РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Екопак

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Екопак

 

съдържание на рекламата

"С ""ЕКОПАК България"" АД по пътя на отпадъците от опаковки Според националното и европейското законодателство, производителите и вносители на опаковани стоки имат ангажимент към оползотворяването на декларираните от тях опаковки. Те могат сами да организират процеса по разделното събиране и рециклиране, да плащат държавна такса или да изпълняват този свой ангажимент чрез организации по оползотворяване като нас - ЕКОПАК България АД, първата създадена организация в нашата страна, пазарен лидер с 44,5%. ""Опаковката не е отпадък, а суровина, която може да върне част от похарчените вече средства"" - това е подходът, който ЕКОПАК предлага на своите членове - повече от 1 200 водещи мултинационални и български компании. Използването на този ресурс може да намали до 30% от енергийните разходи за производство, както и първичните суровини. В някои производства е задължително влагането на рециклирани материали - например за производството на велпапе, по технология са необходими от 70 до 100 % рециклирана хартия, а за производството на стъкло -от 45 до 85 % стъклени трошки. Като един от потоците масово разпространени отпадъци, отпадъците от опаковки се събират основно от три канала: разделно събиране на опаковки от домакинствата, от индустриални клиенти и от търговски и административни обекти. Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, изградени от ЕКОПАК включват: контейнери, транспортна техника и сепариращи инсталации, разположени на площадки определени на териториален принцип. Организацията е избрала най-ефективната от икономическа гледна точка и най-масово използвана в Европа система от три цветни контейнера: син - за хартия и картон, жълт - за пластмасови и метални опаковки, и зелен - за стъкло. Тази система се основава на принципа на максимално разделяне на отпадъка от самите домакинствата, което гарантира събирането на повече годни за рециклиране отпадъци, ЕКОПАК работи с 92 общини в България с около 2,87 млн. население, в които са разположени над 18 000 цветни контейнера. Съдържанието на контейнерите се транспортира за последващо разделяне и сортиране на площадки за сепариране. Средно претеглено от един контейнер се добива на вдигане 25-120 кг. в зависимост от материала и вида на контейнерите. Средния добив на годни за рециклиране суровини е в порядъка 25 - 45 %. При контейнерите от затворен тип (Иглу) чистотата на отпадъка може да достигне до 85-90%. Затова от 2011г. ЕКОПАК поетапно подменя контейнерите за стъкло тип ""ракла"" с такива тип ""иглу"". Събраните отпадъци от трицветните контейнери се транспортират до съответната площадка за сортиране. Площадките са разположени на регионален принцип, като всяка площадка обслужва от 3 до 10 общини, в зависимост от големината им и генерираните отпадъци. ЕКОПАК България АД има 12 сепариращи линии с общ капацитет 430 000 т/г. Годните за рециклиране отпадъци след сортиране се балират и подготвят във вид подходящ за предаване на краен преработвател, а тези с характер на битов отпадък се извозват и депонират на съответното общинско или регионално депо. При сортирането на отпадъците от опаковки събирани чрез сините контейнери се отделят следните фракции: 1.Велпапе - 70 - 75% 2.Смесени хартии и вестници - 15 - 20% 3.Композитни хартиени опаковки - 3 - 5 % 4.Негодни за рециклиране хартии - 3 - 10% От първите две фракции се заготвят бали , които се предават за рециклиране в хартиената индустрия. Трета и четвърта фракция се балират и се предават за оползотворяване в циментовите заводи или се депонират. От сортирането на отпадъците от опаковки от жълтите контейнери се отделят следните фракции: 1. Полиетилен терафталат (РЕТ) - 60 - 70% - които се разделят по цветове и се предават за рециклиране и производство на ""флейк""- изходна суровина за производство на влакна и фолиа. 2. Полиетилен ниско налягане (LDPE) - 10 - 15% - които се сортират по дебелина и цвят на материала и се предават за ре-гранулиране и последващо производство на нови полиетилени ниско налягане 3. Полиетилен високо налягане (HDPE) - 5 - 10% - които се сортират по цвят и се предават за ре-гранулиране и използване като пълнеж за нови полиетилени 4. Полипропилен и Полистирол (PP и PS) - 3 -5% - поради ниското относително тегло и малкия процент в пластмасите се разделят балират и предават за оползотворяване на циментовите заводи или се депонират От сортирането на отпадъците от опаковки от зелените контейнери се отделя само смесено стъкло, което се предава за рециклиране в стъкларските заводи. Това става след сортирането на отпадъците на сепариращата линия на ЕКОПАК, изградена в с. Равно Поле. Годните за рециклиране отпадъци се транспортират до 28 български завода за преработка и рециклиране. От ефективността на системите за разделно събиране до голяма степен зависи намаляването на разходите на организацията. Затова и не спират усилията на ЕКОПАК да оптимизира системите, да прилага нови технически решения и европейски практики В края на 2012 г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда и се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005. Продължава да работи и по въвеждането на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника, като такава система вече действа в четири района в София, Бургас и Велико Търново. Освен техническите параметри дейността на Организацията може да се измери и по друг начин: само за 2012 г. са спасени от изсичане 471 000 дървета, спестени 62,3 млн.квч. електроенергия, 1159 млн. литра питейна вода, 90 560 барела петрол и намален обем на депонираните отпадъци на градските депа с 145 хил. куб.м. Ежегодно ЕКОПАК влага сериозни усилия и ресурси в национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Най-мащабните и важни кампании са: тура на Зеления 3D Еко автобус на ЕКОПАК, който вече е посетил над 200 училища, турнира по бадмингтон за столичните училища ""Златното перце"" с БФБ и под патронажа на Кмета на Столична община, засаждането на 4200 акациеви дървета по проекта ""Нашата гора"" с клиентите на ЕКОПАК, партньорството с бТВ в кампанията ""Да изчистим България!"", за която общините-партньори получиха над 35 000 чувала и ръкавици, партньорството в поредното издание на ""Моя Зелен Град"" и подкрепа на още много зелени събития. София 1784, бул. Цариградско шосе 60 тел.: 02 / 40 19 100, e-mail: office@ecopack.bg www.ecopack.bg "

 

Екопак обяви Пловдив и Пещера за най-зелени общини на 2015 г.

... първото издание на конкурса “Най-зелена община”, организиран от Екопак България. Целта

Нестле България, Хуан Карлос Пералехо: Постоянно инвестираме в опазване на околната среда и водите

Нестле България, Хуан Карлос Пералехо: Постоянно инвестираме в опазване на околната среда и водите

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Нестле България, Хуан Карлос Пералехо: Постоянно инвестираме в опазване на околната среда и водите

Екопак стартира ученически конкурс "Моята зелена мечта за България"

Екопак България стартира конкурс на тема Моята зелена мечта за ...

 

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top