни води от населените места, корекция на корита на преминаващи през урбанизираните места повърхностни водни обекти, мерки за преодоляване на наводнения и др. Беше изградена КПС с тласкател в кв. Сарафово и първи етап на канализацията в гр. Българово.

Проблеми и специфика на региона
„Районът на Бургаските езера е сред местата с най-високо разнообразие на птици не само в България, но и на европейско ниво”, споделят от община Бургас. „В тях са регистрирани около 75% от българските видове птици, които се хранят, почиват и/или гнездят там. Тази висока цифра се обуславя от комбинацията на редки местообитания, съществуването на подходящи гнездови местообитания и богатата хранителна база, като много птици използват езерото и по време на миграция.

Сред проблемите, които засягат Бургаските езера, е наднорменото замърсяване на водите, които се вливат в тях. Тъй като водните им нива са еднакви, дори и по-ниски от морското, замърсените води от водосборния район на езерата често предизвикват замърсявания на водите в Бургаския залив.

Всичко това налага реализацията на интегрирани проекти за управление на отпадните води, генерирани от населените места в района на Бургаските езера, като първа стъпка към ограничаване негативните последици от антропогенните дейности върху живота и разнообразието на уникалните животински видове и съобщества, обитаващи езерните и крайбрежните води”, информират те.

Ползи за общината и нейните жители
При реализацията на инфраструктурни проекти в сектор Води ползите за населението се изразяват главно в две направления: санитарно-битово и икономическо. При първото се наблюдават значителни подобрения в качеството на ВиК услугата при което на населението се доставя питейна вода с по-високо качество, а цялото количество отпадъчни води, генерирани от жилищните зони, се отвежда до адекватно по капацитет съоръжение. От друга страна, ограничаване течовете по водопроводната мрежа и ликвидирането на септичните ями в урбанизираните зони намалява цената на крайните услуги, заплащани от населението за обслужването им.

Реализацията на инфраструктурни проекти, при които се ограничава директното изливане на отпадни води в откритите водни обекти и просмукването на замърсени води в почвата, играе важна роля за цялостното подобряване на екологичната обстановка в гъсто населената община Бургас. Намаляването на антропогенния натиск върху влажните зони и Бургаските езера е важна стъпка към запазване на биологичното разнообразие в тях.

Чрез реализиране на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците ще се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъци, гарантираща  екологично депониране в региона, преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо.

Схеми за финансиране
Проектите се финансират по два начина: чрез собствени средства от община Бургас и чрез средства от външни източници. Чрез програма ИСПА са реализирани проекти на обща стойност над 27 млн. евро. По ПУДООС до момента са изпълнени мерки за над 3 млн. лв., предимно в съставните селища на общината. По ОП Околна среда 2007-2013 г. до момента са одобрени за финансиране и се изпълняват 8 проекта в сектор Води и един в сектор Отпадъци. Общата стойност на изпълнените договори е над 13 млн. лв., а на изпълняваните в момента – над 145 млн. лв., като 138 млн. лв. е стойността на договорената безвъзмездна финансова помощ, а останалата част от средствата, необходими за тяхната реализация, се осигуряват от община Бургас. В процес на одобрение са проекти за още 65 млн. лв.

Заложени технологии
При изпълнение на проектите в сектор Води са спазени всички европейски изисквания, които определят стандарта на предлаганата услуга и качеството на изпусканите в природата пречистени отпадъчни води.

При строителството на водопроводни мрежи не се допуска използването на тръби от рециклиран материал, а всички съоръжения по мрежата са проектирани така, че да осигуряват минимален разход на енергия при автоматичен работен режим.
Предвидените за пречистване на отпадъчните води станции са проектирани и изградени така, че да осигуряват третично стъпало за пречистване на постъпващите отпадъчни води, а именно отстраняването на азот и фосфор от изпусканата пречистена отпадъчна вода.

Изграждането на регионална система за управление на отпадъците предвижда предварително третиране на отпадъците преди депониране; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния; разделно събиране на специфични отпадъци като отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

Предстоящи проекти
Община Бургас ясно декларира ангажиментите си в областта на опазване на околната среда и отчитайки факта, че е налице недостатъчна изграденост и липса на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в съставните селища на общината, приоритетно поставя за разрешаване именно тези проблеми. В тази връзка общината подготвя няколко проектни предложения, реализацията на които ще допринесе за цялостно решаване проблема с отпадните води, което ще спомогне за възстановяване и опазване на околната среда, намаляване на риска от замърсяване на подпочвените и повърхностни води, както и подобряване на условията на живот в населените места. Това са:

Проект ""Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на община Бургас (кв. Крайморие и гр. Българово)"", стойност на проекта: 42 054 242.64 лв. Проектът предвижда изграждане на канализационната система в две приоритетни агломерации на територията на Община Бургас, което ще доведе до обхващане на 90% от населението на квартал Крайморие и гр. Българово и пречистване на отпадъчните води, генерирани на територията на урбанизираните територии в обхвата на инвестиционното предложение.

Проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно море, община Бургас, област Бургас”. Главната цел на проекта е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на територията на с. Рудник и м. с. Черно Море, изграждане на канализационна мрежа и доизграждане на липсващите елементи от нея, включително и локално съоръжение за третиране на отпадъчни води. В рамките на проекта се предвижда изграждането на разделна канализация за цялата територия на с. Рудник и м. с. Черно море, като за западната част от зоната отвеждането на водите ще се осъществява гравитачно, а за източната е предвидено помпажно притласкване на водите до колектора към ПСОВ, чрез една Канално-помпена станция.

В началото на т. г. община Бургас кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на първи етап от инвестиционния проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, община Бургас, област Бургас на стойност 8 141 506.98 лв.

„Общинската администрация е изправена пред доста предизвикателства в процеса по осигуряване и усвояване на средства. Но въпреки това ще продължава усилията си в инвестиране във водния сектор и осигуряване на съвременна ВиК инфраструктура за всички жители на община Бургас”, заявяват в заключение представителите на морския град.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Зелени покривиТехнически статии

Зелени покриви

Kонцепцията за зелените покриви, макар и на пръв поглед сравнително нова, съществува от няколко века, предимно в северноевропейските държави. Зелените покриви с торфена основа са често срещан елемент в традиционни сгради за северната част на Шотландия, Исландия и Скандинавските страни.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната средаИнтервю

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Директорът на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС представя функциите, отговорностите и приоритетните цели на агенцията.

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Апаратура за анализ и мониторинг на води

Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората.

ВиВ Изоматик внедри система за автоматично управление във ВиК СилистраВнедрено

ВиВ Изоматик внедри система за автоматично управление във ВиК Силистра

ВиВ Изоматик проектира и внедри система за автоматизирано и дистанционно управление на група помпени станции, управлявани от ВиК Силистра в гр. Тутракан.

Съвременни системи за мониторинг и контрол на емисии и имисии

Eдин от най-сериозните и трудни за овладяване причинители на замърсяване на въздуха е транспортът. Вредните емисии от енергетиката, индустриите и производствените предприятия са друга основна причина за влошаването на качеството на атмосферния въздух.

Инсогруп: Индустриалната серия Vulcan e лесно решение за проблема с котления камъкФирмени статии

Инсогруп: Индустриалната серия Vulcan e лесно решение за проблема с котления камък

Водата, която се използва в бита и индустрията, съдържа карбонатни съединения на калций и магнезий. При повишаване на температурата или спада на налягането варовикът, съдържащ се във водата, се отлага на кристали.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top