ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

12.03.2016, Брой 1/2016 / Стандарти /

  • ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

Стандарти

 

B наши дни устойчивото развитие е приоритет за потребителите, предприятията и правителствата. Загрижеността от прекомерното търсене на ограничени природни ресурси и оказваното вследствие на това въздействие върху околната среда продължава да нараства в световен мащаб. Необходимо е да се знае какви действия се предприемат, за да се сведе до минимум това търсене, особено по отношение на изчерпване на водните ресурси и изменението на климата.

Съвременните модели на производство и потребление несъмнено оказват влияние върху околната среда, изменението на климата и водните ресурси. Разбирането на това въздействие, или “отпечатък”, е важна стъпка към намирането на стратегии за намаляването му. В случая на водните ресурси това може да се постигне чрез измерване на тяхното потребление и неговото влияние през целия жизнен цикъл на продукти, процеси и организации.

Водният отпечатък се дефинира от един или повече показатели, които количествено определят потенциалното въздействие на даден продукт, процес или организация върху околната среда по отношение на водите. За целта Международната организация по стандартизация (ISO) е разработила стандарт ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък - Принципи, изисквания и указания.

Предназначението му е да предостави на вземащите решения в индустрията, правителствата и неправителствените организации средства за оценка на потенциалното въздействие от консумацията и замърсяването на водите, базирани на оценка на жизнения цикъл.

Много хора вече са запознати с концепцията за “въглероден отпечатък”, която е предмет на ISO/TS 14067:2013 Парникови газове – Въглероден отпечатък на продукти – Изисквания и указания за количествено определяне и комуникация. ISO 14046:2014 използва същите концепции и подобен подход на жизнения цикъл, посочени в ISO 14040:2006 – Управление на околната среда – Оценка на жизнения цикъл – Принципи и общи изисквания и 14044:2006 – Управление на околната среда – Оценка на жизнения цикъл – Изисквания и указания, но в този случай оценката е фокусирана единствено върху водните ресурси.

Същност
Средното потребление на вода в Европа е около 150 l вода на ден за един човек, като това включва вода за пиене и за обща домашна употреба. Това количество е само една малка част от нашата консумация на вода, тъй като тази стойност не отчита водата, използвана за производството на стоките и хранителните продукти от ежедневието ни. Мрежата за воден отпечатък (Water Footprint Network, WFN) определя показателя “воден отпечатък” като мярка за обема консумирана и/или замърсена вода от човечеството.

Посредством оценки на жизнения цикъл, WFN получава някои стряскащи статистически данни за общия обем на водата, необходима за производството и доставката на широка гама от продукти. Водният отпечатък оценява общия обем прясна вода, използвана по време на целия жизнен цикъл и по цялата снабдителна верига на стоки, услуги и хранителни продукти. Налице е нарастващо търсене за инструменти за оценяване и отчитане на водния отпечатък в различните индустриални сектори.

Оценка на водния отпечатък
ISO 14046:2014 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – принципи, изисквания и указания е международен стандарт, даващ насоки за определянето на водния отпечатък. Той е част от серията стандарти за управление на околната среда ISO 14000. Стандартът ISO 14046 е предназначен да помогне на организациите да оценят и докладват потенциалното въздействие от потреблението и замърсяването на вода в резултат от производството на продукти и провеждането на процеси.

ISO 14046 се базира на оценка на жизнения цикъл, указания за която са дадени в ISO 14044. Оценката на жизнения цикъл включва три етапа - инвентаризация на входните и изходните данни; оценка на данните, за да се разбере значимостта на резултатите за околната среда; интерпретация на резултатите. Това позволява препоръчването и избора на начини за действие, целящи подобряване на екологичните показатели.

Стандартът ISO 14046 задава термини и определения, свързани с различни аспекти на управление на водните ресурси, като например:
• видове и класификации на вода – определения за пресни (сладки), слабо солени, повърхностни, подземни, морски води и т. н.
• термини, свързани с общата консумация на вода – водоползване, водовземане, качество, влошаване качеството на водата и т. н.
• термини, свързани с водния отпечатък и жизнения цикъл – екологични механизми, наличие на вода, профили на отпечатъка, анализ на инвентаризацията, граници на системата и т. н.Изисквания за извършване на оценка
Основни изисквания на ISO 14046 за извършване на оценки на водния отпечатък са:
• потенциалните въздействия върху околната среда, свързани с водните ресурси;
• съответните географски и времеви измерения;
• количество на ползваната вода и промени в качеството й;
• информация за местната хидрология.

Въпреки това, ползващите ISO 14046 сами могат да определят обхвата на оценката на водния си отпечатък – при условие че това стане съгласно изискванията на стандарта. Границите на системата трябва да бъдат в съответствие с целта на изследването и трябва да посочат дали се оценява воден отпечатък на определен продукт, процес или организация.

Процесът може да бъде модулен, т. е. когато водните отпечатъци на различни етапи от жизнения цикъл могат да бъдат сумирани, за да се получи общият воден отпечатък. Разбира се, етапите трябва да бъдат ясно дефинирани и обяснени.

Изискванията и препоръките, дадени в ISO 14046, предоставят елементи за разбирането на това как потреблението на вода може да се подобри чрез отчитане на използваните обеми и количествено оценяване на недостига и замърсяването, както и други свързани с тях въздействия.

Фокусът на оценката на водния отпечатък върху околната среда се определя като ""потенциалното въздействие на даден продукт, процес или организация върху природните водни ресурси"". Категория на въздействието върху водите е дефинирана като клас екологични проблеми, към които могат да бъдат отнесени резултатите от инвентаризационния анализ на жизнения цикъл.

Икономическите и социални въздействия не попадат в обхвата на стандарта. Въпреки това при прилагането на ISO 14046 следва да се вземат предвид социалните, екологичните, правните, културните, политическите и организационните различия, както и особеностите на икономическите условия.

Изисквания за данните
Събирането на данни е описано подробно в раздел 5.3.2. на стандарта. Елементарните потоци трябва да включват информация за:
• количества използвана вода;
• видове използвани водни ресурси, например дъждовни, повърхностни, подземни води и т. н.;
• форми на употреба на вода – изпарение, интегриране в продуктите, заустване в различни водосборни басейни и др.;
• параметри, описващи качеството на водата, като физични, химични и биологични характеристики;
• географско местоположение на точката на водовземане; това е необходимо, за да се определят всички екологични показатели за областта, където се осъществява водоползването;
• сезонните изменения на водните потоци, водовземането, или промени в качеството на водата;
• времеви аспекти на потреблението на вода, като период на използване и време на изпускане;
• емисии във въздуха, водите и почвата, които оказват въздействие върху качеството на водните ресурси.

Категориите данни могат да бъдат разширени в зависимост от обхвата на изследването. Изискванията за оценка на въздействието от водния отпечатък са обсъдени подробно в стандарта, включително и как да се определят резултатите за индикатора общ воден отпечатък. Разгледан е и изборът на категории на въздействие, категории показатели и модели на охарактеризиране, в случай че въздействията върху водните ресурси засягат множество екологични механизми и други компоненти на околната среда.

Стандартът ISO 14046 включва препоръчителни изисквания за оценяването на водния отпечатък, отнасящ се до продукти, процеси и организации, както и допълнителна информация за това как да се определи обхватът и елементарните потоци, които трябва да бъдат взети под внимание.

Той определя и основните изисквания, които да се вземат предвид относно наличието на вода. Раздел 5.4.6 дава насоки за оценка на възможното въздействие, което продуктите, процесите или организациите могат да окажат върху качеството на водите и което води до влошаване на състоянието на водните ресурси.


 

Докладване и преразглеждане
Предпоследният раздел, “Докладване” (раздел 6), прави препратка към ISO 14044 за правила, които предписват как да се докладват резултатите за водния отпечатък. Докладът трябва да включва резултати, данни, методи, допускания и ограничения. Той следва да е достатъчно подробен, за да позволи на читателя да разбере сложността и компромисите, свързани с оценката на водния отпечатък.

Докладът следва също така “изрично” да обясни използването на водните ресурси и свързаните с това въздействия, обхванати от оценката на отпечатъка. Важно е да се отбележи, че докладването на резултатите за водния отпечатък е различно от комуникация. В ISO 14046 са включени изисквания и указания за докладване, но не са дадени насоки за комуникацията им, например чрез екологични етикети и декларации.

Последният раздел обхваща критичния преглед, като отново се прави препратка към процедурите съгласно ISO 14044. Процесът на критичен преглед включва проверка дали методите, използвани за определяне на водния отпечатък, са в съответствие с ISO 14046, дали данните и моделните резултати са подходящи по отношение на обхвата на изследването и дали докладът е прозрачен и в съответствие с целта на проучването.

Стандартът ISO 14046 дава обширни насоки за провеждането на оценка на водния отпечатък. Представени са множество блок схеми, описващи как може да бъде организирана системата така, че да се гарантира, че всички ключови изисквания за водния отпечатък са изпълнени. Също така са описани възможностите за намаляване на водния отпечатък на процеси като например въвеждане на затворена система за понижаване потреблението на вода.

Технически доклад
В подкрепа на специалистите по приемането и прилагането на ISO 14046, в момента в процес на разработка е допълнителен технически доклад (ISO/AWI TR 14073 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Илюстративни примери за това как да се прилага ISO 14046), който се очаква да бъде публикуван през 2016 г.

TR 14073 ще включва примери за широк спектър от приложения на водния отпечатък, в това число:
• инвентаризационен анализ на водния отпечатък;
• оценка на наличието на вода;
• оценка на недостига на вода;
• оценка на влошаването на качеството на водните ресурси;
• цялостна оценка на водния отпечатък.

Докладът ще включва и профилите на воден отпечатък на три ключови параметъра, както следва:
• Инвентаризация на зеления воден отпечатък, която се отнася до валежите (дъжд и т.н.), съхранявани временно в почвите и растителността и които не се оттичат и не постъпват в подземните води.
• Инвентаризация на синия воден отпечатък, която включва всички сладководни ресурси, като повърхностни и подземни води, с изключение на дъждовните води.
• Инвентаризация на сивия воден отпечатък, която отразява концентрацията на замърсители във водите, които постъпват в изследвания процес на изследване и замърсители, които напускат процеса. Това включва и фоновата концентрация на замърсителите във водния обект, в който се заустват изпусканите води.

Изчисленията за определяне на водния отпечатък за тези параметри също ще бъдат включени в Технически доклад 14073.

Ползи от използването на ISO 14046
Чрез осигуряването на последователен подход за измерването и докладването на водния отпечатък на ниво процес, продукт и/или организация, ISO 14046 дава възможност за:
• Надеждно докладване на резултатите от оценката на водния отпечатък, което улеснява провеждането на сравнителен анализ и задаването на референтни критерии.
• Намаляване на потреблението на вода и редуциране на разходите.
• Идентифициране на начини за намаляване на въздействията върху околната среда от водоползването.
• Оценяване и подготовка за евентуални бъдещи въздействия, свързани с консумацията на вода.
• Подобряване на ефективността на ниво продукт, процес и организация.
• Обмен на знания и най-добри практики с индустрията и правителството.
• Отговаряне на очакванията на клиентите за повишена отговорност към околната среда.
• Подобряване на управлението на водите на местно, регионално и глобално равнище.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени местаТехнически статии

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

Обикновено под понятието водни ресурси се има предвид количеството вода, която се намира на повърхността на земята – реки, езера и язовири, като значението на подпочвените води често бива пренебрегвано. Подпочвените води обаче играят съществена роля в хидроложкия цикъл на водата.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top