Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

29.03.2016, Брой 2/2016 / Технически статии / Въздух, Почви

  • Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Технически статии

 

Kакто е известно, пътният транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през последните десетилетия, секторът е отговорен за близо една пета от емисиите на парникови газове в Европа.

Емисиите от превозните средства водят и до превишаване на установените норми за атмосферни замърсители в много европейски градове. В Столична община, например, приносът на сектор транспорт към емисиите на ФПЧ10 е 57%, което е една от предпоставките за наблюдаваните превишения на средногодишната норма за този замърсител в пет от шестте пункта на територията на София през 2014 г. Пътният транспорт допринася и за 30% от емисиите на азотни оксиди.

През последните 25 години е постигнат значителен прогрес в ограничаването на емисиите от транспорт. Тези постижения са резултат от комбинация от политики и мерки, като например определяне на технологични стандарти за емисиите от превозни средства и за качество на горивата, законодателство, въвеждащо норми за качеството на въздуха, и мерки за управление на транспорта на местно ниво – подобрено планиране и стимули за използване на градски транспорт.

Независимо от това, общото нарастване на пътническия и товарния трафик, както и лошите екологични показатели на някои автомобили в реални условия, показват, че този прогрес всъщност не е достатъчен.Видове емисии
Емисиите от пътния транспорт могат да бъдат класифицирани в три основни групи – емисии на димни газове, емисии от износване и емисии от изпарение. В момента контролираните от законодателството замърсители, изпускани с димните газове от превозните средства, включват CO2, CO, въглеводороди, азотни оксиди и прахови частици.

Емисионните стандарти в ЕС засега не регулират емисиите от транспорт на: някои кисели замърсители като NH3 и SO2 (въпреки че концентрацията на SO2 се ограничава индиректно чрез законодателството за качество на горивата); канцерогенни и токсични органични замърсители като полициклични ароматни въглеводороди, устойчиви органични замърсители, диоксини и фурани; тежки метали като Pb, Cr, Hg, Ni, Se и Zn. Съдържанието на всеки един от тези замърсители в емисиите, разбира се, зависи от вида на използваното гориво и от типа на двигателя.


 

Емисиите от износване са резултат от механичното изтриване и корозия на частите на превозните средства. Тези емисии включват само прахови частици и някои тежки метали. Значителни емисии на прах се генерират от механичното износване на гумите, спирачките, съединителя, повърхността на пътната настилка и от корозията на шасито на превозните средства.

Емисиите от изпарение се формират от пари, отделящи се от горивната система на автомобилите. Те съдържат единствено летливи органични съединения, които се изпускат в околната среда, дори когато превозното средство е паркирано и е с изключен двигател.

Статията продължава в следващ брой на сп. Екология & Инфраструктура


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Изисквания при транспорта на опасни отпадъциТехнически статии

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

При транспортиране на опасни отпадъци следва да се спазват принципите на разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка, възможностите за повторна употреба или последващо третиране.

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсителиБизнес

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Новите правила покриват емисиите на пет замърсителя – серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Директивата поставя тавани за максималните годишни емисии за всяка държава.

Измерване концентрацията на прах във въздухаТехнически статии

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Поддържането на качеството на атмосферния въздух е едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес. Източниците на замърсяване са много, като повечето са антропогенни.

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част IIТехнически статии

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

Регулиране на емисиите от превозни средства в Европейския съюзЕС се ангажира да редуцира разхода на гориво на пътните превозни средства в рамките на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта и подобряване на енергийната сигурност. За тази цел през последните години бяха въведени две важни разпоредби за новите леки автомобили и микробуси, продавани в Европа.

Рециклиране на отработени автомобилни катализаториТехнически статии

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори

Oще през 60-те години на миналия век са направени първите опити за намаляване на вредните вещества в отработените автомобилни газове чрез каталитични преобразуватели (катализатори). В резултат, такива преобразуватели са използвани за пръв път в САЩ през 70-те, а след това са въведени и в Европа през 80-те години.

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газовеФирмени статии

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

Фирма MRU GmbH е производител на апаратура за измерване на димни газове, биогаз, сметищни газове, както и на спомагателна апаратура - диференциални манометри, газдетектори и т.н.

Давид Холдинг с нова информационна система за устойчив общински транспортБизнес

Давид Холдинг с нова информационна система за устойчив общински транспорт

Давид Холдинг представи ""Устойчив Общински Транспорт"" - софтуерно решение, насочено към оптимално информационно управление за устойчив градски транспорт в рамките на общините, в услуга на гражданите и фирмите.Информационната система ""Устойчив Общински Транспорт"" предоставя на потребителите в общината последно поколение софтуерни модули за микроскопична транспортна симулация на коридори, 3D GIS/CAD и управление на активи и съоръжения (AM/FM) в едно приложение, един потребителски интерфейс и едно-единствено хранилище на данни.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top