ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

12.09.2016, Брой 3/2016 / Интервю /

  • ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Интервю

 

Валери Серафимов, директор на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС, пред сп. Екология & Инфраструктура

Представете накратко функциите и отговорностите на ИАОС.
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към министъра на околната среда и водите с мисия и стратегическа цел да работи за опазването на околната среда на Република България чрез прилагане на националното законодателство и международния опит.

Агенцията управлява Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), чиято цел е осигуряване на подходяща инфраструктура за мониторинг и информация за околната среда за национални, международни институции и обществеността.

В ИАОС поддържаме 15 акредитирани лаборатории, от които 1 централна и 14 регионални, за извършване на лабораторно-аналитична дейност, свързана с набиране и анализ на проби от околната среда.

Друга важна роля е провеждането на процедури по издаване, преразглеждане, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни, и на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове на операторите на инсталации, участващи в Европейската схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Агенцията одобрява и доклади за безопасност на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал.

Какви тенденции се наблюдават в измерените концентрации на фини прахови частици през последната една година?
По отношение на фините прахови частици нивото на замърсяване представлява проблем за цялата страна. Трябва да се отбележи, че в последните години се наблюдава подобрение по отношение на този замърсител. В 29 от общо 37 пункта за мониторинг се наблюдава намаление на средногодишната концентрация (40mg/m), а в 28 - намаление на броя превишения на средноденонощната норма.

Такива са населените места Добрич, Девня, Перник, Пловдив (АИС “Каменица”), Благоевград, София (пункт “Гара Яна”), Велико Търново и Кърджали. Трябва също да се отбележи, че България е една от 28-те страни членки на Европейския съюз, която е нарушила средноденонощната норма. В около 15 страни членки се наблюдават проблеми с надвишаване на пределните норми на този замърсител.В началото на май т. г. стартира Националната информационна система за отпадъци. Какви възможности дава тя за момента и какви са ползите от функционирането й?
Към момента Националната информационна система за отпадъци (НИСО) дава възможност за достъп до 9 броя публични регистри. С въвеждането на пълната функционалност на НИСО ще се постигне намаляване на административната тежест чрез автоматизиране на процесите по водене на отчетност и предоставяне на информация за отпадъци на всички фирми, имащи отношение към процесите по управление на отпадъци.

Ще се оптимизират процесите по издаване на документи за извършване на дейностите с отпадъци и ще се осигури достоверна и навременна информация за отпадъците. Така ще се предостави достъп до актуална публична информация за дейностите по управление на отпадъците. Изключително ще се съкратят сроковете за обработка на информация, необходима за взимане на управленски решения в областта на управление на отпадъците.


 

Кои са приоритетните цели за агенцията до края на годината?
Основните цели на ИАОС до края на годината са цялостно въвеждане в експлоатация и поддръжка на НИСО, успешно приключване на плановия надзор за поддържане на акредитацията на лабораториите към ИАОС, поддържане на Националната система за извършване на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове съгласно изискванията на ЕК и международни споразумения.

За нас е важно да осигурим достъп на обществеността до достоверна и навременна информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни средства, а по този начин и формиране на съзнателно отношение и грижа към околната среда и провокиране на позитивно екологосъобразно поведение на обществеността. Важен приоритет за нас е и поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси в отворен формат.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на даннитеИнтервю

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Главният изпълнителен директор и съосновател на Develiot проследява развитието на стартиращата компания и представя иновативните й разработки за мониторинг на качеството на въздуха и на водни системи.

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top