ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

12.09.2016, Брой 3/2016 / Интервю /

  • ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

Интервю

 

Валери Серафимов, директор на дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС, пред сп. Екология & Инфраструктура

Представете накратко функциите и отговорностите на ИАОС.
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към министъра на околната среда и водите с мисия и стратегическа цел да работи за опазването на околната среда на Република България чрез прилагане на националното законодателство и международния опит.

Агенцията управлява Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), чиято цел е осигуряване на подходяща инфраструктура за мониторинг и информация за околната среда за национални, международни институции и обществеността.

В ИАОС поддържаме 15 акредитирани лаборатории, от които 1 централна и 14 регионални, за извършване на лабораторно-аналитична дейност, свързана с набиране и анализ на проби от околната среда.

Друга важна роля е провеждането на процедури по издаване, преразглеждане, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни, и на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове на операторите на инсталации, участващи в Европейската схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Агенцията одобрява и доклади за безопасност на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал.

Какви тенденции се наблюдават в измерените концентрации на фини прахови частици през последната една година?
По отношение на фините прахови частици нивото на замърсяване представлява проблем за цялата страна. Трябва да се отбележи, че в последните години се наблюдава подобрение по отношение на този замърсител. В 29 от общо 37 пункта за мониторинг се наблюдава намаление на средногодишната концентрация (40mg/m), а в 28 - намаление на броя превишения на средноденонощната норма.

Такива са населените места Добрич, Девня, Перник, Пловдив (АИС “Каменица”), Благоевград, София (пункт “Гара Яна”), Велико Търново и Кърджали. Трябва също да се отбележи, че България е една от 28-те страни членки на Европейския съюз, която е нарушила средноденонощната норма. В около 15 страни членки се наблюдават проблеми с надвишаване на пределните норми на този замърсител.
В началото на май т. г. стартира Националната информационна система за отпадъци. Какви възможности дава тя за момента и какви са ползите от функционирането й?
Към момента Националната информационна система за отпадъци (НИСО) дава възможност за достъп до 9 броя публични регистри. С въвеждането на пълната функционалност на НИСО ще се постигне намаляване на административната тежест чрез автоматизиране на процесите по водене на отчетност и предоставяне на информация за отпадъци на всички фирми, имащи отношение към процесите по управление на отпадъци.

Ще се оптимизират процесите по издаване на документи за извършване на дейностите с отпадъци и ще се осигури достоверна и навременна информация за отпадъците. Така ще се предостави достъп до актуална публична информация за дейностите по управление на отпадъците. Изключително ще се съкратят сроковете за обработка на информация, необходима за взимане на управленски решения в областта на управление на отпадъците.


 

Кои са приоритетните цели за агенцията до края на годината?
Основните цели на ИАОС до края на годината са цялостно въвеждане в експлоатация и поддръжка на НИСО, успешно приключване на плановия надзор за поддържане на акредитацията на лабораториите към ИАОС, поддържане на Националната система за извършване на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове съгласно изискванията на ЕК и международни споразумения.

За нас е важно да осигурим достъп на обществеността до достоверна и навременна информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни средства, а по този начин и формиране на съзнателно отношение и грижа към околната среда и провокиране на позитивно екологосъобразно поведение на обществеността. Важен приоритет за нас е и поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси в отворен формат.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top