РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Екопак

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Екопак

 

съдържание на рекламата

"С ""ЕКОПАК България"" АД по пътя на отпадъците от опаковки Според националното и европейското законодателство, производителите и вносители на опаковани стоки имат ангажимент към оползотворяването на декларираните от тях опаковки. Те могат сами да организират процеса по разделното събиране и рециклиране, да плащат държавна такса или да изпълняват този свой ангажимент чрез организации по оползотворяване като нас - ЕКОПАК България АД, първата създадена организация в нашата страна, пазарен лидер с 44,5%. ""Опаковката не е отпадък, а суровина, която може да върне част от похарчените вече средства"" - това е подходът, който ЕКОПАК предлага на своите членове - повече от 1 200 водещи мултинационални и български компании. Използването на този ресурс може да намали до 30% от енергийните разходи за производство, както и първичните суровини. В някои производства е задължително влагането на рециклирани материали - например за производството на велпапе, по технология са необходими от 70 до 100 % рециклирана хартия, а за производството на стъкло -от 45 до 85 % стъклени трошки. Като един от потоците масово разпространени отпадъци, отпадъците от опаковки се събират основно от три канала: разделно събиране на опаковки от домакинствата, от индустриални клиенти и от търговски и административни обекти. Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, изградени от ЕКОПАК включват: контейнери, транспортна техника и сепариращи инсталации, разположени на площадки определени на териториален принцип. Организацията е избрала най-ефективната от икономическа гледна точка и най-масово използвана в Европа система от три цветни контейнера: син - за хартия и картон, жълт - за пластмасови и метални опаковки, и зелен - за стъкло. Тази система се основава на принципа на максимално разделяне на отпадъка от самите домакинствата, което гарантира събирането на повече годни за рециклиране отпадъци, ЕКОПАК работи с 92 общини в България с около 2,87 млн. население, в които са разположени над 18 000 цветни контейнера. Съдържанието на контейнерите се транспортира за последващо разделяне и сортиране на площадки за сепариране. Средно претеглено от един контейнер се добива на вдигане 25-120 кг. в зависимост от материала и вида на контейнерите. Средния добив на годни за рециклиране суровини е в порядъка 25 - 45 %. При контейнерите от затворен тип (Иглу) чистотата на отпадъка може да достигне до 85-90%. Затова от 2011г. ЕКОПАК поетапно подменя контейнерите за стъкло тип ""ракла"" с такива тип ""иглу"". Събраните отпадъци от трицветните контейнери се транспортират до съответната площадка за сортиране. Площадките са разположени на регионален принцип, като всяка площадка обслужва от 3 до 10 общини, в зависимост от големината им и генерираните отпадъци. ЕКОПАК България АД има 12 сепариращи линии с общ капацитет 430 000 т/г. Годните за рециклиране отпадъци след сортиране се балират и подготвят във вид подходящ за предаване на краен преработвател, а тези с характер на битов отпадък се извозват и депонират на съответното общинско или регионално депо. При сортирането на отпадъците от опаковки събирани чрез сините контейнери се отделят следните фракции: 1.Велпапе - 70 - 75% 2.Смесени хартии и вестници - 15 - 20% 3.Композитни хартиени опаковки - 3 - 5 % 4.Негодни за рециклиране хартии - 3 - 10% От първите две фракции се заготвят бали , които се предават за рециклиране в хартиената индустрия. Трета и четвърта фракция се балират и се предават за оползотворяване в циментовите заводи или се депонират. От сортирането на отпадъците от опаковки от жълтите контейнери се отделят следните фракции: 1. Полиетилен терафталат (РЕТ) - 60 - 70% - които се разделят по цветове и се предават за рециклиране и производство на ""флейк""- изходна суровина за производство на влакна и фолиа. 2. Полиетилен ниско налягане (LDPE) - 10 - 15% - които се сортират по дебелина и цвят на материала и се предават за ре-гранулиране и последващо производство на нови полиетилени ниско налягане 3. Полиетилен високо налягане (HDPE) - 5 - 10% - които се сортират по цвят и се предават за ре-гранулиране и използване като пълнеж за нови полиетилени 4. Полипропилен и Полистирол (PP и PS) - 3 -5% - поради ниското относително тегло и малкия процент в пластмасите се разделят балират и предават за оползотворяване на циментовите заводи или се депонират От сортирането на отпадъците от опаковки от зелените контейнери се отделя само смесено стъкло, което се предава за рециклиране в стъкларските заводи. Това става след сортирането на отпадъците на сепариращата линия на ЕКОПАК, изградена в с. Равно Поле. Годните за рециклиране отпадъци се транспортират до 28 български завода за преработка и рециклиране. От ефективността на системите за разделно събиране до голяма степен зависи намаляването на разходите на организацията. Затова и не спират усилията на ЕКОПАК да оптимизира системите, да прилага нови технически решения и европейски практики В края на 2012 г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда и се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005. Продължава да работи и по въвеждането на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника, като такава система вече действа в четири района в София, Бургас и Велико Търново. Освен техническите параметри дейността на Организацията може да се измери и по друг начин: само за 2012 г. са спасени от изсичане 471 000 дървета, спестени 62,3 млн.квч. електроенергия, 1159 млн. литра питейна вода, 90 560 барела петрол и намален обем на депонираните отпадъци на градските депа с 145 хил. куб.м. Ежегодно ЕКОПАК влага сериозни усилия и ресурси в национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Най-мащабните и важни кампании са: тура на Зеления 3D Еко автобус на ЕКОПАК, който вече е посетил над 200 училища, турнира по бадмингтон за столичните училища ""Златното перце"" с БФБ и под патронажа на Кмета на Столична община, засаждането на 4200 акациеви дървета по проекта ""Нашата гора"" с клиентите на ЕКОПАК, партньорството с бТВ в кампанията ""Да изчистим България!"", за която общините-партньори получиха над 35 000 чувала и ръкавици, партньорството в поредното издание на ""Моя Зелен Град"" и подкрепа на още много зелени събития. София 1784, бул. Цариградско шосе 60 тел.: 02 / 40 19 100, e-mail: office@ecopack.bg www.ecopack.bg "