ЕС предлага нови директиви за замърсяването на въздуха и третирането на градски отпадъчни води

05.12.2022, Бизнес /

  • ЕС предлага нови директиви за замърсяването на въздуха и третирането на градски отпадъчни води
  • ЕС предлага нови директиви за замърсяването на въздуха и третирането на градски отпадъчни води

Бизнес

 

"Здравето ни зависи от нашата околна среда. Нездравословната околна среда води до преки и скъпоструващи последствия за здравето ни", каза изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, когато Европейската комисия представи новите си политики в посока подобряване на качеството на атмосферния въздух и пречистването на градските отпадъчни води. "Всяка година стотици хиляди европейски граждани умират преждевременно, а много други страдат от сърдечни и белодробни заболявания или рак, причинен от замърсяване."

"Цената на бездействието многократно надвишава разходите за превенция. Затова Комисията действа сега, за да осигури координирани действия в Съюза за по-добро справяне със замърсяването при източника – на локално и на трансгранично равнище", добави комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Само по себе си замърсяването на атмосферния въздух води до преждевременната смърт на 300 000 европейци всяка година. Според Комисията предложените нови правила ще редуцират смъртността в резултат от нивата на основния замърсител фини прахови частици 2,5 (ФПЧ2,5), надвишаващи тези в насоките на Световната здравна организация (СЗО), с над 75% за десет години. Поучавайки се от актуалното законодателство, Комисията предлага както да се намалят разрешените нива на замърсителите, така и да се подобри внедряването на политиките, което да гарантира по-честото постигане на практика на целите по отношение на замърсяването.

Нулево замърсяване до 2050 г.

Предложеното преразглеждане на директивите за качеството на атмосферния въздух ще предостави междинни стандарти за 2030 г., приведени в по-тясно съответствие с насоките на СЗО, същевременно задавайки на ЕС курс към постигане на нулево замърсяване на въздуха най-късно до 2050 г. във взаимодействие с усилията за неутралност по отношение на климата. Предлага се годишната норма за ФПЧ2,5 да бъде намалена повече от наполовина. Преразглеждането ще гарантира също, че хората, страдащи от влошаване на здравето в резултат на замърсяването на въздуха, имат право на обезщетение в случай на нарушение на правилата на ЕС за качеството на въздуха.

 

По-добро и по-разходно ефективно третиране на градските отпадъчни води

Преразгледаната Директива за пречистването на градските отпадъчни води цели осигуряването на по-чисти реки, езера, подземни води и морета, както и по-рентабилно пречистване на отпадъчните води. Те все по-често трябва да бъдат разглеждани като ресурс. Затова Комисията предлага цел за енергийна неутралност на сектора до 2040 г. и подобряване на качеството на утайките от пречиствателни станции, което да предостави повече възможности за повторната им употреба.

Няколко подобрения ще позволят опазване на здравето и околната среда. Сред тях са: задължения за възстановяване на хранителните вещества от отпадъчните води; изисквания за мониторинг на патогените в отпадъчните води; нова схема за Разширена отговорност на производителя, която да задължава производителите да заплащат за отстраняването на микрозамърсители от отпадъчните води; нови изисквания за мониторинг на пластмасовите микрочастици; подобряване на достъпа до канализация, особено за уязвимите и маргинализираните групи; разширяване на задълженията за пречистване на води за общини с 1000 жители (от 2000 жители понастоящем); осъществяване на по-добър контрол върху септичните ями; внедряване на планове за интегрирано управление на водите в по-големите градове, които да спомогнат за по-доброто справяне с проливните дъждове.Ценен зелен източник на енергия

Комисията осъзнава съществения нереализиран потенциал за производство на възобновяема енергия, който притежава секторът на отпадъчните води. Утайките от пречистване на отпадъчни води чрез анаеробно разлагане например могат да бъдат използвани за получаването на биогаз. За да се избегнат загубите на ресурси, страните от ЕС ще трябва да проследяват промишленото замърсяване при източника, което ще увеличи възможностите за повторна употреба на утайките и на пречистените води. Правилата за извличане на фосфор от утайките ще подкрепят използването им за производство на торове, което ще бъде от полза за производството на храни. Установено е, че промените ще доведат до повишаване на разходите с 3,8% ( до 3,8 млрд. евро годишно през 2040 г.) за ползи от над 6,6 млрд. евро годишно, с положително съотношение разходи/ползи във всяка държава членка.


 

Опазване на повърхностните и подземните води от нови замърсители

На база актуални научни доказателства Комисията предлага да се обновят списъците с водни замърсители, чието съдържание в повърхностни и подземни води да се контролира по-строго. Към списъците ще бъдат добавени 25 вещества, чиито проблематични въздействия върху околната среда и човешкото здраве са добре документирани. Те включват: PFAS, голяма група от "неразградими химикали", използвани в готварски съдове, облекло и мебели, пожарогасителна пяна и продукти за лична хигиена; редица пестициди и продукти от разграждането на пестициди, като например глифосат; бисфенол А, пластификатор и компонент на пластмасови опаковки; някои фармацевтични продукти, използвани като болкоуспокояващи и противовъзпалителни средства, както и антибиотици.

В допълнение, взимайки си поука от инциденти като масовото измиране на риба в река Одер, Комисията предлага задължителни предупреждения след инциденти за речните басейни надолу по течението. Налице са и подобрения в мониторинга, докладването и по-лесно бъдещо актуализиране на списъка в крак с научното развитие. Освен това ще бъдат актуализирани и стандартите за 16 замърсителя, вече обхванати от правилата, сред които тежки метали и промишлени химикали, а 4 замърсителя, които вече не са заплаха на ниво ЕС, ще бъдат премахнати от списъците.

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета. След като бъдат приети, те ще влязат в сила постепенно, с различни цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г., което ще даде време на промишлеността и органите да се адаптират и да инвестират, където е необходимо.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Пътният транспорт и битовото отопление продължават да са водещите замърсители на въздуха в ЕСБизнес

Пътният транспорт и битовото отопление продължават да са водещите замърсители на въздуха в ЕС

Пътният трафик е основен източник на замърсяване на атмосферния въздух в Западна и Северна Европа, като 6 държави (Австрия, Дания, Финландия, Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство) го посочват като единствена причина за регистрираните превишения

Електрическо поле подобрява ефективността на пречистване на отпадъчни водиИновации

Електрическо поле подобрява ефективността на пречистване на отпадъчни води

Учените установяват, че електрическо поле с променлив ток с честота 50 MHz и сила 15 V/cm значително подобрява ефективността на пречистване от амоняк, повишавайки я от 51% на 94%, дори при неоптимални условия.

Нов метод за селективно пречистване на води от оловоИновации

Нов метод за селективно пречистване на води от олово

Новият подход използва процес, наречен ударна електродиализа, при който електрическо поле генерира ударна вълна в електрически зареден порьозен материал, напоен със замърсената вода. Ударната вълна се разпространява от едната страната до другата с повишаването на напрежението, оставяйки зона, в която металните йони са изчерпани, и разделяйки потока на луга и пречистена вода.

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайкаТехнически статии

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Редица фактори оказват въздействие върху ефективността на системите с активна утайка – температура, степен на рециркулация, количество наличен кислород и органични вещества, pH, време на аерация и токсичност на отпадъчните води

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрияТехнически статии

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Отпадъчните води от фармацевтичната индустрия варират в значителна степен по отношение на дебит и състав, които се определят от фактори като скорост на производство, осъществяваните специфични процеси, конкретните дейности, от които се генерират потоците, и др.

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни водиТехнически статии

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Сред ползите са редуцирано генериране на нежелани утайки, с което се понижават и разходите по охарактеризирането и обезвреждането им, както и осигуряване на възможност за предотвратяване на еутрофикацията.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top